Emissioner
23 Nov, 2023
Emission medimi

Företrädesemission Medimi 2023

Uppdaterad:
1 Dec, 2023

Idag (23 november) börjar teckningsperioden för Medimi som fortsätter fram till den 7 december 2023. Medimi är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar för att förenkla och effektivisera läkemedelshantering för både vårdtagare och personal genom hela kedjan, från läkarens ordination till dispensering. Vid fullteckning kommer företaget att erhålla cirka 22 MSEK efter emissionskostnader. Dessa likvida medel huvudsakligen kommer att användas till att finansiera företagets pågående etablering och kommersialisering på den nordiska marknaden. Dessutom kommer medlen användas till att sälja, producera och lagerhålla produkten Medimi®Smart. 

Om Medimi

Idag är det ett stort globalt problem att människor inte tar rätt medicin i rätt dos vid rätt tillfälle. Detta skapar i sin tur betydande samhällsekonomiska kostnader och leder till minskad patientsäkerhet. För att öka följsamheten erbjuder Medimi idag ett helhetssystem för administrering av medicin i tablettform. Företagets patenterade produkt Medimi®Smart är en unik lösning som dispenserar medicin enligt tidsscheman i enlighet med läkarens ordination. Den påminner även användaren när det är dags att ta medicinen, oavsett om läkemedlet är placerat i dispensern eller ej.

Medimi har idag etablerat sig på den danska marknaden samtidigt som arbetet pågår att starta upp försäljningen i Finland, Sverige och Norge. På grund av coronapandemin försenades den förväntade försäljningstillväxten under 2020 och 2021. De har dock på sistone uppvisat en kraftig omsättningstillväxt. Från början av 2021 till första halvåret 2023 har omsättningen stigit med 300%. Under det tredje kvartalet för 2023 steg omsättningen med över 80% jämfört med samma period föregående år till följd av god efterfrågan på deras produkter.  

Användning av likvida medel

Vid fullteckning kommer företaget att erhålla ungefär 22 MSEK efter emissionskostnader. Cirka 60% av nettolikviden kommer att användas till marknads- och försäljningsarbete på de nordiska marknaderna. Ungefär 30% kommer att användas till produktion och operationell verksamhet. Resterande del (10%) kommer användas till affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart för att möta det kundbehov och de kundkrav som ställs.

I samband med företrädesemissionen har Medimi erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande ca 11 MSEK (41%) av företrädesemissionen från styrelsen, ledningen, befintliga aktieägare och externa investerare.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 21 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 23 november - 7 december 2023
  • Handel med teckningsrätter: 23 november - 4 december 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 26,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 22,1 MSEK
  • Antal aktier före emission: 567 991 634
  • Antal aktier efter emission: 1 451 534 168
  • Utspädning: ca 61% vid 100% fulltecknande:
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 11 MSEK
  • Teckningskurs: 0,03 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.