1 May, 2024

Nodebis Applications

Uppdaterad:
12 May, 2024
nodebis aktie

KISS. Återkommande läsare vet att det begreppet och dess innebörd har avhandlats såväl en som två gånger och lika återkommande läsare vet att jag tidigare nämnt hur jag blev hjärntvättad av min far som ung med låtar såsom Heaven’s on Fire, I Was Made for Loving You, Crazy, Crazy Nights samt Detroit Rock City, för att nämna några av flera. Min mor, min älskade mor, var inte lika begeistrad i just KISS, om än att hon och far annars har en relativt liknande musiksmak. Istället för KISS gav hon mig Iron Maiden och Metallica, medan de båda gav mig AC/DC, Dire Straits och U2 för att ännu en gång nämna några av flera.

Dock var det inte just KISS i bemärkelsen (glam)rockbandet jag syftade till med begreppet, utan istället var det akronymen för Keep It Simple, Stupid. I takt med digitaliseringens framväxt, med allt från artificiell intelligens till… ja, artificiell intelligens, har bolag erbjudits möjligheter att bli än mer effektiva. Beslutsprocesser tar ofta mycket tid och energi i anspråk, tid och energi som annars hade kunnat läggas på annat som i långa loppet kommer leda till en ökad omsättning och, rätt exekverat, vinst. Här kan och kommer automation och andra digitala stöd verka främjande. 

Ett bolag verksamt inom nämnda är Nodebis Applications, som via sina dotterbolag tillhandahåller digitaliseringstjänster för beslutsstöd samt applikationer för bland annat tillgänglighet och optimering av resurser. 

Bolaget noterades december 2022 och har således en kort historik på börsen. Dock har koncernen funnits sedan 2011. Verksamheten bedrivs i två segment. 

  • Optimizing Shared Services, OSS: digitala tjänster för delningsekonomins behov av allokering och optimering av resurser i tid och rum, främst för fordonsadministration och poolbilar.
  • Business Information Services, BIS: digitala beslutsstödstjänster och rapporter för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Optimizing Shared Services utgörs av dotterbolagen Portify och Miljöbilscentralen i Sverige. Nämnda är verksamma inom fordonsadministration och fleet management, där största kundsegmentet är kommuner och regioner. 

Business Information Services består av dotterbolagen Bisnis Analys, Medmind, Radsoft samt Ny Media. Bisnis Analys tillhandahåller ett webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för beslutfattare i näringsliv och kommuner.  Tjänsten säljs via årsabonnemang (i.e. SaaS) och ger obegränsad användning. 

Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar till i första hand Nordens läkemedelsföretag, men erbjuder även digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens. 

Medan Radsoft erbjuder digitala tjänster för systemspel och är digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom sportspel och trav, tillhandahåller Ny Media flertalet nischade tidningar samt gör kvalificerade urval för att nå specifika målgrupper för rekrytering av nya kunder.

Nodebis visade i sin årsrapport, publicerad den 14 februari, att mycket utvecklas positivt. Nettoomsättningen ökade till 53 092 tkr (31 424), motsvarande 68,9 %. Rörelseresultatet går mot svarta siffror, om än att dessa ännu inte har nåtts. Under 2023 ökade det från tidigare -4 647 tkr till -2 213 tkr och periodens resultat nådde -1 738 tkr, upp 47,8 % jämfört med räkenskapsåret 2022. Fördelat per aktie motsvarade det -0,46 (-1,08).

node 2023
Källa: Bolagets årsrapport

Lena Sundsvik, vd sedan drygt ett år tillbaka, skriver att ”koncernen växer lönsamt både organiskt och via förvärv.” Vidare skriver Sundsvik att de finansiella målen som sattes förra våren, 2023, är intakta. Målen gör gällande att bolaget skall nå ”… en nettoomsättning på 110 MSEK med en intjäning, EBT, på 20 MSEK.” Därtill lyfter även Sundsvik fram det växande kassaflödet från den löpande verksamheten, som fortsätter att öka. ”Kassaflödet från den löpande verksamheten under året har varit 10,2 MSEK och vi går ur året med mer i kassan än vad vi gick in med även efter utdelningen till aktieägarna 2023 om 3,4 MSEK.”

Det som framför allt drog ned årsresultatet för räkenskapsåret 2023 var en nedskrivning som skedde under det fjärde kvartalet. Under hösten gick vd för det norska dotterbolaget Radsoft AS bort, vilket tycks ha skett hastigt och oväntat. Detta medför att Sundsvik med kollegor ser en något ökad risk för verksamhetens utveckling på längre sikt och med anledning därav valde de att under det fjärde kvartalet göra en nedskrivning av förvärvsgoodwill med 3 MSEK inom segmentet BIS. Detta trots, skall tilläggas, Radsofts positiva bidrag till kassaflöde 2023.

Nodebis genererar ännu inte med svarta siffror på den nedersta raden, men trenden talar för att det kommer att ske snarare än senare, om än att det som alltid är många ”om och men” som kan inträffa. En styrka i bolaget är dess balansräkning, där soliditeten uppgår till 64,1 % och nettoskulden, eller mer korrekt; avsaknad av en sådan, är -5,7 genom EBITDA på rullande tolv månader. Bolaget har kommunicerat att de vill dela ut – vara aktieägarvänligt ur den synpunkten - och delar för närvarande ut 1 kr per aktie, vilket till en kurs om 16,3 kr motsvarar cirka 6 %. Utdelningsandelen i förhållande till FCF är 67,8 %, vilket inte bedöms som avsevärt högt, utan mer inom en den gräns som bör ses som rimlig (40–70 %).

nodebis

I och med den underliggande, strukturella tillväxten finns fog för koncernens existensberättigande. Det vill, såklart, till att den dels kan behålla och gärna öka sin marknadsposition, dels kan göra det utan att riskera finanserna. Just nu är konkurrensen mycket intensiv och i och med att det finns en sorts ”stickyness” i produkterna och tjänsterna är det viktigt att vara snabb och gärna först. Vinner man kontrakt och levererar skall det mycket till för att kunden är benägen att byta. Precis som vissa har ett abonnemang på telefon, bredband, wifi e.d. som de är nöjda med drar de sig för att byta till ett något lite billigare alternativ, för ”… det är ju så jobbigt” samt, vilket är viktigt att betona ”vet man aldrig vad man får.”

Jag tycker bolaget är intressant, men äger ej några aktier. Detta är ett betalt samarbete mellan TradeVenue och bolaget. Som alltid är det viktigt att du själv läser på och skapar dig din bild av bolaget och dess aktie. Alla investeringar är förknippade med risk och investera aldrig för pengar som du inte har råd att förlora. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.