Emissioner
2 Jun, 2023
Nodebis intervju lena sundsvik

Intervju med emissionsaktuella Nodebis Applications

Uppdaterad:
2 Jun, 2023

Nodebis Applications är ett investeringsföretag som fokuserar på att äga, förvärva och utveckla företag inom molnbaserade digitaliseringslösningar. Bolaget strävar efter att hjälpa sina kunder, främst små-och medelstora företag samt offentlig sektor, att optimera sin verksamhet genom digitalisering och därigenom uppnå effektiv resursallokering samt minska affärsrisker vid beslutsfattande processer.

I samband med den pågående företrädesemissionen har vi på TradeVenue haft möjligheten att genomföra en exklusiv intervju med Lena Sundsvik, VD för Nodebis Applications. Lena tillträdde som VD i januari 2022 och spelade en ledande roll i att ta bolaget till börsen vid årsskiftet. Innan sin nuvarande roll var hon aktiv i bolagets styrelse sedan hösten 2021 och kommer senast från positionen som VD för Xavi Solutionnode AB.

Intervjufrågor

Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund, samt tankarna gick när du fick erbjudandet att axla VD-posten i bolaget?

- Jag är civilingenjör i maskinteknik på KTH och har en bakgrund från produktutveckling inom fordonsbranschen på Stoneridge Electronics. Sedan 2010 har jag ägnat mig åt entreprenörskap, verksamhets- och ledarskapsutveckling samt haft en del styrelseuppdrag i olika typer av bolag, både privata och noterade. Att få möjligheten att först notera och sen vidareutveckla Nodebis tillsammans med vår starka huvudägare, Alfanode, har varit och är mycket spännande och kul.

Vad är Nodebis Applications för företag?

- Nodebis är ett ägarbolag som via sina dotterbolag erbjuder digitaliseringstjänster för beslutsstöd samt applikationer för bland annat tillgänglighet och optimering av resurser vilket i vårt fall, än så länge, handlar om fordonsadministration. Våra tjänster och produkter leder till effektivare administration, bättre resursutnyttjande och bättre beslut. Det skapar tryggare och mer framgångsrika affärsuppgörelser för våra kunder genom att öka intäkterna, minska kostnaderna och minska affärsriskerna.

Nodebis är för närvarande aktivt inom två områden inom digitalisering -resursallokering och optimering av resurser & utveckling av digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare. Undersöker ni möjligheten att utvidga er verksamhet till andra områden inom digitaliseringen?

- Först och främst så har vi marknadsandelar kvar att vinna inom våra nuvarande verksamhetsområden. Vi har planer på att uppnå detta dels genom existerande tjänster, dels genom nya som fyller marknadens behov på ett bättre sätt än vissa tjänster som dagens aktörer tillhandahåller. Genom att konsolidera mindre aktörer på marknaden räknar vi med att kunna växa snabbare än marknaden i stort. Det finns även aktörer med specifika erbjudanden och applikationer vilka skulle kunna komlpettera vårt tjänsteutbud på ett fördelaktigt sätt och dra nytta av vår noterade aktie.

Nodebis i nuvarande skepnad har utvecklats som ett bolag från år 2021, när de förvärvade Empir Apply AB tillsammans med innehavsbolagen Portify AB och Miljöbilscentralen i Sverige AB, som fortsätter att vara en del av verksamheten idag. Det är dock värt att nämna att bolaget har en längre historia som sträcker sig tillbaka till år 2011, då Vezzel AB grundades. Vezzel AB noterades på börsen år 2012 och avnoterades året därpå. Kan du ge oss en kort översikt över bolagets historia?

- Den tidigare verksamheten i Vezzel AB har ingen koppling till dagens Nodebis. Bolaget var vilande innan det bytte namn till Nodebis Applications och grunden för den nuvarande verksamheten lades genom förvärven av Portify och Miljöbilscentralen 2021. Verksamheterna i respektive dotterbolag har däremot i många fall en längre historia.

