Press
17 Jan, 2024

Railway Metrics and Dynamics Sweden: RÄTTELSE: Handel av teckningsoptioner av serie TO2

Uppdaterad:
18 Jan, 2024

Rättelsen avser datum för sista dag för handel av teckningsoptioner av serie TO2.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") meddelade idag att felaktig nyttjandeperioden för inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2"), vilka emitterades i samband med Bolagets notering samt spridningsemission av units under det fjärde kvartalet 2022. Sista dag för handel med TO2 är 29 januari 2024.

Tidigare kommunicerat datum för sista dag för handel av TO2 var 28 januari 2024. Se uppdaterad sammanfattning av villkoren för TO2 nedan.

Sammanfattning av villkoren för TO2

  • Nyttjandeperiod: 17 januari - 31 januari 2024 
  • Teckningskurs: 1,19 SEK per ny aktie
  • Emissionsvolym: 3 088 500 teckningsoptioner serie TO2 berättigande till teckning av 1 544 250 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 1 837 TSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 150 TSEK
  • Sista dag för handel med TO2: 29 januari 2024
  • Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2 ökar aktiekapitalet med 61 770,002394  SEK, från 763 058,669720 SEK till 824 828,672114 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 1 544 250 aktier, från 19 076 466 aktier till 20 620 716 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 7,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget

Vänligen notera att TO2 som inte nyttjas för teckning av aktier senast den 31 januari 2024, alternativt avyttras senast den 29 januari 2024, förfaller värdelösa. För att TO2 inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 31 januari 2024 och innehavare av TO2 via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare i god tid för att erhålla information om nyttjande och betalning.

För mer information om Railway Metrics and Dynamics, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD 
Telefon: +46 (0)70-587 76 26 
E-mail: jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Om Railway Metrics and Dynamics AB

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad 'asset management'). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden, samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.