Press
21 Sep, 2023

Irisity AB (publ) genomför en riktad emission om 39 MSEK och kallar till extra bolagsstämma.

Uppdaterad:
21 Sep, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") har, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om en riktad emission av 7800 000 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Investerare i den Riktade Emissionen utgörs bland annat av Irisitys styrelseordförande Ulf Runmarker och styrelseledamöterna Anders Trygg och Christian Andersson samt ett antal nya aktieägare som utgörs av kvalificerade och professionelle investerare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Erik Penser Bank AB ("Erik Penser Bank"). Irisity tillförs härigenom 39 MSEK före transaktionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna den Riktade emissionen offentliggörs separat.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som arrangerats av Erik Penser Bank och uppgår till 5,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 2,0 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 september 2023. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av såväl befintliga som nya aktieägare, där Irisitys styrelseordförande Ulf Runmarker och styrelseledamöterna Anders Trygg och Christian Andersson, direkt eller indirekt (privat och/eller via bolag) har tecknat för 16 MSEK. Den Riktade Emissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma, med stöd av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna, som kommer att hållas den 10 oktober 2023. Genom den Riktade Emissionen tillförs Irisity 39 MSEK före transaktionskostnader.

Med ett strategiskt fokus på att snabba upp företagets väg till lönsamhet kommer emissionslikviden i första hand att användas för att stärka bolagets rörelsekapital och i övrigt allokeras för att förbättra operationell effektivitet och intäktsströmmar för att uppnå lönsamhet. Detta inkluderar att stärka balansräkningen för att skapa finansiell motståndskraft med inriktning på lönsamma projekt samtidigt som företagets beroende av extern finansiering minskas. Dessutom avser Bolaget att investera i högavkastande tillväxtinitiativ, inklusive skräddarsydd forskning och utveckling samt marknadsföring, för att accelerera marknadspenetrationen och generera högre avkastning.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt alternativet att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därför (i) att den Riktade Emissionen kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (ii) att diversifiera Bolagets aktieägarbas med främst svenska professionella och kvalificerade investerare, vilket bedöms stärka Irisitys långsiktiga möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, samt (iii) att med tanke på rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en

nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Irisitys och alla aktieägares intresse.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Emissionen säkerställs marknadsmässigt.

Den Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om 15,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 7800 000 aktier, från 41 429 936 aktier till 49229936 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 702000,00 SEK, från 3 728 694,24 SEK till 4430694,24 SEK.

Rådgivare

Irisity har anlitat Erik Penser Bank och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information:

Keven Marier, Irisity CEO‬‬‬‬‬

E-mail: keven.marier@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 22:15 CEST den 21 september 2023.

Viktig information

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med en emission måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende en emission. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.