Analys
18 Feb, 2020

MedCap rapportkommentar Q4 2019

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Åter på tillväxtbanan
- Förvärv driver tillväxt 
- Det har lossnat för Specialistläkemedel 

Rapportkommentar.
Åter på tillväxtbanan.
Efter Q3-rapporten med sjunkande omsättning till följd av ett maskinhaveri i Unimedics fabrik ökade omsättningen i Q4 med 12,5% y/y. Omsättningsökningen är delvis en effekt av problemen i det tidigare kvartalet – då orderstocken kunde betas av - men visar ändå på den inneboende tillväxttakten. Speciellt växte den nordiska specialistläkemedelsportföljen med drygt 20% och utgör nu hälften av områdets försäljning. Det innebär att affärsområdet Specialistläkemedel nu står för ca 44% (40) av omsättningen. EBITDA (justerat för IFRS-effekter) ökade i kvartalet med drygt 80% till 37,5 MSEK till följd av den ökade omsättningen och en förbättrad bruttomarginal. Affärsområdet Medicinteknik fortsatte under kvartalet att glänsa med en EBITDA-marginal om 23%, även om Abilia avslutade året svagt i den norska marknaden till följd av det nya kognitionsavtalet. De två andra bolagen inom området Cardiolex och Inpac fortsatte att utvecklas väl. Det gäller framförallt Cardiolex som hade en tvåsiffrig organisk tillväxt och bra lönsamhet. Den snabba omsättningsökningen inom det andra affärsområdet Specialistläkemedel och en bättre affärsmix gjorde att EBITDA-marginalen förbättrades avsevärt till 9%, att jämföras med en negativ siffra under motsvarande period förra året.

Förvärv driver tillväxt. Under Q4 tillträddes det tyska EKG-bolaget Amedtech (med en omsättning på 4,3 MEUR) och stärker Cardiolex produktportfölj och ger stora möjligheter att introducera företagets digitala lösningar i centrala Europa. MedCap har under 2020 förvärvat Somna AB, den ledande aktören i Norden på förskrivna kedje-baserade tyngdtäcken i Norden. Förvärvet kommer att stärka Abilias produkterbjudande inom kognitiva hjälpmedel och skapa betydande synergier. Somna omsatte under 2019 ca 37 MSEK och växer mycket snabbt  med en EBITDA-marginal om drygt 30%. MedCap hade under 2019 ett kassaflöde från den löpande rörelsen om ca 70 MSEK, som vi prognostiserar stiger till 125 MSEK under 2020. Med en soliditet om nästan 40% vid räkenskapsårets utgång och en positiv utveckling inom i stort sett alla verksamhetsområden bedömer vi att företagsledningen kommer att fortsätta vara mer aktiv inom förvärvsområdet, än som varit fallet under senare år.

Det har lossnat för Specialistläkemedel. Omsättningen och resultatet för affärsområdet Specialistläkemedel tillhörde glädjeämnena under 2019 men borde ha en betydande möjlighet att fortsätta den positiva utvecklingen under 2020. Med en allt större andel av försäljningen relaterad till den nordiska produktportföljen och en allt mindre tillverkningsdel borde nuvarande EBITDA-marginal kunna förbättras från nuvarande 8% med ett par procentenheter. Inom Medicinteknik räknar vi med en lägre organisk tillväxt under 2020 men som totalt vägs upp av genomförda förvärv (adderar nästan 90 MSEK till omsättningen). Sammanlagt innebär det att vi för 2020 räknar med en omsättningstillväxt om 16% och som en EBITDA-marginal som stiger till 21%. MedCap tillhörde en av förra årets kursvinnare. Baserat på vår prognos för 2020 handlas aktien fortfarande i ett P/E-tal om 30x.

Kort om MedCap
Ordförande: Peter von Ehrenheim
VD: Karl Tobieson
Interim CFO: Patrik Norgren
Lista: Small Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.