Analys
12 Jan, 2022
H&D Wireless: analys

H&D Wireless: analys inför företrädesemissionen

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Om H&D Wireless:

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (“H&D Wireless”) är ett svenskt teknikbolag vars fokus inom realtidspositionering (RTLS/ML) och IoT innebär att deras produkter är viktiga i övergången mot den smarta fabriken. Produktportföljen omfattar den hård- och mjukvara som appliceras på utrustning för att digitalisera värdekedjan genom att integrera informationsprocesser M2M. I nästa steg används och publiceras den genererade datan internt för att optimera både analysobjektet och annan anslutande verksamhet. H&D Wireless teknik inom IoT och automatisering fördelas över områdena hårdvara, uppkoppling och värdeadderande tjänster.

hd wireless aktie

Bakgrund och motiv:

Styrelsen i H&D Wireless beslutade i slutet av december 2021 att genomföra en nyemission om ca 11,6 MSEK till följd av övergripande förändringar i H&D Wireless affärsmodell och organisation. H&D Wireless har sedan bolaget grundades år 2009 sålt över en miljon trådlösa produkter inom IoT och M2M men satsar nu på att komplettera tidigare hårdvara och moduler med egenutvecklad mjukvara och molntjänster. Målsättningen är att skala upp storleken på affärerna genom att erbjuda helhetsprojekt och SaaS-tjänster vilket innebär att H&D Wireless stegvis ska övergå till att verka som samarbetspartner med kundanpassade lösningar. Emissionslikviden avses användas för försäljnings och marknadsföring samt färdigställande av pilotprojekt och utveckling av mjukvaror.

Företrädesemissionen avses ske på en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie som ökar antalet aktier till ca 232 miljoer. Erbjudandet inrymmer befintliga garantiförbindelser om ca 86% från en rad investerare såsom Dividend Sweden, Gerhard Dal, Selandia Capital med flera. Vidare har ledande befattningshavare inklusive nuvarande VD och grundare Per Bergsten gjort teckningsåtaganden, vilket ökar den garanterade andelen av emissionen till 91%. Teckningsperioden pågår mellan 10 januari - 24 januari 2022.

Med H&D Wireless nuvarande värdering (noterat på First North Growth Market) uppgår börsvärdet (pre-money) till ca 36 MSEK baserat på nuvarande antal aktier om ca 174 miljoner och en börskurs på 0,21 SEK.

Nystart för H&D Wireless

H&D Wireless har sedan noteringen år 2017 inte levt upp till marknadens förväntningar och förlorat en mycket stor andel av börsvärdet. Anledningen till nedgången och den utbredda pessimismen har varit en långdragen kommersialiseringsprocess där svårigheter att sälja sina produktlösningar har kantats av en svag kassa och upprepade nyemissioner. Aktiemarknaden har enligt vår mening som så ofta underskattat svårigheterna och tidsåtgången för att etablera sig på en marknad – även om den i sig utmärks av stark tillväxt. Det är också viktigt att poängtera att H&D Wireless under de senaste åren byggt upp samarbeten med stora väletablerade kunder som bland annat Avnet, Ericsson, Parker-Hannifin, Scania, Swegon, Volvo Cars och Volvo Penta och har nu ett gott nätverk i marknaden. Samarbeten som kan komma vara mycket viktiga i bolagets framtida utveckling.

H&D Wireless avanza

Den pågående pandemin har avsevärt försvårat bolaget möjligheter att på ett effektivt sätt marknadsföra sina produkter och tjänster. Under årets första tre kvartal omsatte bolaget 9,4 MSEK med en rörelseförlust om 20,7 MSEK, vilket omsättningsmässigt var en betydande nedgång i förhållande till föregående år. Under kvartal 3 skedde dock en vändning där omsättningen återigen började förbättras och rörelseförlusten avsevärt krympte. Det visar enligt vår mening på den potential som finns när pandemins negativa effekter försvinner. Dessutom har bolaget sedan offentliggörandet av Q3-rapporten etablerat partnerskap och erhållit volymorder från NPX Semiconductors NV och Atlas Copco respektive.

Inför 2022 bedömer vi dock att den viktigaste drivkraften för H&D Wireless är den ompositionering som enligt ovan nu sker vilken möjliggör att bolaget kan ansvara för fullskalig implementering av produkterna hos kunderna. Vi bedömer inte bara att H&D Wireless kan erhålla betydligt högre marginaler på denna typ av order utan även att själva ordervärdet generellt kan stiga avsevärt. Den nyligen erhållna MoU från ett  multinationellt företag är ett första tecken på att denna strategi börjar på effekt. Kapitalmarknaden reagerade positivt vid offentliggörandet av samarbetsavtalet med en kursrusning om ca 60%. I PM:et antyder H&D Wireless orderstorlekar om ca 20 MSEK i närtid och 200 MSEK över en tre till femårsperiod vilket med marginalantaganden om 15-20% hade inneburit ett signifikant värdetillägg sett till det nuvarande börsvärdet. Beskedet och avtal i denna miljonklass är linje med bolagets långsiktiga målsättning att komplettera modulförsäljningen och indikerar en stor potentiell uppsida i aktiekursen.

Med en nettolikvid om ca 10 MSEK efter avdrag för emissionskostnader samt existerande likvida medel om drygt 7 MSEK vid utgången av kvartal 3 finns förutsättningar att inte bara klara av förväntade förluster under några kvartal till, där ökade marknadsförings- och produktutvecklingskostnader kommer att tynga. Det finns även förutsättningar att klara av den ökning av rörelsekapitalbehovet som förväntas under 2022 till följd av omsättningsökningen.

Vi bedömer det som fullt realistiskt att H&D Wireless- inom något eller några kvartal - kassaflödesmässigt kommer att redovisa ett positivt resultat med den omsättningsutveckling som ligger i korten med den nya strategin och slutna avtal. Med en av oss förväntad omsättning under 2021 om 15 MSEK värderas varje försäljningskrona till under 3x, vilket är långt under snittet för de flesta bolag i denna bransch. Skulle försäljningen ta fart enligt ovan skulle inte bara värderingen i sig öka men troligtvis också den multipel som nuvarande värdering bygger på.

 Klicka här eller på bilden nedan för att ta del av H&D Wireless teckningserbjudande:

 H&D wireless aktia

 

Kort om H&D Wireless Sweden Holding AB
Ordförande: Christer Färegård
VD: Per Bergsten
Lista: Nasdaq First North Growth Market

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten Emissionspaket som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.