Press
1 Feb, 2024

Railway Metrics and Dynamics offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2

Uppdaterad:
2 Feb, 2024

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 ("TO2"), vilka emitterades i samband med Bolagets notering samt spridningsemission av units under det fjärde kvartalet 2022. Totalt utnyttjades 2 861 376 TO2, motsvarande cirka 92,65 procent av utestående TO2, för teckning av 1 430 688 aktier till en teckningskurs motsvarande 1,19 SEK per aktie, totalt motsvarande cirka 1,70 MSEK före emissionskostnader. Då samtliga TO2 inte nyttjades kommer Bolaget att nyttja sedan tidigare ingångna och kommunicerade garantiåtaganden för teckning av 227 124 TO2 motsvarande 113 562 aktier och teckningslikvid om cirka 0,14 MSEK. Genom utnyttjandet av TO2 och garantiåtaganden tillförs RMD totalt cirka 1,84 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av TO2 pågick under perioden från och med den 17 januari 2024 till och med den 31 januari 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av TO2 fastställdes till 1,19 SEK och två (2) teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie. Totalt utnyttjades 2 861 376 TO2 för teckning av 1 430 688 aktier, vilket innebär att cirka 92,65 procent av utestående TO2 utnyttjades för teckning av aktier. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i RMD.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av TO2 ökar antalet aktier i RMD med 1 430 688 aktier, från 19 076 466 aktier till 20 507 154 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 57 227,522229 från 763 058,669720 till 820 286,191949. Emissionen innebär en utspädning om cirka 7,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Emission till garanter
Utöver den kommunicerade utnyttjandegraden kommer styrelsen att separat besluta om riktad emission av aktier till garanter under tidigare ingångna garantiåtaganden, och i enlighet med de principer som tidigare kommunicerats. Detaljerad information om sådan riktade emission kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
North Point Securities (https://northpointsec.com/) är finansiell rådgivare, Qap Legal (https://qaplegal.com/) är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission (https://aqurat.se/) är emissionsinstitut till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.