Rapportkommentar
8 May, 2024
Nodebis analys q1 2023

Kort kommentar kring Nodebis Q1 rapport 2024

Uppdaterad:
8 May, 2024

Ökad omsättning och fortsatt positivt kassaflöde

Trots lågkonjunkturen och ett utmanande företagsklimat utvecklades samtliga verksamheter (förutom Ny Media) över eller i linje med förväntad enligt företagsledningen. Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till 14,4 MSEK, vilket kan jämföras med 11,8 MSEK under samma period föregående år. Detta motsvarar en tillväxt om 22% där den organiska tillväxten var 8%. Det affärsområde som utvecklades bäst under perioden var OSS (med Portify i spetsen) som hade en organisk tillväxt om ca 20%. I början av året vann Portify flertalet upphandlingar samtidigt som de har ökat antalet kunder ännu mer. 

Vad gäller rörelsekostnaderna så ökade dessa till -14,4 (11,8) MSEK, vilket framförallt kan hänföras till att företaget har blivit allt större. Detta resulterade i ett rörelseresultat om -0,1 (0,0) MSEK. Det operativa kassaflödet var fortsatt positivt även om det var lägre än motsvarande period föregående år. Under kvartalet uppgick detta kassaflöde till 1,3 (3,9) MSEK. Vid utgången av kvartalet hade företaget en kassa om 22,2 MSEK.

rapportkommentar node q1 2024

TradeVenues tankar

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

Företaget fortsätter sin resa mot målet att uppnå en omsättning på 110 MSEK med en EBT om 20 MSEK till 2026. Under kvartalet lyckades företaget uppnå en nettoomsättning om 14,4 MSEK där ca 60% kommer från återkommande avtalsintäkter. Rörelsemarginalen för båda affärssegmenten var positiva under perioden. För OSS (Optimizing Shared Services) och BIS (Business Information Services) uppgick rörelsemarginalen till 7,5% respektive 10,8%. Med hänsyn till företagets skalfördelar finns det enligt mig goda förutsättningar för att dessa ökar i takt med att företaget växer och synergieffekter synliggörs. 

Läs även

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.