Bolagsrapporter
14 Apr, 2023

Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2022

Uppdaterad:
14 Apr, 2023

Helåret 2022

1 januari - 31 december

Koncernen
 •           Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 17 790 kSEK (16 901).

 •           Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 14 340 kSEK (9 362).

 •           Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 208 kSEK (-11 991).

 •           Summa eget kapital uppgick till 27 149 kSEK vid periodens utgång (37 493).

 •           Likvida medel uppgick till 3 672 kSEK vid periodens utgång (4 983).

Moderbolaget
 •           Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 13 298 kSEK (14 877).

 •           Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 10 516 kSEK (7 338).

 •           Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13 455 kSEK (-14 400).

 •           Summa eget kapital uppgick till 63 780 kSEK vid periodens utgång (75 533).

 •           Likvida medel uppgick till 220 kSEK vid periodens utgång (2 116).

Resultat och ställning

Koncernens resultat för räkenskapsåret 2022 uppgick före skatt till -8 758 kSEK eller -0,62 kr per aktie. Antalet utestående aktier per den 31 december 2022 var 14 040 810 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 672 kSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 •           Den 3 januari meddelade Redsense att motsvarande 4,75 MSEK av den tidigare kommunicerade rekordordern som mottagits i december 2022 har levererats, och att återstoden förväntas levereras under det första kvartalet.

 •           Den 20 januari meddelade Redsense att Jennie Kardell rekryterats som ny CFO, med tillträde i mars 2023.

 •           Forskningsinstitutet ECRI listade i sin årliga utvärdering vennålsutdragning som den fjärde största medicintekniska riskfaktorn 2022.

VD HAR ORDET

Ett återhämtningens år för Redsense

Efter de två pandemiårens relativa tomgång, som vi använde till att rusta oss organisatoriskt och strategiskt, blev vändningen i marknaden tydlig under 2022. Överlag kan vi nu se tillbaka på ett bra år, där årsomsättningen var nära att tangera vår tidigare toppnotering. Framförallt avslutar vi året med ett utmärkt fjärde kvartal som leder oss in i 2023 med ett bra momentum framåt.

Den starka avslutningen drevs av två rekordstora ordrar om 3,7 respektive 15,2 MSEK som inkom i oktober respektive december. Dessa två ordrar pekar på en förändring i marknaden. Denna är tydligast i USA, där vi på senare tid också har lagt tyngdpunkten i våra aktiviteter.

Ska jag sammanfatta året med ett enda ord blir det återhämtning. Tappet från pandemin har successivt hämtats upp av en marknad där efterfrågan ökat, och försäljningen har följt efter, om än i en lite ojämnare takt som framgår av omsättnings-utvecklingen per kvartal: 3,1 MSEK i första kvartalet, 1,9 MSEK i det andra, 1,0 MSEK i det tredje och 8,0 MSEK i det fjärde.

Variationen av försäljningen förklaras i första hand av vår värdekedja med försäljning via distributörer i USA. Under andra och tredje kvartalet påverkades vår försäljning av de senaste årens lager-uppbyggnad hos våra distributörer. En utmaning för våra slutkunder i USA är underskottet på arbetskraft inom hälso- och sjukvården, vilket i sin tur påverkar hur snabbt man kan få nya patienter att starta med hemodialys i hemmet. Efter det fjärde kvartalet ser vi dock tydliga signaler på att marknaden har återhämtat sig och kommit upp i varv igen.

Laginsatser för stärkt leveransförmåga

Genom ett gott samarbete i hela leveranskedjan har vi gemensamt klarat volymökningen och mött leveransplanen. Det är glädjande att se hur alla parter har arbetat tillsammans som ett lag i detta, och det bådar gott för kommande orderhantering.

