Analys
30 Apr, 2019

MedCap rapportkommentar Q1 2019

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- MedCap gör sitt bästa kvartal någonsin 
- Medicinteknik fortsätter leverera  
- Specialistläkemedel på rätt väg

Rapportkommentar

MedCap gör sitt bästa kvartal någonsin. MedCap har fått en kanonstart på året där Q1-19 visade på en omsättningsökning om 9 % till ca 200 MSEK (183), samtidigt som EBITDA-resultatet ökade med mer än 80 %  till 41 MSEK (22). Även om EBITDA-resultatet har fått en viss draghjälp av de nya reglerna för IFRS 16, om ca 6 MSEK,  är detta det historiskt starkaste kvartalet någonsin för MedCap. Vi uppreviderar våra estimat för 2019 till en omsättning om 780 MSEK med ett EBIT-resultat om 79 MSEK. Vårt tidigare estimat var en omsättning om 760 MSEK och ett EBIT-resultat om 66 MSEK.

Medicinteknik fortsätter leverera. EBITDA steg med 72 % till ca 33 MSEK (19) under kvartalet vilket i huvudsak drevs av Abilia och Cardiolex som fortsätter påvisa det starka produkterbjudande som de båda bolagen har. Abilia fortsätter att kapitalisera och växa på den svenska marknaden, och vi förväntar oss ett ökat fokus på en internationalisering framgent. Abilia Norge erhöll ett positivt besked i en nationell upphandling av kognitiva produkter i Norge under kvartalet. Under mars 2019 förvärvades dessutom applikationsföretaget Comai som verkar inom kognition, där företaget förvärvades som ett led i att stärka affärsområdets internationella satsning. Cardiolex har också expanderat utanför Sverige med satsningar på nya europeiska marknader pågår och under kvartalet tecknades b.la. ett återförsäljningsavtal i Storbritannien. 

Specialistläkemedel på rätt väg. MedCaps andra affärsområde Specialistläkemedel rapporterade en omsättningsökning om ca 7 % till 86 MSEK (79) och en EBITDA-marginal om 8 % (7) under Q1-19. Den primära drivaren stavas stark försäljningsutveckling inom den befintliga nordiska läkemedelsportföljen, som ökade med 26 % första kvartalet och utgör idag ca 42 % av den totala affären. Försäljningstillväxten har delvis påverkats negativt av CDMO-verksamheten där förbättringsåtgärderna inte gett full effekt. Vi ser ett fortsatt fokus på förbättringsarbetet inom Specialistläkemedel av det nya ledningsteamet och ett intensifierat försäljningsarbete av befintliga och nya lanseringar framgent. 

Kort om MedCap
Ordförande:  Peter von Ehrenheim
VD: Karl Tobieson
CFO: Henrik Koch
Lista: Small Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.