Analys
20 Nov, 2020

Livihop rapportkommentar Q3 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Intäktsbortfall till följd av Covid-19 fortsätter
- Omorganisation för att öka effektiviteten
- Våra förväntningar ökar på nästa år

Rapportkommentar
Intäktsbortfall till följd av Covid-19 fortsätter
. Genomförda förvärv under andra halvåret 2019 har i likhet med förra kvartalet inte kunnat kompensera för bland annat en lägre beläggningsgrad till följd av pandemin under Q3. Enligt företagsledningen noterades dock en långsam återgång till ett mer normaliserat läge under kvartalet. Men trots detta innebar det att omsättningen sjönk med 4% till 137,3 MSEK (143,6). Med ledning av omsättningen i de förvärvade bolagen hade en ökning av omsättningen med ca 15% enligt vår mening varit rimlig. Till det kommer så nya och förstärkta lokalkontor avsedda att generera en organisk tillväxt. Den lägre beläggningsgraden det vill säga antalet utförda timmar mot kontrakterade beror till viss del på att många kunder under pandemin fortsatt vara oroliga för att ta hjälp av insatta vikarier och tillfällig personal som blivit en effekt av krisen. Enligt bolaget ledde den låga beläggningsgraden i kvartalet till ett intäktsbortfall om 5 MSEK inom det största affärsområdet Personlig Assistans. Detta var enligt bolaget en bidragande orsak till att intäkterna inom området var oförändrade om 112,0 (112,7). Det näststörsta området Boenden hade ett intäktstapp på ca 25% och omsättningen sjönk till 21,3 MSEK (28,0). Inom detta område påverkas intäktsutvecklingen inte bara av beläggningsgraden utan även av frånträdda boenden. Den stora resultatmässiga förbättringen till följd av förvärv och övriga genomförda åtgärder, som vi räknade med i början av år 2020 har till följd av intäktsbortfallet inte kommit till stånd. I Q3 uppgick EBITDA till 4,2 MSEK (4,1) och för de tre första kvartalen var motsvarande resultat 10,2 MSEK (13,0). Det är dock en förbättring gentemot Q2 och innebär att EBITDA-marginalen steg till 3,2% att jämföra med 2,4% i förra kvartalet. Det är också att anmärka att gruppen vid en jämförelse mellan kvartalen till följd av pandemin hade lägre sociala kostnader under Q2. Bolagets avskrivningar i kvartalet om 5,2 MSEK och finansiella kostnader om 1,0 MSEK gör att bolagets resultat före skatt är negativt men det är att anmärka att huvuddelen av avskrivningarna (4,0 MSEK) är hänförliga till förvärv och inte föranleder någon negativ kassaeffekt. Kassaflödet inklusive förändring av rörelsekapitalet uppgick till 1,6 MSEK och den likvida ställningen förbättrades något.

Omorganisation för att öka effektiviteten. Efter fyra förvärv under 2018 och 2019, som tillförde en omsättning på 230 MSEK har inte bara gruppen växt betydligt utan även breddats till nya områden. Till det kommer att bolaget fokuserat på organisk tillväxt genom förstärkning av lokalkontoren (under kvartalet tillkom till exempel lokalkontor i Sundsvall och Örnsköldsvik) och anställning av tio personer inom Personlig Assistans. Den resultatmässiga effekten från dessa förvärv och åtgärder har hittills uteblivit, vilket delvis kan tillskrivas pandemin. Men ett besparingsprogram ska nu genomföras för att bättre tillvarata de befintliga resurserna, vilket förväntas ge besparingar på 10 MSEK på årsbasis. Förändringarna förväntas få effekter på resultatet redan under innevarande kvartal och få fullt genomslag i början av Q2 nästa år. 

Våra förväntningar ökar på nästa år. Den resultatmässiga förbättringen vi hade förväntat oss verkar utebli under 2020. Det förklaras naturligtvis delvis av pandemin men också av att det verkar som om företaget inte riktigt lyckats tillvarata potentiella synergier från förvärven och fått ihop koncernen. Dessutom belastas resultatet i år av kostnader för förstärkningen och expansionen i antalet lokalkontor. Inför nästa år finns det enligt vår mening dock förutsättningar för en betydande resultatförbättring. Förutom att pandemin förhoppningsvis ger med sig under våren kommer besparingsprogrammet att då börja få full effekt. Vidare finns det tecken på att den ökade lokala närvaron genom fler och större lokalkontor börjar ge effekt med flera nya kontrakt. Slutligen föreslås en höjning av schablonbeloppet för nästa år med 10 SEK (från nuvarande 300 SEK). I och med att koncernen för närvarande utför ca 130 000 timmar på månadsbasis får denna höjning en stor betydelse. Företagsledningen uppger att de räknar med att höjningen ”till stor del” kommer att ”tillföras resultatet. Vi har i vår prognos räknat med att bolaget kommer att kunna behålla hälften men tillsammans med övriga antaganden skulle det leda till en omsättning som nästa år stiger med 12% med en EBITDA-marginal på 5%. Det är dock att anmärka att denna marginal är under bolagets egna kommunicerade mål om 8%. Soliditeten kring 12% och begränsade likvida medel gör att vi inte räknar med att några förvärv blir aktuella intill dess att ovanstående eller högre prognos infrias.

Kort om Livihop
Ordförande: Jesper von Post
VD: Nils Stiernstedt
CFO: -
Lista: Nasdaq First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.