Bolagsrapporter
26 Oct, 2023

Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2023 i Attana AB

Uppdaterad:
26 Oct, 2023

Bolagets nettoomsättning för kvartalet ökade till 1,1 MSEK jämfört med 0,9

MSEK föregående år.
 Övriga rörelseintäkter minskade till 0,0 MSEK jämfört med 0,2 MSEK föregående år.
 Kassaflödet var -1,4 MSEK jämfört med -1,7 MSEK föregående år.

Det operativa kassaflödet var -1,8 MSEK jämfört med -2,1 MSEK föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Bolaget har förstärkt organisationen med en ny VD. Marcus Söderberg tillträdde i mitten av september och kommer senast från Telia Finance AB som tillförordnad VD. Marcus har en lång erfarenhet av affärs, verksamhet -och produktutveckling från IT- och Finansbranschen. Teodor Aastrup tar rollen som Chief Scientific Officer med ansvar för utveckling och produktion samt försäljning till del av Bolagets nyckelkunder i Asien, Europa och USA.
Bolaget har genomfört ett strategiskt intressant kontraktsforskningsuppdrag med en aktör relaterad till svensk hälsovård. Vi bedömer att detta är ett första viktigt steg för att få fler hälsorelaterade uppdrag framöver. Vidare har bolaget utfört ett koncepttest för ett svenskt sjukhus med syfte att tillhandahålla information som kan effektivisera behandlingen av patienter.
Bolaget har deltagit i första uppstartmötet tillsammans med Linneuniversitetet i projektet Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik där KK-stiftelsen avsatt 12 miljoner för fyra delprojekt. Bolagets teknik för immunitetsprofiler och vävnadsbaserade biosensorer används i samtliga projekt.

Bolaget har under perioden upptagit kortfristiga lån om 1,0 MSEK.

Finansiell översikt för första halvåret (ej reviderat av bolagets revisor):
Nettoomsättning 1,1 (0,9) MSEK
Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,2) MSEK
Rörelseresultat -2,1 (-3,7) MSEK
Resultat efter finansiella poster -2,6 (-3,8) MSEK
Resultatet efter skatt -2,6 (-3,8) MSEK

Resultat per aktie -0,0096 (-0,0183) SEK

VD-kommentar:

Det har varit en väldigt positivt och lärorik uppstartsperiod. Att få komma in och arbeta med teamet och våra kunder är mycket givande. Kontinuerligt kommer vi intensifiera dialogen med kunderna då det är grunden till all relationsbaserad försäljning. Min bedömning är att vi har bra relationer med våra kunder i Asien, Europa och USA men att vi ska vidareutveckla dem för att kunna ta steget och bli deras förstahandsval i forsknings- och utvecklingsprocessen.

Den feedback jag fått är att Bolagets teknik står sig väldig stark gentemot konkurrenterna men även förslag om förbättringsområden som vi bör prioritera. Det är komplicerade forskningsprojekt och analyser som våra kunder vill utföra vilket innebär att vi måste vara delaktiga och säkerställa att de resultat vår teknik genererar presenteras på ett sätt så att det värde som skapas når ut till alla i kundens organisation.

Som vi tidigare kommunicerat så arbetar vi på att bli kassaflödespositiva genom att se över våra kostnader samt våra intäktsströmmar och vår likviditet. Fokus för Q4 är kundrelationer, försäljning, kostnader samt likviditet.

Bolaget ser även över strategin för 2024 och hur vi ska öka både omsättning och vinst på lång sikt. Min bedömning är att avslutningen på året blir kommersiellt positivare än kvartal 3.

Marcus Söderberg, CEO Attana AB

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.