Rapportkommentar
10 Jul, 2020
NFO Drives rapportkommentar Q2 2020

NFO Drives rapportkommentar Q2 2020

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Klarar krisen betydligt bättre än väntat
- Fler OEM-kunder vägen till högre bruttomarginaler
- Stor osäkerhet inför resten av året

Rapportkommentar
Klarar krisen betydligt bättre än väntat
. Med en försäljning som enbart minskade med 12% i jämförelse med motsvarande period förra året till 7,1 MSEK (9,2) lyckades NFO Drives att klara krisen betydligt bättre än vi förväntat oss. Efter en nedgång i försäljningen med 40% i april återhämtade sig försäljningen successivt under maj och juni för att under den senare månaden normaliseras. Den positiva utvecklingen kan tillskrivas bolagets stora diversifierade kundbas och den höga andelen försäljning till icke konjunkturkänsliga områden. Även marginalerna på denna försäljning imponerar. Bruttomarginalen steg till 30 % (22) och med lägre personalkostnader mer än fördubblades EBITA-marginalen till nästan 14%. Den högre bruttomarginalen kan troligen delvis förklaras av en för bolaget mer förmånlig USD-kurs för komponentinköp. Trots försäljningstappet kunde NFO Drives därmed redovisa ett fördubblat EBITA resultat om 1,0 MSEK (0,5). Det bör dock påpekas att i resultatet ingår till skillnad från tidigare aktiveringar av utvecklingskostnader om 0,2 MSEK. Resultatutvecklingen och en positiv utveckling av rörelsekapitalet gjorde att likvida medel steg till 3,9 MSEK (2,6). 

Fler OEM-kunder vägen till högre bruttomarginaler. Under kvartalet kunde NFO Drives redovisa en ny OEM-kund i form av Wennstrom Fuel Systems, som är verksamma inom lagring, påfyllning och distribution av petroleumprodukter. Även om bedömningen är att detta avtal i närtid enbart kommer att generera den förhållandevis blygsamma årliga omsättning om 0,5 MSEK visar det på de många applikationsområden som finns för bolagets frekvensomriktare och möjligheterna som finns att bredda kundbasen och öka försäljningen. Arbetet med att få in fler OEM-kunder har av naturliga skäl varit på en låg nivå under kvartalet, då många potentiella kunder haft stängt eller prioriterat annat. Förhoppningsvis kan försäljningsarbetet och utprovningen som sker av NFO Optimal hos ett antal företag komma igång efter sommaren. I likhet med vad vi skrivit tidigare skulle en ökad försäljning också kunna bidra till att förbättra bruttomarginalerna avsevärt, genom lägre kostnader för komponentinköp. Även om bruttomarginalen under detta svåra kvartal klarat sig mycket bra är det enligt vår mening helt avgörande för bolagets framtid att denna kan höjas från nuvarande nivå kring 30%.  I vår initieringsanalys av bolaget gjorde vi bedömningen att bruttomarginalen skulle kunna förbättras med två procentenheter om omsättningen steg med 10 MSEK.

Stor osäkerhet inför resten av året. Om den normalisering som NFO Drives och flera andra företag upplevde under juni månad delvis var ett uppdämt köpbehov efter extremt låga inköpsnivåer under april och maj eller att efterfrågan är på väg att komma tillbaka med full kraft när industrin i Europa åter öppnar återstår att se. Företagsledningen guidar för att försäljningen i Q3 kommer att bli något lägre än motsvarande kvartal förra året. Vår nya prognos innebär att försäljningen i år kommer att bli i stort sett oförändrad i förhållande till 2019 men till följd av förbättrade marginaler kommer EBITA att i det närmaste fördubblas till 4,1 MSEK (2,1). Förhoppningsvis är innevarande år försäljningsmässigt bara ett hack i kurvan på den positiva försäljningsutveckling som bolaget kunnat uppvisa under senare år. Vi räknar med en ökad försäljning nästa år om 13% och något förbättrade marginaler. En enstaka ny större OEM-kund skulle kunna ändra dessa prognoser avsevärt. Med en nyutvecklad produkt – NFO Optimal – och likvida medel vid årsskiftet om uppskattningsvis nästan 6 MSEK och inga räntebärande skulder står bolaget bättre rustat än på länge att hitta nya kunder och applikationsområden för den unika tekniken.      

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: -
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 


     

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.