Rapportkommentar
29 Aug, 2023
Rapportkommentar Railway Metrics and Dynamics Q2 2023

Rapportkommentar Railway Metrics and Dynamics Q2 2023

Uppdaterad:
18 Jan, 2024

Omsättningen fortsätter öka

I Q2 fortsatte Railway Metrics and Dynamics (RMD) trenden från det första kvartalet med klart stigande intäkter efter sex år av utveckling och forskning. Omsättningen uppgick till 2,9 MSEK vilket kan jämföras med i stort sett obefintliga intäkter under motsvarande kvartal förra året och 1,8 MSEK under Q1 i år. Huvuddelen av  intäkterna fortsätter att komma från det vid årsskiftet signerade avtalet med Trafikverket avseende utveckling av nya informationstjänster avseende automatiserad mätning av järnvägsanläggningar. Ett avtal som beräknas ge intäkter om 25 MSEK – om alla krav uppfylls – sammanlagt under en treårsperiod men som kanske ännu viktigare är mycket skalbart och har potential att skapa andra större affärer runt om i världen. RMD uppger att de fortsatt har ett stort antal mycket konkreta förfrågningar, främst avseende installation av PMU-sensorer från tågoperatörer, lok- och vagnägare samt ägare av järnvägsinfrastruktur men även för de andra produkterna. Förra kvartalet slöts avtal med Väte Rail AB, som nu börjar ge löpande intäkter via bolagets leasingmodell. Detta kvartal slöts avtal med Tåg i Bergslagen om sensorer inom ramen för avtalet med Trafikverket för att förbättra kunskapen om tillståndet för svensk järnväg. Med aktiverade intäkter om ca 2,5 MSEK redovisade RMD totala rörelseintäkter om ca 5,4 MSEK. Aktiveringen av utvecklingskostnader och en än så länge begränsad kostnadsvolym gjorde att RMD även i det andra kvartalet kunde redovisa ett positivt rörelseresultat uppgående till 0,4 MSEK. Bortsett från en positiv förändring av rörelsekapitalet i kvartalet och en nyemission i form av utnyttjande av teckningsoptioner om 2,0 MSEK fortsätter det negativa kassaflödet. Under detta kvartal var det negativa kassaflödet 2.0 MSEK vilket är ett lägre underskott än föregående kvartal. Dock är en kapitalanskaffning troligen nödvändig i närtid eftersom de endast har likvida medel motsvarande 2.9 MSEK vid kvartalsskiftet (se nedan).

En het sektor blir om möjligt än hetare

Investeringarna i järnvägsförnyelse har i de flesta västerländska länder under de senaste åren ökat radikalt och sommarens urspårningsolyckor både i Sverige och andra länder i Europa lär om möjligt göra att än mer resurser kanaliseras till sektorn. Just området där RMD är verksamt lär röna speciellt intresse eftersom de befinner sig inom ett område där man genom digitalisering och användande av sensorer förvarnar om utnötningsskador på utrustning som ökar risken för olyckor. Med bolagets två nya produkter i form av järnvägskameran och lastlåssensorn har RMD en unik produktportfölj att visa upp och där konkurrensen från andra system verkar vara låg eller obefintlig. Järnvägskameran streamar bilder i realtid och används till exempel vid backning och ger förutom ökad säkerhet betydligt lägre personalbehov. Försäljningspriset per kamera uppskattas till 25 TSEK med en bruttomarginal på ca 80-90%. Vad gäller lastlåssensorn verifierar den att alla trailervagnar är korrekt lastade på ett godståg för att undvika allvarliga olyckor. Försäljningspriset per sensor uppskattas till 20 TSEK med en liknande bruttomarginal. Även om förhoppningarna med rätta är stora på större genombrottsorder avseende dessa två produkter bedömer vi fortsatt att det som ligger närmast till hands är fler och betydligt större kontrakt avseende PMU-sensorer än hittills. Dessa upptäcker defekter på järnvägshjul och kan därmed förebygga tågurspårningar och förseningar. Med RMDs affärsmodell att hyra ut lastlåssensorerna på långa avtal med ett dygnspris på 10-12 SEK finns potential att skapa långsiktiga kassaflöden med mycket höga bruttomarginaler. De senare har vi i vår analys satt till 50% men kan enligt bolaget komma bli betydligt högre.

Kapitalbehov har sänkt aktiekursen

Om utvecklingen under året hittills överträffat våra förväntningar både vad gäller intäkter och lägre kostnader än beräknat (i jämförelse med vår initieringsanalys från 21/2)  känner vi en större osäkerhet än tidigare vad avser intäktssidan nästa år. Vi prognostiserade då med att någon eller några större genombrottsorder skulle komma under innevarande år, vilket alltså hittills inte varit fallet. Även om fyra månader av året återstår verkar införsäljningsarbetet gå trögare än vi räknat med. Tidsåtgången för att övertyga beslutsfattare är i en konservativ bransch av denna typ betydande samtidigt som behovet om möjligt är mer omfattande än någonsin enligt ovan. Samtidigt är det viktigt att beakta att RMD under året skapat en större långsiktig potential genom de utvecklingsresurser som lagts ned på att skapa ett ”System of Systems” för företag i järnvägsbranschen. Vi bibehåller vår prognos om en omsättning som går från prognostiserade ca 10 MSEK i år till ca 40 MSEK nästa år, men känner en större osäkerhet än tidigare avseende detta. Samtidigt är det uppenbart att företagets nuvarande likvida medel inte är tillräckliga för att klara av de stora löpande kostnaderna till följd av de stora teknikinvesteringarna. Det är också viktigt att ha i minnet att bolagets intäktsmodell avseende PMU-sensorer ger ett tidsmässigt positivt kassaflöde under lång tid men initialt inte ger så stora intäkter. Ett kapitaltillskott är därför enligt vår mening att förvänta under hösten. Den bedömningen verkar marknaden dela med tanke på sättet som aktiemarknaden handlat ned aktien. Trots dagens begränsade tillgång till riskkapital för icke kassaflödespositiva bolag bedömer vi emellertid att investerares intresse för sektorn och RMDs unika produktplattform utgör en garanti för att en sådan kan ske på rimliga villkor. Med nuvarande börskurs och ett börsvärde på enbart 45 MSEK, borde det enligt vår mening kunna ske utan någon större utspädning för nuvarande aktieägare eller till och med kunna ge en motsatt effekt med en emissionskurs över dagens. Vi ser inte några skäl till att ändra vår DCF-värdering från vår initieringsanalys med ett värde på ca 9 SEK i ett optimistiskt scenario och i ett betydligt försiktigare sådant om 3,5 SEK. I bägge fallen har vi förutsatt ett kapitaltillskott om 25 MSEK för att ta bolaget till kassaflödespositivitet.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.