Press
25 Nov, 2022

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2022

Börsintroduktion, vunnen innovationsupphandling och en första försäljningsorder. Det är en händelserik höst som sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics delårsrapport som publiceras idag. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Railway Metrics and Dynamics är på en spännande resa med målet att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen. Under våren och sommaren sökte Bolaget extern finansiering för att kunna genomföra sin affärsplan. Listningen på Spotlight Stock Market den 15 september 2022 var ett naturligt steg i Bolagets utveckling. Pengarna från noteringen används i första hand till att finansiera utrullningen av bolagets marknadsledande sensorer.

Väsentliga händelser under rapportperioden:

Bolaget har aktiverat kostnader om 1 239 (394) Tkr under perioden.

Perioden 1 januari-30 september 2022
 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 22 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -3 578 (-1 145) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till -3 535 (-1 106) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,25 (-0,09) kr

Jämförelsesiffror för perioden 1 januari - 30 september 2021 har korrigerats vad avser periodiseringar av aktiverat arbete samt avskrivningar.

Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Under första halvåret registrerade bolaget till Bolagsverket två kontant- och en kvittningsemission till ett totalt belopp om 7 866 Tkr.
 • I september har en delregistrering av nyemission genomförts. Antal aktier som registrerades uppgick till 1 542 212 aktier, vilket tillfört bolaget 4 937 Tkr efter emissionskostnader.
 • Bolaget har listats på Spotlight Stock Market.
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 3 890 (2 616) Tkr under perioden.
 • Bolaget registrerade sina första försäljningsorder även om beloppen var sparsamma.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 • Ytterligare tre delregistreringar av den under kvartal tre tecknade emissionen har genomförts, vilket har medfört att antalet aktier ökat med 1 546 288 stycken och uppgår nu till 17 755 690 aktier. I samband med dessa registreringar har bolaget tillförts ytterligare 4 414 Tkr efter emissionskostnader.
 • Bolagets anbud till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits och att kontrakt kommer att signeras i början av januari 2023 efter avtalsreglerade kontraktsförhandlingar.

Innovationsupphandling tillsammans med Trafikverket

En riktigt glädjande nyhet under hösten är att vårt anbud till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits Trafikverket uppskattar att kontraktsgenomgång sker i början av december 2022 med startmöte i början av januari 2023 och att kontraktet signeras i samband med detta möte.

- Den här innovationsupphandlingen med svenska Trafikverket betyder mycket för oss, eftersom RMD får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

- Upphandlingen gör också att RMD som bolag kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

RMD har trots rådande världsläge märkt av ett starkt intresse för Bolagets produkter.

- Vi verkar på en snabbt växande marknad där våra unika produkter kan göra stor nytta. De senaste månaderna har vi fått ett flertal förfrågningar från stora aktörer i järnvägsbranschen, såväl i Skandinavien som globalt, säger Jan Lindqvist.

Utveckling av PMU-sensorn

Även den tekniska utvecklingen av RMD:s plattform går framåt. Utveckling av PMU-sensorn och serieanpassning sker helt enligt plan.

- Vi arbetar med en förbättring i konstruktionen av kretskortet i PMU-sensorn. Detta möjliggör mer avancerade beräkningar lokalt, vilket sparar på batteriet samtidigt som PMU:n snabbare kan utföra analyser och skicka rapporter om något akut uppstår, säger Jan Lindqvist.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.