Emissioner
8 Jan, 2024
Företrädesemission Eurobattery Minerals

Företrädesemission Eurobattery Minerals 2024

Uppdaterad:
8 Jan, 2024

Gruv- och prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals genomför just nu en företrädesemission för att bland annat öka takten på arbetet i Hautalampi. Teckningsperioden pågår mellan den 8 januari och den 22 januari. 

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett svenskt gruv- och prospekteringsbolag som är noterat på både NGM Nordic SME och Börse Stuttgart. Företaget ägnar sig åt riktad mineralprospektering inom Europa där de inriktar sig på de råvaror som är avgörande för övergången till det elektrifierade samhället.

I mitten av 2023 blev företaget majoritetsägare i Hautalampi-projektet i Finland då de – i enlighet med det aktieägaravtal som ingicks i maj 2020 – hade förvärvat 70 % av det finska bolaget FinnCobalt Oy. Under det gångna året har företaget arbetat mycket på projektet samtidigt som flera viktiga milstolpar har uppnåtts. Företaget offentliggjorde bland annat en preliminär lönsamhetsstudie för Hautalampi samtidigt som en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning godkändes i juli 2023. Dessutom uppnådde projektet den högsta klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC) och gruvrätten för Hautalampi registrerades i det finska gruvregistret.

Baserat på informationen från den preliminära lönsamhetsstudien och en total investeringskostnad på ungefär 65,1 MEUR (utan oförutsägbara kostnader) beräknas återbetalningstiden vara 4,6 år, med en förväntad gruvdrift om 12 år. Företaget förväntar sig att denna investeringskostnad kommer att minska när det faktiska gruvarbetet väl påbörjas.

Eurobattery Minerals elektrifiering

Grund till Eurobattery Minerals emission

Företaget har nu beslutat om att påskynda processen i Hautalampi-projektet genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd under första kvartalet 2024 och samtidigt signera icke-bindande offtake-avtal. Dessutom planerar företaget att leverera en lönsamhetsstudie under första halvåret 2024. För att möjliggöra dessa initiativ har företaget valt att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner) om cirka 29,3 MSEK. Nettolikviden från företrädesemissionen, tillsammans med de två tillhörande serierna av teckningsoptioner TO4 och TO5, beräknas uppgå till maximalt 51,9–59,1 MSEK vid fullt tecknande av företrädesemissionen och teckningsoptionerna. Dessa medel kommer inte bara att gå till Hautalampi-projektet utan även användas för att återbetala räntebärande skulder, öka den finansiella flexibiliteten samt förvärva den återstående andelen av FinnCobalt Oy.

Teckningserbjudandet i korthet

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2024 är registrerad som aktieägare i Eurobattery har företrädesrätt att teckna units i bolaget. En (1) aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 samt en (1) teckningsoption av serie TO5. 
Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024
Handel i uniträtter: 8 januari – 17 januari 2024
Kapitaltillskott före emissionskostnader: 29,3 MSEK
Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 22,0 MSEK, vilket motsvarar 75 % av företrädesemissionen.
Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4: 7 maj – 21 maj 2024
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5: 7 oktober – 18 oktober 2024

Investerarträff den 15 januari 2024

Eurobatterys Minerals VD, Roberto García Martínez, presenterar Bolaget på en investerarträff måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00 CET. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Registrera dig och läs mer på Eurobatterys emissionssida:
https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.