Press
16 Nov, 2022

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  

A. ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 7 december 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sitt deltagande senast den 9 december 2022 till Bolaget antingen via e-post till info@dividendsweden.se eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 december 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 9 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

I Dividend Sweden finns 50 519 978 aktier, varav 466 665 A-aktier med tio röster per aktie och 50 053 313 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 55 186 628. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
a) Styrelseledamöter
b) Revisor
10. Beslut om vinstutdelning av aktier i Zoomability Int AB (publ)
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
12. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 -Val av styrelseledamöter och revisor

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande sammansättning av styrelsen.

  1. Till styrelse föreslås följande personer: som styrelsens ordförande Jacob Dalborg (omval), Arne Nabseth (omval), Tobias Berglund (omval) och Bo Lindén (omval).
  2. Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser.

Punkt 10 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Zoomability Int AB (publ)

Bolaget har avtalat med Zoomability Int AB (publ) om utdelning av 850 000 aktier i Zoomability Int AB (publ) för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Dividend Sweden AB bestående av 850 000 aktier i Zoomability Int AB (publ) Senaste emissionskurs i Zoomability Int AB (publ) uppgick till 2,50 kr/aktie. 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Zoomability Int AB (publ)) för varje 60 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. För det fall Zoomability Int AB (publ) genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån. 

Vidare föreslås stämman bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman december 2022.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §

aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i november 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-15-december-2022.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.