Lena Sundsvik
Lena Sundsvik
VD och koncernchef för Nodebis Application

"Huvudsyftet med företrädesemissionen är att möjliggöra fortsatt expansion, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv, men lönsam tillväxt är överordnat snabb tillväxt."

Nodebis befinner sig i en expansiv fas och har precis adderat två företag med en årsomsättning om totalt ca 31,5MSEK. Kan du berätta om er förvärvsstrategi?

- Vi investerar företrädesvis i bolag som nått viss mognad och lönsamhet och där det finns en tydlig produkt eller tjänsteägare. För rätt bolag kan Nodebis tillhandahålla data, teknik och mångårig bransch- och affärserfarenhet. Vår förvärvsmodell bygger på att betalning sker med ca 50% i egna aktier, 25% i eget kapital och 25% belåning. För entreprenörsföretag i ett relativt tidigt skede ser vi gärna att nyckelpersoner behåller ett ägande på 20 till 30 procent under ett par år för att säkra övertagandet och minimera affärsrisken i transaktionen.

I Q1-rapporten för 2023 noterades att cirka 70% av koncernens nettoomsättning kommer från återkommande avtalsintäkter. Kan ni förklara hur detta påverkar bolagets kassaflöde och vilka fördelar det kan medföra för er verksamhet?

- Återkommande avtalsintäkter ger oss en trygghet och en bra framförhållning. Löptiden på våra avtal är oftast mellan 1 och 3 år vilket bidrar till ett jämnt kassaflöde som är oberoende av säsongsvariationer.

Det är vanligtvis inte positivt mottaget när ett bolag aviseras en nyemission samtidigt som man föreslår att genomföra en utdelning till aktieägarna. Kan ni förklara varför bolaget inte drar in på utdelningsförslaget och vilka överväganden som har gjorts i samband med detta beslut?

- Vårt mål är att vara ett avkastningsdrivet och högutdelande bolag. Vi har nyligen fastställt finansiella mål och en ny utdelningspolicy med ett fast belopp om 0,1 kr per aktie och planerar vår verksamhet därefter. Huvudsyftet med företrädesemissionen är att möjliggöra fortsatt expansion, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv, men lönsam tillväxt är överordnat snabb tillväxt.

Nodebis aktie

Hur ser förvärvsutrymmet ut givet nuvarande balansräkning och en framgångsrik emission?

- Vi har fortsatt tillgänglig kapacitet i form av ledning, ekonomi och administration vilket gör att vi kontinuerligt utvärderar fler potentiella förvärvsmöjligheter. Syftet med vår koncernstruktur är att skapa en enkel expanderbar affärsmodell som gör det möjligt att dela kostnader noteringsplatsen och andra centrala kostnader.

Med tanke på den utmanande perioden som flera teknikbolag har upplevt det senaste halvåret, vad skulle du säga gör Nodebis Applications till en attraktiv och lönsam investeringsmöjlighet för potentiella investerare?

- Det är viktigt att poängtera att vi inte är ett teknikbolag utan snarare ett mediebolag, och att det inom ramen för respektive verksamhet, koncern-ledning, styrelse och ägare finns en gedigen kunskap och erfarenhet från branschen. Vår verksamhet har god skalbarhet och kostnaden för att öka omsättningen är i första hand relaterad till ökade försäljningskostnader. Vi har en tydlig strategi att maximera både vinst och utdelning, och vi har nyligen antagit en ny utdelningspolicy med en ökning av det fasta utdelningsbeloppet från åtta öre per aktie till tio öre.

Kommer du att delta i pågående nyemission?

- Självklart, jag har stort förtroende för våra verksamheters förmåga att leverera mot de finansiella målen om cirka 110 mkr i nettoomsättning och ett rörelseresultat om cirka 20 mkr vid slutet av 2026.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.