Rapportkommentar
20 Dec, 2023
RMD rapportkommentar

Rapportkommentar Q3 2023 - Railway Metrics and Dynamics

Uppdaterad:
20 Dec, 2023

Marknaden kokar

En rad uppmärksammade olyckor inklusive sommarens tågurspårning i Gotthard tunneln i Schweiz gör att intresset för digitalisering och monitorering av både järnvägsräls och vagnar fortsätter att öka från en redan hög nivå. Ett av få bolag i världen som kan visa på ekonomiskt hållbara lösningar inom området är RMD och de har av denna anledning märkt av en rekordhög ökning av intresset för att få prova produkterna. RMDs huvudsakliga intäkter fortsatte dock under Q3 att vara från avtalet med Trafikverket. Detta avtal som skrevs under vid årsskiftet avser utveckling av nya informationstjänster avseende automatiserad mätning av järnvägsanläggningar. Totalt beräknas avtalet ge intäkter om 25 MSEK – om alla krav uppfylls - under en treårsperiod. Att Trafikverket är nöjda med RMDs leverans framgår av att man under kvartalet valde att aktivera Etapp 2, som under ett år beräknas ge intäkter om 8,3 MSEK. Inom ramen för avtalet har avtal tecknats med Green Cargo avseende sensorer på fordon, vilket på sikt kan visa sig bli en viktig intäktskälla. Löpande intäkter från bolagets olika typer av hittills inmonterade sensorer med bolag såsom Wascosa och TX Logistics (stora europeiska operatörer inom järnvägsfrakt) fortsätter dock än så länge att vara begränsade. Detta tillsammans med en relativt låg kvartalsfakturering avseende Trafikverket innebar att omsättningen enbart uppgick till 0,9 MSEK. Med tanke på att intäkterna under motsvarande kvartal förra året var obefintliga är det naturligtvis en positiv utveckling men efter den sekventiella omsättningsökningen under de senaste kvartalen var det enligt vår mening lite av en besvikelse. Utvecklingsarbetet fortsätter på en hög nivå och under kvartalet aktiverades kostnader om 2,3 MSEK (1,2) och RMD har därmed hittills sammanlagt aktiverat 24 MSEK sedan bolagets start i de olika utvecklingsprojekten. Efter aktiverade kostnaderna redovisade bolaget en rörelseförlust om närmare 0,8 MSEK och ett negativt operativt kassaflöde om ca 2 MSEK i kvartalet. Vi har i tidigare rapporter konstaterat att ett tillskott av eget kapital är nödvändigt för att klara bolaget fram till ett positivt kassaflöde.  Med likvida medel om enbart 0,9 MSEK vid kvartalsskiftet är ett tillskott av eget kapital i närtid en pressande nödvändighet. Vi bedömer dock möjligheterna för RMD att få in nytt kapital som mycket goda dels till följd av kapitalstarka intressenter i bolaget men också ett område som för närvarande röner ett mycket stort intresse hos investerare.

Ökade marknadsföringsinsatser

Efter sex års intensivt utvecklingsarbete har RMD under 2023 påbörjat ett intensivt marknadsföringsarbete. Under året har bolagets produkter presenterats på två viktiga mässor med stort intresse. Vidare har en person knutits till bolaget för att ansvara för försäljningen till den mellaneuropeiska marknaden. RMDs ursprungliga produkt, den s.k. PMU-sensorn som upptäcker defekter på järnvägshjul och därmed kan förebygga tågurspårningar och förseningar, befinner sig nu under utprovning av ett antal järnvägsbolag via s.k. proof of concept (POF). Med RMDs affärsmodell att hyra ut dessa på långa avtal med ett dygnspris på 10-12 SEK finns potential att skapa långsiktiga kassaflöden med mycket hög bruttomarginal. Den senare har vi i vår analys satt till 50% men kan enligt bolaget komma bli betydligt högre. Med bolagets två nya produkterna i form av järnvägskameran och lastlåssensorn har RMD – en som vi upplever - unik produktportfölj att visa upp och där konkurrensen från andra system verkar vara låg eller obefintlig.  Järnvägskameran streamar bilder i realtid och används till exempel vid backning och ger förutom ökad säkerhet betydligt lägre personalbehov. Försäljningspriset per kamera uppskattas till 25 TSEK med en bruttomarginal på ca 80-90%. Vad gäller lastlåssensorn verifierar den att alla trailervagnar är korrekt lastade på ett godståg för att undvika allvarliga olyckor. Försäljningspriset per sensor uppskattas till 18 TSEK med en marginellt lägre bruttomarginal. Tidigare bedömde vi att det var PMU-sensorn som till en början skulle generera några större intäkter men i dagsläget verkar det istället vara tvärtom. Förutom att det i de nya produkterna är fråga om en ren försäljning och därmed omedelbara intäkter – till skillnad från PMUn och dess leasingmodell - är intresset om möjligt än större för dessa. 

Spännande 2024

Även om intresset för RMDs produkter om möjligt verkar vara större än vi beräknat förefaller det som att vi har underskattat tiden det tar att få till ett avtal från första kontakt. Järnvägsbranschen upplevs med rätta av många som mycket konservativt och med många nationella problemställningar. Till det kommer statsfinansiella problem i många länder. Vi minskar därför vår omsättningsprognos för nästa år till en omsättning om 24,5 MSEK, där lastlåssensorn och järnvägskameran utgör de stora intäktsgeneratorerna. Vi har då lagt in en större genombrottsorder för respektive produkt. I detta belopp ingår också större delen av det avtalade ordervärdet från Trafikverket. Vi prognostiserar även att de första kommersiella orderna på PMU-sensorer börjar komma in under nästa år men intäkterna kommer fortsatt att vara blygsamma. Med en ”burnrate” på ca 1 MSEK i månaden för närvarande och marginellt stigande kostnader skulle bolaget i slutet av 2024 kunna vara kassaflödespositivt med våra prognoser. För att nå dit räknar vi med att ett kapitaltillskott om 10-15 MSEK behövs - inte bara för att täcka löpande förluster men även till följd av ökat behov av rörelsekapital. Detta trots att RMD vid order räknar med att kunna kräva förskott på delar av ordern. Men det är samtidigt ett lägre belopp än vi tidigare räknat med till följd av en prognostiserad förändring av produktmixen och därmed lägre löpande intäkter från uthyrning. Prognoserna för 2025 och 2026 blir naturligtvis mycket osäkra.  Men för att åskådliggöra bolagets potential har vi i ett räkneexempel antagit att det är möjligt att under 2025 addera två nya kunder av samma storleksordning som ovan både vad avser lastlåssensorn och järnvägskameran som sedan stiger till tre nya kunder under 2026. Samtidigt som man enligt vårt räkneexempel lyckas utrusta 2000 järnvägsvagnar med PMU-sensorer under detta år, vilket enligt våra prognoser skulle generera årliga intäkter på 20 MSEK.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.