Analys
18 Nov, 2019

Infrea rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Ljuspunkter i svag rapport
- Förvärv till förmånliga villkor
- Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage

Rapportkommentar.
Ljuspunkter i svag rapport
. Infreas Q3-rapport kom in under våra förväntningar. Omsättningen ökade med 18 % Y/Y till 128 MSEK (108) mot vår optimistiska prognos om 150 MSEK. Av kvartalets tillväxt stod förvärvet av Tälje Mark (tillträddes i december 2018) för mer än hela uppgången, +26 %, medan den organiskt minskade med 8 %. Tälje Mark bidrog även till att rörelsemarginalen förbättrades i affärsområdet Mark & Anläggning till imponerande 11,9 % (7,8). Den negativa organiska tillväxten var helt hänförlig till det mindre affärsområdet Vatten & Avlopp, där vi hade räknat med en ljusning. Omsättningen minskade från 51 MSEK samma period föregående år till 43 MSEK i Q3 och EBIT till -3 MSEK (4). En rad lönsamhetsförbättrande strukturåtgärder pågår nu där bl a beläggningen av bolagets stora fordonspark (ca 70 fordon) ska öka. Om vi däremot lyfter blicken har EBITDA de senaste 12 månaderna ökat till 13,0 MSEK jämfört med 6,8 MSEK under 2018 (delvis till följd av IFRS16) är det tydligt att tidigare åtgärder haft effekt i år vilket skapar förtroende att arbetet framåt går åt rätt håll.

Förvärv till förmånliga villkor. I samband med ingången av Q4 tillträdde Infrea tre nya förvärv inom Mark & Anläggning (se TradeUpdates 19/9 och 4/10). Bolagen bidrar med minst 350 MSEK i omsättning och 30 MSEK i EBIT på helårsbasis vilket innebär att Infrea i ett slag ökade vår förväntade helårsomsättning för affärsområdet med 43 % 2020E. Mark & Anläggning väntas 2020E stå för 78 % av koncernens omsättning och 95 % av EBIT. Som en del i förvärvsfinansieringen har nyemitterade aktier använts vilket inneburit att ca 1m nya aktier tillkommit - en utspädningseffekt om 6 %. De nya aktierna var berättigade till den extrautdelning om 0,6 SEK/aktie (beslutades på samma extrainsatta bolagsstämma 1/10 som utdelningen). Sammanlagt uppgår förvärvspriset till 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om 12 MSEK under 2020) motsvarande en EV/EBIT-multipel om attraktiva 4,3x.

Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage. Rapporten var en besvikelse men med hänsyn till att Infrea förvärvat tre lönsamma bolag står koncernen nu betydligt stadigare inför framtiden. Infrea handlas enligt vår prognos till EV/EBIT 9,2x för 2020E samtidigt som bolaget bevisligen kan genomföra värdeskapande förvärv (se Tälje Mark och årets sammanlagda förvärvsmultipel). Vi bedömer att nuvarande koncern har goda möjligheter att nå en årsomsättning som nästan spränger miljardvallen redan nästa år. Den goda finansiella ställningen som illustreras av en hög soliditet (66 %) och en nettoskuld om 100 MSEK samtidigt som EBITDA stiger kraftigt efter förvärven gör att vi bedömer det fortsatta förvärvsutrymmet till 150 MSEK på sikt.

Kort om Infrea
Ordförande: Urban Sturk
VD: Tony Andersson
CFO: Lars Solin
Lista: First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.