Rapportkommentar
8 May, 2023
Railway Metrics and Dynamics Rapportkommentar Q1 2023

Railway Metrics and Dynamics Rapportkommentar Q1 2023

Uppdaterad:
9 May, 2023

Omsättningen börjar ta fart

Det första kvartalet i år innebär att RMD börjar generera intäkter efter sex år av utveckling och forskning. Omsättningen om ca 1,8 MSEK i kvartalet utgör enligt vår bedömning inledningen på en brant stigande försäljningskurva. I Q1 genererades intäkterna i huvudsak från det nyligen signerade avtalet med Trafikverket avseende utveckling av nya informationstjänster avseende automatiserad mätning av järnvägsanläggningar. Ett avtal som beräknas ge intäkter om 25 MSEK under en treårsperiod men som kanske ännu viktigare är mycket skalbar och har potential att skapa andra större affärer på andra ställen i världen. I kvartalet har också avtalet med Väte Rail AB börjat ge intäkter.  Bolaget har valt RMD till sin digitaliseringspartner och kommer i ett första steg att förse 30 vagnar med PMU-sensorer, vilket beräknas ge intäkter om 0,5 MSEK per år. Med aktiverade intäkter om ca 1,6 MSEK redovisade RMD totala rörelseintäkter om ca 3,3 MSEK. Aktiveringen av utvecklingskostnader och en än så länge begränsad kostnadskostym gjorde att RMD för första gången också kunde redovisa ett positivt rörelseresultat om ca 0,9 MSEK. Den högre verksamhetsvolymen med ökat behov av rörelsekapital bidrog dock till ett negativt kassaflöde i perioden om ca 3 MSEK. Vid kvartalsskiftet uppgick likvida medel till enbart 1,6 MSEK men vid teckning av utestående teckningsoptioner i april tillfördes ca 2 MSEK.

Viktiga mässor under våren

RMD deltar under våren i två viktiga mässor dels Train & Rail i Stockholm, dels Transport Logistic i München. På mässorna kommer de två nya produkterna i form av järnvägskameran och lastlåssensorn att visas upp. Järnvägskameran streamar bilder i realtid och används till exempel vid backning och ger förutom ökad säkerhet betydligt lägre personalbehov. Försäljningspriset per kamera uppskattas till 25 TSEK med en bruttomarginal på ca 80-90%. Vad gäller lastlåssensorn verifierar den att alla trailervagnar är korrekt lastade på ett godståg för att undvika allvarliga olyckor. Försäljningspriset per sensor uppskattas till 20 TSEK med en marginellt lägre bruttomarginal. Även om förhoppningarna med rätta är stora på större genombrottsorder avseende dessa två produkter bedömer vi att det som ligger närmast till hands är fler och betydligt större kontrakt än hittills avseende PMU-sensorer som upptäcker defekter på järnvägshjul och kan därmed förebygga tågurspårningar och förseningar.  Med RMDs affärsmodell att hyra ut dessa på långa avtal med ett dygnspris på 10-12 SEK finns potential att skapa långsiktiga kassaflöden med mycket höga bruttomarginaler. De senare har vi i vår analys satt till 50% men kan enligt bolaget komma bli betydligt högre. Med tanke på att förhandlingar pågår med stora godsvagnsägare i Europa men även i Afrika bedömer vi sannolikheten som stora för någon eller några större genombrottsorder under året. Med stöd bl.a. RMDs kommunicerade prognos om att år 2026 ha utrustat 3-4% av antalet rullande godsvagnar i Europa med denna typ av sensorer skulle enligt vår bedömning (se vår initieringsanalys från 21/2 i år) en omsättning om över 100 SEK vara möjlig.

Fortsatt finansieringsbehov föreligger

Även om bolaget nu tillförs medel från utnyttjandet av teckningsoptionerna samt att vi också är positivt överraskade över den låga kostnadsnivån under Q1 och därmed låga ”kassaförbränningen” utgör den svaga finansieringssituationen ett problem. Visserligen finns ytterligare teckningsoptioner (beloppsmässigt av samma storleksordning som ovan nämnda) utställda med möjlig teckning vid årsskiftet men skulle en eller flera genombrottsorder komma under våren eller sommaren kommer rörelsekapitalbehovet avsevärt att höjas. Detta samtidigt som intäkterna med bolagets SaaS-model för de viktigaste produkterna initialt blir låga. Med tanke på den finansiella styrkan hos större ägare såsom Howard McCall (12% av kapitalet) och det ökade intresset en genombrottsorder skulle generera på aktiemarknaden borde detta dock inte vara ett oöverstigligt hinder. Vi bibehåller vår prognos för helåret om en omsättning på ca 7 MSEK men som i våra prognoser kommer att flerdubblas under 2024.  Vi ser inte heller några skäl till att ändra vår DCF-värdering från vår initieringsanalys med ett värde på ca 9 SEK i ett optimistiskt scenario och i ett betydligt försiktigare sådant om 3,5 SEK. I bägge fallen har vi förutsatt ett kapitaltillskott under de närmaste åren om 25 MSEK förutom utestående teckningsoptioner.
 

rapportkommentar railway metrics and dynamics
kvartalsrapport railway metrics and dynamics

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.