Ökad kännedom

Vi har under året även utnyttjat de förnyade möjligheterna att resa och träffas fysiskt till att intensifiera våra marknadsaktiviteter och bygga kontakter inom hela spektrat av intressenter, från vårdpersonal till inköpare, från distributörer till dialysleverantörer. Som ett led i det har vi deltagit i ett antal konferenser, bland annat i Paris, Berlin, Kalifornien och Florida.

Förutom att visa upp vår produkt har ett viktigt mål varit att öka den allmänna kännedomen om blodläckage och hur de kan förebyggas. Särskilt angeläget är att på politisk nivå etablera idén om ett lagkrav på blodläckageövervakning vid hemdialys, som för Redsense skulle lägga grunden för en framtida kostnadsersättning genom USA:s sjukvårdssystem.

Vi har sett flera tecken på skärpt fokus på patient-säkerhet, som att vi tillsammans med andra aktörer fick göra en presentation för den amerikanska kongressen om riskerna med vennålsutdragning; att Storbritanniens tillsynsmyndighet MHRA kom med nya riktlinjer om hur denna komplikation bör hanteras; och att Västra Götalandsregionen i den upphandling av blodläckagelarm som Redsense vann inkluderade ett krav på automatiskt stopp av blodflödet.

Den här utvecklingen ska ses mot bakgrund av att behandling i hemmet har vunnit allt mera mark. Att hemdialys har en rad fördelar både vad gäller kliniska resultat och bekvämlighet för patienten är etablerat, och under det tredje kvartalet presenterade American Heart Association forskningsresultat som visade att hemodialys ger klart bättre behandlingsresultat i hemmet än på klinik för njurpatienter med samtidig hjärt- och kärlsjukdom.

Clampen - nästa nivå av patientsäkerhet

En betydande risk vid dialysbehandling i hemmet är blodläckage som i värsta fall kan leda till dödsfall.

Mycket av årets arbete har kretsat kring att ta vår nya tillbehörsprodukt Redsense Clamp till marknaden. Clampen är en automatiserad slang-klämma som kopplas ihop med larmenheten, och som vid ett larm klämmer åt blodslangen så att blodflödet stoppas automatiskt. Med Clampen uppgraderas Redsenses produktutbud till ett unikt integrerat system som övervakar, detekterar och ingriper för att skydda patienten genom en snabb reaktionskedja.

Under andra kvartalet visade vi upp Clampen på ERA-kongressen i Paris där den mottogs med stort intresse. Vi har sedan dess förberett de sista stegen inför en marknadslansering som i första hand kommer att riktas mot Kanada, Australien och utvalda marknader i Europa.

Utvecklingsmässigt återstår en användarstudie som står i begrepp att genomföras i Toronto inför en regulatorisk process för USA-marknaden.

Bolaget befinner sig i en kommersiell uppskalnings-fas med goda tillväxtmöjligheter i USA samt en förestående lansering av Clampen, vilket innebär en intensifierad satsning på försäljning och marknads-föring. Med dessa fokusområden lämnade bolagets grundare Patrik Byhmer i augusti över VD-rollen till mig för att själv gå in som styrelseordförande för att utveckla bolaget från ett styrelseperspektiv.

Nu fortsätter arbetet där våra viktigaste strategiska mål inför 2023 är att fortsätta vår tillväxtresa inom det amerikanska hemdialyssegmentet och att lansera Clampen.

Låt mig avrunda med att helt kort sammanfatta vår position idag. Vi har en produkt som är regulatoriskt godkänd, kliniskt accepterad och kommersiellt gångbar på världens största marknad, USA, där efterfrågan har återhämtat sig och den behandlingsmodalitet vi nischat in oss mot gynnas. Den förestående lanseringen ger oss en chans att leda utvecklingen genom att ta den patientsäkerhet som marknaden allt tydligare efterfrågar till en helt ny nivå.

Detta är onekligen ett spännande utgångsläge!

Till sist ett varmt tack till hela teamet och våra samarbetspartner för det goda samarbetet under året.

Pontus Nobréus

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.