Analys
12 Jul, 2021

NFO Drives rapportkommentar Q2 2021: "NFO Drives går in i en expansionsfas"

Rapportkommentar Q2 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Tillbaka på tillväxtspåret
- Riktad nyemission och nya finansiella mål
- NFO Drives går in i en expansionsfas

Rapportkommentar
Tillbaka på tillväxtspåret
. Efter att under närmare ett år påverkats av pandemin kunde NFO Drives i Q2 rapportera en 22% ökning av omsättningen till 8,7 MSEK (7,1). Företagsledningen räknar också med att försäljningen under andra halvåret kommer att bli ”väsentligt högre” än under första halvåret. Försäljningsökningen under Q2 sammanhänger inte bara samman med en ökad industriell aktivitet i spåren av minskade restriktioner utan även av öppnandet av eget försäljningskontor i Tyskland men också av ökat intresse för bolagets teknik inför den nya EU-förordning som trädde i kraft i juli. Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bristen på halvledare som bolaget varnat för inför kvartalet ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar.  Via prishöjningar kompenserades detta delvis och bruttomarginalen förbättrades marginellt till 31% (30). Även rörelsemarginalen ökade till 5,7% (4,2) och ledde till ett rörelseresultat efter avskrivningar om 0,5 MSEK (0,3). Detta trots ökade kostnader för Tysklandssatsningen och för produktutveckling (vilka kostnadsförs och inte aktiveras). Den ökade aktiviteten i bolaget ledde dock till ett ökat rörelsekapitalbehov i form av lageruppbyggnad och kundfordringar, vilket medförde ett negativt kassaflöde om 0,8 MSEK. 

Riktad nyemission och nya finansiella mål. Det ökade intresset för bolagets teknik bland annat i spåren av den nya EU-förordningen och de tillväxtmöjligheter detta skapar är bakgrunden till bolagsstämmans beslut den 9/7 att genomföra en riktad nyemission om 15 MSEK (vid börskurs 22 SEK). Denna emission ska göra det möjligt att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter som ökar användarvänligheten samt nyanställning av personal. NFO Drives får genom denna emission också in ett antal ”kvalificerade investerare”, som ger bolaget en större finansiell stabilitet inför eventuell framtida kapitalanskaffning men även vid förhandlingar med större kunder. Ett återkommande problem för NFO Drives har varit att kunder inte velat lägga en allt för stor andel av sina inköp hos ett bolag med låg omsättning och utan större ägare som garanterat bolagets fortlevnad. Bland de nya ägare som kommer in genom emissionen finns Grenspecialisten Förvaltnings AB. Detta bolag ägs av den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren och har under de senaste åren investerat i ett antal noterade bolag. I samband med emissionen har NFO Drives också satt upp nya finansiella mål i form av en omsättning om minst 100 MSEK år 2026. Vidare ska bruttomarginalen successivt förbättras och samma år uppgå till 40% med en rörelsemarginal om 20%.

NFO Drives går in i en expansionsfas. Det stora genombrottet för NFO Drives teknik har av olika skäl låtit vänta på sig. Försäljningsutvecklingen har i och för sig varit positiv de senaste åren (med undantag för pandemiperioden) men ska bolaget på sikt överleva måste försäljningen enligt vår mening komma upp i en helt annan nivå. En ökad försäljning och volym är också en nyckel för att få ned bolagets höga andel komponentkostnader och därmed kunna erbjuda lägre försäljningspriser men också förbättra den idag låga bruttomarginalen. Företagsledningen har med den förbättrade konjunkturen, det ökade intresset för bolagets teknik, den nya ägarbilden samt de satsningar som nu kan göras, med en nettokassa på 20 MSEK, en historisk möjlighet att få fart på verksamheten. Under andra halvåret lär knappast de positiva försäljningseffekterna som åtgärderna väntas medföra hinna visa sig. Men med de positiva signalerna från Q2 och ökade marknadsföringsmöjligheter till följd av minskade restriktioner på resandet räknar vi ändå med en 18% ökning av omsättningen under andra halvåret i förhållande till motsvarande period förra året. För 2022 har vi i vår prognos använt oss av bolagets egen målsättning om en 20% ökning av försäljningen (tidigare 15%). Ett mål som enligt vår mening definitivt inte framstår som orealistiskt med tanke på de satsningar som nu görs. Dessa kommer dock initialt att leda till högre kostnader (drygt 3 MSEK högre har vi prognostiserat) och under de första åren gå ut över resultatet för att först senare visa sig på sista raden. Den expansionsfas som bolaget nu går in i innebär ökade risker men skulle en 20% uthållig tillväxttakt visa sig möjlig väntar också en helt annan värdering och i nivå med när bolaget noterades för drygt 20 år sedan. 

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: - 
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.