Press
9 Feb, 2024

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL)

Uppdaterad:
9 Feb, 2024

Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 mars 2024, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 mars 2024, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 mars 2024, dels senast den 6 mars 2024 anmäla sig till extra bolagsstämman, per post till Bonzun AB, c/o Laye, Banergatan 42, 115 26 Stockholm eller via e-post till kerstin@bonzun.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

 Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämma, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats bonzun.com vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
  9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

 Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 - 9 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier enligt följande.

 Nuvarande lydelse:

 "§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst av 14 550 000 kronor och högst av 58 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 97 000 000 stycken och högst 388 000 000 stycken."

 Föreslagen lydelse:

 "§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgörs lägst av 500 000 kronor och högst av 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 97 000 000 stycken och högst 388 000 000 stycken."

Punkt 8 - Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 15 265 188,93 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier.

 Punkt 9 - Minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

I syfte att erhålla en för bolaget bättre fördelning mellan bundet och fritt kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 2 903 947,42 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

 Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7-9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Kallelsen innehåller fullständiga förslag. Kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 Bolaget har 124 460 909 aktier och röster.

 Stockholm i februari 2024

Bonzun AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information:
Håkan Johansson, tf VD

E-post: hakan@seagull.se

Om Bonzun

Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.