Rapportkommentar
19 Apr, 2021
NFO Drives rapportkommentar Q1 2021 »

NFO Drives rapportkommentar Q1 2021: "Ännu ett kvartal i pandemins tecken"

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Pandemin fortsätter att begränsa försäljningen
- Flera positiva tecken i rapporten
- Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring
 
Rapportkommentar
Pandemin fortsätter att begränsa försäljningen. Det försäljningsgenombrott som vi förväntade oss under 2020 uteblev, mycket till följd av pandemin som begränsade företagets möjligheter att träffa nya kunder och marknadsföra sin teknik. Försäljningen under förra året minskade marginellt och 2021 har inlett med samma utveckling med en försäljningsminskning om 4% till 7,5 MSEK (7,8). Man ska dock ha i åtanke att åtminstone två månader av jämförelsemånaderna förra året var ”pandemifria” och första kvartalet förra året med historiska mått mätt var ett bra kvartal. Bolagets svårigheter att ta betalt för sina produkter framgick också av att bruttomarginalen sjönk till 22% (28). En oförmånlig produktmix i kvartalet förklarar den jämförelsevis låga marginalen. Tillfälligt ökade utvecklingskostnader (vilka i och med NFO Drives nya redovisningsmetod i sin helhet kostnadsförs med en gång) hade också en oförmånlig effekt på personalkostnaderna, vilket gjorde att bolaget sammantaget redovisade ett negativt rörelseresultat efter avskrivningar om 0,1 MSEK. Motsvarande resultat för ett år sedan var 0,25 MSEK. En positiv utveckling av rörelsekapitalet under kvartalet gjorde dock att den likvida ställningen förbättrades till 5,8 MSEK. I likhet med tidigare saknar bolaget räntebärande lån.
 
Flera positiva tecken i rapporten. En ny EU-förordning (som antogs redan 2019 men som kommer att träda i kraft först nu vid halvårsskiftet) väntas leda till ett markant ökat intresse för NFO Drives teknik). Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Men i och med att tekniken är relativt okänd krävs stora resurser för marknadsbearbetning. Ett uppmuntrande tecken i kvartalet är att Electron AG, som är bolagets distributör i Schweiz, på egen hand lyckats att sälja produkten till ett antal nya kunder. Även om värdet på dessa orders hittills är begränsat är det mycket viktigt att kännedomen om tekniken sprids på detta sätt. Vi sätter också stort hopp till det försäljningskontor i Tyskland, som NFO sätter upp i Tyskland under våren.  Ett annat uppmuntrande tecken i rapporten var att ledningen rapporterar om en utvärdering, som en större potentiell OEM-kund genomför på sina kylmaskiner med NFO Drives frekvensomriktare. Vikten av att få in fler OEM-kunder, som kan bidra till inte bara en ökad men också jämnare försäljning samt förhoppningsvis bättre marginaler kan inte nog överdrivas. Ytterligare ett positivt tecken i rapporten är också att offertaktiviteten ökat.  
 
Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring. Bolaget varnar i rapporten för att brist på halvledare kan komma att störa leveranserna under andra kvartalet. Den ökade offertaktiviteten verkar också få en begränsad påverkan i närtid. Vi sänker därför försäljningsprognosen för innevarande kvartal något, en period som också resultatmässigt kommer att börja belastas av satsningen i Tyskland. Ledningen fortsätter att ha en optimistisk syn på andra halvåret vilken vi delar. Vi räknar med att försäljningen under den andra halvan av året stiger med 20% (vilket är något högre än tidigare) i förhållande till motsvarande period förra året men som förutsätter att samhället öppnar upp igen och marknadsföringen kan intensifieras.  Vi lämnar vår prognos för 2022 oförändrad med en försäljningsökning om 15%. Denna är naturligtvis i högsta grad osäker men grundar sig till stor del på den extraförsäljning som vi förväntar oss kan uppnås via Tysklandssatsningen. Den inkluderar dock inte en eventuell framgång med ovan nämnda OEM-kund eller andra större utvärderingar som för närvarande genomförs. I likhet med vad vi skrivit tidigare är ökad försäljning och volym en nyckel till att få ned företagets höga komponentkostnader och därmed förbättra bruttomarginalen och medge ökade satsningar. Vi har i prognosen för nästa år antagit att denna förbättras till 32% (under förra året 28% och samma enligt vår prognos för året), vilket skulle vara en klar förbättring men långt under den nivå som borde vara möjlig i detta bolag.
 
Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: -
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.