Rapportkommentar
24 Apr, 2020
Fastpartner rapportkommentar Q1 2020

Fastpartner rapportkommentar Q1 2020

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Ingen påverkan av Coronakrisen
- Stark finansiell ställning ger möjligheter under krisen
- Nya operationella och finansiella mål

Rapportkommentar
Ingen påverkan av Coronakrisen. Hyresintäkterna ökade i kvartalet med 13%, varav intäkterna i befintligt bestånd ökade med 7,4%. Resten kommer från förvärvade fastigheter under 2019 och i år. Fastpartner fortsatte således att under kvartalet gynnas av den mycket starka fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler i Sverige och speciellt då i Stockholm (Fastpartner har ca 80% av sitt bestånd i Stockholmsområdet) och kunde notera en ekonomisk uthyrningsgrad (justerat för projektfastigheter) om hela 91,4%. Någon påverkan av Coronakrisen på hyresintäkterna under kvartalet syntes alltså inte. En mild vinter gjorde att fastighetskostnaderna ökade med enbart ca 3%, trots det ökade fastighetsbeståndet. Detta fick till följd att driftnettot i kvartalet steg med 18% till 305,5 MSEK (258,3) och bolaget kunde redovisa en överskottsgrad om 68,2% (65,2). Trots ett oförändrat vägt direktavkastningskrav om 4,6 % redovisade bolaget orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet med 62 MSEK. Till följd av en något större lånebörda (räntebärande skulder uppgick vid kvartalsskiftet till ca 14,5 MdSEK) steg de finansiella kostnaderna något och räntenettot uppgick till -107,6 (-100,1). Den finansiella ställningen fortsätter att vara mycket god med en belåningsgrad av fastighetsbeståndet om 47%. Under kvartalet erhöll kreditbetyget Ba1 från Moody´s. 

Stark finansiell ställning ger möjligheter under krisen. Fastpartner rapporterar att 95% av hyresintäkterna med förfall icke den sista mars har kommit in i tid. Andelen icke betalande är i relation till många andra fastighetsbolag förhållandevis litet och företagsledningen anger att man är i förhandlingar med denna grupp av hyresgäster för att hitta överbryggningsmöjligheter. Även om långvarigheten i den pågående krisen naturligtvis är mycket osäker och enstaka konkurser bland någon av de större hyresgästerna inte ska underskattas verkar effekterna på Fastpartner bli ganska begränsade. Vi har i våra nya prognoser tagit höjd för ett hyrestapp om 2-3% under både Q2 och Q3 i förhållande till våra tidigare prognoser och även prognostiserat för lägre hyresökningar under år 2021. Med den goda finansiella ställningen har alltså Fastpartner förutsättningar att under den pågående krisen fortsätta fokusera på att förädla fastighetsbeståndet och utveckla den stora portföljen av byggrätter. Detta kan också då ske i förhoppningsvis ett gynnsammare kostnadsklimat. Pågående projektinvesteringar i bolagets fastighetsportfölj uppgick vid utgången av kvartalet till 970 MSEK, varav återstående investeringsvolym uppgår till 346 MSEK.  Den största av dessa projekt utgörs av bostäder l Märsta Centrum, som väntas bli klara i Q2 2021. Fastpartner har ett betydande bestånd av outnyttjade byggrätter – i olika skeden från planidéer till att detaljplan finns – som fullt utnyttjad skulle öka den uthyrningsbara ytan med ca 15%.

Nya operationella och finansiella mål.  Till följd av krisen har styrelsen skjutit upp fastställandet av nya mål för bolaget men hoppas att kunna meddela sådana i september. Till följd av den pågående krisen har vi gjort några mindre förändringar i våra hyresintäktsprognoser för resten av året och 2021. Vi har tagit höjd för något högre räntekostnader till följd av högre marknadsräntor i våra vinstprognoser. Aktiekursen har under året till följd av turbulensen på aktiemarknaden sjunkit med nästan 30%, vilket gör att aktien för närvarande handlas med en rabatt mot substansvärdet (EPRA/NAV) om ca 15%. Det låga bokförda värdet av bolagets byggrätter utgör också en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om FastPartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.