Analys
18 Oct, 2020

NFO Drives rapportkommentar Q3 2020

NFO Drives rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Komponentbrist håller tillbaka leveranserna
- Nya kunder och applikationsområden
- Försiktig prognos för Q4

Rapportkommentar
Komponentbrist håller tillbaka leveranserna
. Efter en kraftig nedgång i efterfrågan för bolaget under våren har orderingången successivt kommit tillbaka sedan juni månad och orderstocken kraftigt förbättrats. Enligt företagsledningen har efterfrågan i Sverige inte fullt ut kommit tillbaka medan de utländska beställningarna är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Till följd av störningar i komponentledet kunde dock NFO Drives inte till fullo dra fördel av de ökade beställningarna. Omsättningen minskade med 27% till 6,5 MSEK (8,9), vilket var en större nedgång än bolaget hade prognostiserat. Det är dock företagsledningens bedömning att de order som inte kunde levereras under Q3 kommer att kunna faktureras under innevarande kvartal. Till följd av en något högre bruttomarginal (29%) och genomförda besparingar kunde dock bolaget redovisa ett nästan lika högt resultat före avskrivningar som motsvarande period förra året om 0,7 MSEK (1,0). I detta resultat ingår dock aktiverat arbete om 0,2 MSEK (0,0). Den likvida ställningen fortsätter vara god med en kassa på 3,6 MSEK och inga räntebärande lån.

Nya kunder och applikationsområden. Även om NFO Drives utveckling under 2020 varit en besvikelse till följd av effekterna av Coronaviruset är det ändå intressant att notera att antalet återkommande kunder hela tiden ökar och antalet applikationsområden växer. I förra kvartalet kunde bolaget redovisa en ny OEM-kund i form av Wennstrom Fuel Systems, som är verksam inom påfyllning och distribution av petroleumprodukter. I detta kvartal fick bolaget en order på en frekvensomriktare från ett stort amerikanskt läkemedelsbolag till en ny produktionslina som ska producera coronavaccin. Även om denna order i sig kanske inte är så betydelsefull innebär det förhoppningsvis att denna första order från leder till fler beställningar. På det temat fick NFO Drives i kvartalet en tredje order från ett tyskt företag för installation på ännu en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG. NFO Drives uppger att Wienerberger har 200 fabriker som successivt håller på att moderniseras och där bolaget hoppas få fortsätta att vara med i den processen. Antalet återkommande kunder fortsätter att växa och uppgår för närvarande till 125 stycken.

Försiktig prognos för Q4. Företagsledningen prognostiserar att försäljningen under Q4 kommer att öka jämfört med samma period 2019, då den uppgick till 6,5 MSEK. Med tanke på omsättningen under Q3 uppgick till 6,5 MSEK och de leveranser som av komponentbrist inte kunde ske under kvartalet och i stället kommer att ske under Q4 framstår detta enligt vår mening som en försiktig prognos. Komponentbristen fortsätter om än i minskad utsträckning att påverka leveranserna under innevarande kvartal. Vi hade prognostiserat att år 2020 skulle bli ett genombrottsår för NFOs teknik, till följd av myndighetskrav och ökad kunskap om problemen. Året kommer emellertid inte bara försäljningsmässigt bli en besvikelse utan även resultera i att införsäljningsarbetet på nya kunder har förskjutits i tiden. Men även med nuvarande kundbas prognostiserar vi att tillväxten åter ta ska ta fart under nästa år. Skulle sedan den utprovning som sker hos ett antal kunder av NFO Optimal ge ett positivt resultat eller de sedan länge förväntade skärpta myndighetskraven vad gäller jordströmmar introduceras finns det som vi har argumenterat för länge en betydligt större potential.

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: - 
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.