Rapportkommentar
22 Apr, 2024
analytisk kommentar observit q1 2024

Kort kommentar kring Observits Q1 rapport

Uppdaterad:
24 Apr, 2024

Observit fortsätter sin tillväxtresa då de under Q1 lyckades växa organiskt med cirka 21% till 13,6 (11,2) MSEK. Tillväxten kan framförallt hänföras till en god efterfrågan på företagets produkter samt att företagets strategiska initiativ har börjat bära frukt. I kvartalet såg flera av företagets samarbetspartners en stark försäljningsökning samtidigt som de har stärkt sin marknadsposition i Europa genom att etablera säljstyrkor i både Storbritannien och Frankrike. Om Observit lyckas uppnå kommersiell framgång i dessa länder ser vi en betydande intäktsökning för företaget då båda dessa länders marknader är stora.

Under kvartalet ökade kostnaden för sålda varor med drygt 2,7 MSEK till 7,7 MSEK medan övriga kostnadsposter tillsammans var något lägre än jämförelseperioden. Allt detta tillsammans resulterade i ett rörelseresultat om 0,6, vilket ska jämföras med -0,1 MSEK under samma period föregående år. Det operativa kassaflödet under perioden minskades till 0,0 (1,4)  MSEK, vilket kan förklaras av ökningar i rörelsekapitalet. Vid kvartalsskiftet uppgick kassan till cirka 2,9 MSEK. 

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

Under kvartalet kunder företaget uppvisa en stark organisk tillväxt samtidigt som affärsmodellens skalfördelar bidrog till att företaget lyckades uppnå ett positivt rörelseresultat. Med tanke på den pågående expansionen, den större säljstyrkan samt företagets samarbetspartners så har företaget goda tillväxtmöjligheter. Det ska också poängteras att företaget under året kommer installera 4 600 kameror som stödjer realtids-video samt att de har vunnit en order i Storbritannien värd 3,4 MSEK. Det senare är ett viktigt steg i företagets expansion till den brittiska marknaden.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.