Rapportkommentar
7 Jul, 2021
Fastpartner rapportkommentar Q2 2021

Fastpartner rapportkommentar Q2 2021: "Ökade fastighetskostnader tynger"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar 2021 Q2 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Ökade fastighetskostnader tynger
- Vad händer på kontorsmarknaden?
- Högre investeringsaktivitet under 2022

Rapportkommentar
Ökade fastighetskostnader tynger. Hyresintäkterna ökade i Q2 till 460 MSEK (445). Det innebar en ökning om ca 3% i förhållande till motsvarande period förra året, vilket var samma ökningstakt som under första kvartalet. Ökningen beror på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt hyror från förvärvade fastigheter. I jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med ca 1%, vilket är ett tecken på en återgång en mer normal marknad efter pandemin. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter). Fastighetsbeståndet har i jämförelse med för ett år sedan ökat till följd av förvärv och värdeuppgång till 33,0 MdSEK (29,6).  Driftnettot ökade dock endast marginellt till 339 MSEK (333) och överskottsgraden sjönk till 73% (75). Detta beror på ökade fastighetskostnader om ca 12%, vilket delvis beror på det större fastighetsbeståndet men framför allt till följd av ökade kostnader för bl.a. fjärrvärme. Även kostnader för reparation och underhåll steg. Resultat före finansiella poster (men före värdeförändringar) var i stort sett oförändrat om 326 MSEK (325). Trots att nettoskulden var i stort sett oförändrad i jämförelse med för ett år sedan (14,0 MdSEK) minskade emellertid räntekostnaderna till 68 MSEK (75). Orealiserade värdeförändringar avseende fastighetsbeståndet uppgick till 1 115 MSEK, vilket innebär att dessa under första halvåret överstiger dito för hela år 2020. Det rullande årliga förvaltningsresultatet för de närmaste 12 månaderna uppgår till 1 000 MSEK, vilket ska jämföras med målet att vid utgången av 2025 nå 1 500 MSEK. 

Vad händer på kontorsmarknaden? För Fastpartner - vars fastighetsbestånd till 47% består av kontorsfastigheter – kommer den närmaste framtiden när förhoppningsvis de flesta kan återvända till arbetet bli mycket intressant. I vilken mån kommer ökat distansarbete medföra möjligheter för företag att minska hyrd kontorsyta och därmed också pressa hyrorna? Även om man som Fastpartner har en relativt ljus syn på frågan kan relativt marginella förändringar i efterfrågan få en påverkan på hyresutvecklingen. Vi anser att med våra prognoser tagit höjd för detta där sjunkande kontorshyror kompenseras av högre hyror inom områden som Logistik & lager samt Industri & verkstad. Däremot bedömer vi att investeringarna för hyresgästanpassningar kommer att öka betydligt till följd av krav på ombyggnader för att passa nya verksamheters nya behov. Investeringar och kostnader som inte alltid kommer att leda till högre hyra. Höjda priser på byggmaterial lär också få dessa poster att stiga.   

Högre investeringsaktivitet under 2022. Med 3,4 MdSEK i outnyttjade kreditramar och en nettobelåningsgrad om 42% har Fastpartner betydande möjligheter att dels fortsätta den betydande investeringsaktiviteten i det egna beståndet men dels också arbeta med den stora byggrättsportföljen. Till det kommer så naturligtvis möjligheterna till nyförvärv. Vi har i vår prognos för år 2021 antagit en total investeringsvolym i om- och nybyggnad av befintliga fastigheter samt för nyförvärv om 1,5 MdSEK. Under nästa år räknar vi med att investeringsaktiviteten ökar i samband med byggande av logistik och kontorslokaler i Västberga samt bostäder i Gävle och har då prognostiserat 2,2 MdSEK. Under bägge åren har vi antagit att nyförvärv utgör ca en tredjedel. Med våra prognoser kommer förvaltningsresultatet att fortsätta öka även om det sker i en lägre takt än de senaste åren. Bolagets långsiktiga substansvärde (NRV) uppgick vid halvårsskiftet till 98 SEK, vilket innebär en ökning med ca 8% sedan årsskiftet och med ca 20% än för 12 månader sedan. Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter utgör en stor potential för framtida tillväxt och förklarar troligen en del av den premie som bolaget för närvarande handlas med i förhållande till substansvärdet. 

Kort om Fastpartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.