Press
22 Mar, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB

Uppdaterad:
22 Mar, 2023

I kallelsen till årsstämman 2023, som offentliggjordes den 20 mars 2023, angavs av misstag fel postadress dit aktieägare skickar anmälan om deltagande. Den rättade kallelsen i dess helhet återfinns nedan. Inga andra ändringar har gjorts i kallelsen.

Aktieägarna i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ), org.nr 556846-5560 ("Bolaget"), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 20 april 2023 klockan 10.00 i IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 april 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 14 april 2023.

Anmälan ska ske skriftligen till Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ), att. "Årsstämma", c/o Advice, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till contact@railwaymetrics.com (contact@railwaymetrics.com?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20%C3%85rsst%C3%A4mman).I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 april 2023. Aktieägaren bör därmed i god tid underrätta sin förvaltare om sådan begäran och sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Ombud m m

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 755 690 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
11. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Föreslås att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets ansamlade förlust om -645 390 kronor överförs i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Föreslås att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 25 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 35 000 kronor till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslås att, för tiden intill nästkommande årsstämma (i) omvälja Howard McCall Jr., Jan Lindqvist, Irmhild Saabel och Helmuth Kristen till ordinarie ledamöter, (ii) utse Howard McCall Jr till styrelsens ordförande och (ii) omvälja Anders Eriksson till suppleant i Bolaget.

Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma omvälja Anna Andersson till Bolagets revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings vid var tid gällande gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Decision in accordance with this proposal require support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut enligt ovan och andra handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Mars 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)

Styrelsen

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.