Redaktionen
29 Nov, 2023
Medimi löser samhällsproblem

Medimi - Företaget som löser ett globalt samhällsproblem

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Människors bristande förmåga att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt och dos kostar samhället miljardtals kronor varje år. Genom att använda sig av Medimis lösningar kan dock följsamheten förbättras avsevärt. Medimi är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar för att förenkla och effektivisera läkemedelshantering för både vårdtagare och personal. Just nu genomför företaget en kapitalanskaffning om ungefär 27 MSEK för att kunna ta bolaget till nästa nivå.

Flera fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar

Företaget har utvecklat produkten Medimi®Smart som förenklar tillvaron för alla som behöver hjälp med läkemedelshantering. Produkten är en läkemedelsrobot som bland annat möjliggör att vårdtagarens dosering kan ändras digitalt istället för att vårdpersonalen behöver träffa patienten. Detta leder i sin tur till en rad olika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar. Exempelvis effektiviseras läkemedelshanteringen och risken för feldosering minskar, vilket i slutändan förbättrar tillvaron för patienten samt minskar samhällskostnaderna.

Medimi Smart produkt

Löser ett globalt samhällsproblem

En förbättrad medicinsk följsamhet och en effektiviserad läkemedelshantering minskar både samhällskostnaderna och räddar liv. I bara USA uppskattas en bristande följsamhet kosta samhället upp till 300 miljarder USD årligen och över 200 000 människor dör varje år i Europa på grund av dålig följsamhet. Dessutom har det visat sig att en vårdare kan spendera uppemot 50% av tiden på medicinhantering istället för att faktiskt vårda patienten. 

Framgångar i Danmark samt flera pågående pilotprojekt

Företaget har påbörjat övergången från ett forskningsföretag till ett kommersiellt orienterat företag. Sedan 2020 har företaget marknadsfört sin lösning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den förväntade försäljningsutvecklingen under 2020 och 2021 försenades dock till följd av coronapandemin. Efter att marknaden återgått till normala nivåer under 2022 har omsättningen ökat med nästintill 100% per år. Denna positiva utveckling härstammar framförallt från framgångar i Danmark där det också är denna marknad som har kommit längst när det kommer till digitalisering av sjukvården. Dessutom har marknadsarbetet i Sverige, Norge och Finland intensifierats med flera pågående pilotprojekt. Företaget estimerar att den årliga tillväxten kommer att vara ungefär 100% under 2023 och 2024.

Ny VD med omfattande erfarenhet av strategiskt förändringsarbete

I mitten av augusti tillträdde Johan Wiesel som ny VD i bolaget. Han har tidigare bland annat arbetat som VD för det amerikanska medicinteknikbolaget Baxter samt har god erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och strategiskt förändringsarbete. Han kommer att fokusera på att driva kommersialiseringsarbetet vidare samt förbättra förutsättningarna för en snabbare tillväxt i enlighet med de finansiella målsättningar som styrelsen presenterade förra året.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 21 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 23 november - 7 december 2023
  • Handel med teckningsrätter: 23 november - 4 december 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 26,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 22,1 MSEK
  • Antal aktier före emission: 567 991 634
  • Antal aktier efter emission: 1 451 534 168
  • Utspädning: ca 61% vid 100% fulltecknande:
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 11 MSEK
  • Teckningskurs: 0,03 SEK 

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.