Analys
5 Nov, 2019

MedCap rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Maskinhaveri tyngde MedCap
- Stor potential inom bägge affärsområden 
- Oförändrad prognos

Rapportkommentar.
Maskinhaveri tyngde MedCap.
  Ett maskinhaveri i Unimedics fabrik bidrog till att omsättningen i Q3 för koncernen sjönk med 3,5% och stannade på 159,9 MSEK (165,7). Efter en 60% ökning av EBITDA under det första halvåret (justerat för IFRS-effekter) blev även resultatutvecklingen till följd av ovanstående betydligt långsammare än tidigare under året. EBITDA steg endast marginellt i kvartalet till 26,6 MSEK (26,2) men en EBITDA-marginal om 17% för koncernen speglar ändå att det mesta går åt rätt håll.  I och med Unimedics produktionsproblem blev kvartalet ett förlorat sådant för affärsområde Specialistläkemedel och ett hack i den positiva trend man har sett i utvecklingen för detta segment under ett antal kvartal. I det andra affärsområdet Medicinteknik fortsatte den positiva utvecklingen från början av året och omsättningen steg med 6% medan EBITDA ökade med drygt 40% till 20,2 MSEK (14,2). Det innebär att EBITDA-marginalen steg till hela 22% (16).  På rullande 12-månadersbasis står nu Medicinteknik för nästan 60% av omsättningen och 85% av EBITDA-resultatet.

Stor potential inom bägge affärsområden.  Medicinteknik med tre rörelsedrivande bolag Cardiolex, Abilia och Inpac har länge varit den lysande stjärnan inom MedCap med kontinuerliga framgångar. Det finns dock fortsatt utrymme för förbättringar. Inpac är det bolag där det kortsiktigt enligt vår mening finns störst potential. På längre sikt utgör Abilias internationella satsning på kognitionsområdet kanske det mest spännande inom området. Det är lätt att bakslaget för Speciallistläkemedel under Q3 med produktionsstörningar men även vissa leveransförseningar från internationella partners överskuggar den snabba tillväxten för den nordiska läkemedelsportföljen. Den utgör nu 46% av den totala försäljningen. Omställningsarbetet inom kontraktstillverkningsverksamheten (CDMO) har hållit tillbaka försäljningstillväxten men företagsledningens målsättning är att leverera en uppgraderad och konkurrenskraftig verksamhet inför 2020.
   
Oförändrad prognos. Trots det oväntade bakslaget i Q3 lämnar vi vår omsättnings- och resultatprognos i stort sett oförändrad för 2019. Dels anger MedCap att den tappade produktionen till stora delar kommer kunna arbetas igen under årets sista kvartal och dels var utvecklingen inom Medicinteknik och kommentarerna kring denna verksamhet mer positiva i rapporten än vi räknat med. Under kvartalet förvärvades Amedtec med en omsättning på 4,3 MEUR, som liksom Cardiolex är en utmanare på den europeiska EKG marknaden. Med en uppskattad nettoskuld på drygt 300 MSEK efter ovanstående förvärv och inklusive leasingåtaganden har MedCap goda möjligheter att göra fler förvärv. Vår prognos för år 2020 leder till en 20% förbättring av EBITDA-resultatet, vilket inte bör vara något slutmål i den nuvarande företagskonstellationen.

Kort om MedCap
Ordförande: Peter von Ehrenheim
VD: Karl Tobieson
CFO: Patrik Norgren
Lista: Small Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.