Analys
29 Apr, 2020

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden rapportkommentar Q1 2020

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- En ny bjässe träder fram
- Fortsatt stark finansiell ställning 
- Lägre räntor driver resultatet

Rapportkommentar
En ny bjässe träder fram
. SBBs hyresintäkter fortsätter att växa mycket snabbt i spåren av stora fastighetsinvesteringar och budet på Hemfosa som nu i Q1 för första gången konsoliderades. På helårsbasis tillför Hemfosa hyresintäkter om nästan 3 MdSEK. Hyresintäkterna uppgick i kvartalet till 1 341 MSEK (429) dvs en tredubbling av nivån från för ett år sedan. Hyror från Samhällsfastigheter utgör ca 75% av de totala intäkterna och ca 15% från bostäder. SBB har därmed en i dagens läge unik sammansättning av hyresgäster genom att oron för uteblivna hyresbetalningar bör anses vara marginell. Driftnettot steg till 895 MSEK (240) vilket innebär att överskottsgraden steg till 67 (56). Förvaltningsresultatet inklusive finansiella poster hängde inte riktigt med och uppgick till 319 MSEK (106). Kvartalets resultat är dock belastat med strukturkostnader i samband med övertagandet av Hemfosa om 32 MSEK och kostnader för förtidslösen av lån om 115 MSEK. Till skillnad från många andra fastighetsbolag kan SBB även detta kvartal redovisa betydande positiva värdeförändringar i fastighetsportföljen. Efter kvartalets uppvärdering med 1 628 MSEK uppgår fastighetsbeståndets värde till ca 80 MdSEK. Den planerade avyttringen av fastigheter för ca 8 MdSEK till Nyfosa, som skulle slutföras i månadsskiftet mars/april har blivit uppskjuten men planen är fortsatt att sammanlagt fastigheter för 11 MDSEK ska säljas under året. Under slutet av april slöts avtal om försäljning av fastigheter för ca 1,5 MdSEK till Amasten. Vi har i vår prognos antagit att hälften av fastigheterna säljs under året och resten under år 2021. 

Fortsatt stark finansiell ställning. Trots SBBs snabba expansion och den avbrutna affären med Nyfosa enligt ovan är den finansiella ställningen fortsatt stark, enligt vår mening. Viktigast är att hyresintäkterna och därmed kassaflödena från rörelsen är enormt stabila, vilket klart framgår av den marginella påverkan som covid-19 haft på inbetalda hyror i månadsskiftet mars/april (under 1% av hyrorna) omförhandlats eller fått anstånd. Belåningsgraden har visserligen stigit till 50% (41) men finansieringsstrukturen har stärkts avsevärt genom stora återköp av obligationer med förfall i närtid som gör att förfallen under de närmaste 12 månaderna är marginella. Till det kommer att förfallen av företagscertifikat är säkerställda med back-up faciliteter samt en kassa om 3,8 MdSEk, vilket gör att den finansiella flexibiliteten är mycket stor. Den genomsnittliga räntebindningen och kapitalbindningen uppgår nu i båda fallen till ca 4 år. Räntetäckningsgraden som vid kvartalsskiftet låg på 2,8x kommer enligt ledningen att stiga till 4,7x räknat på ledningens prognos för de närmaste 12 månaderna. Fokus är fortsatt att nå en BBB+ rating under det närmaste året.

Lägre räntor driver resultatet. Genom att bland annat ersätta traditionella säkerställda banklån med obligationslån har SBB under kvartalet minskat snitträntan till 1,52% (2,52) och sänkt finansiella kostnader på årsbasis med 170 MSEK. I samband med detta har SBB till exempel lyckats emittera en icke säkerställd obligation om 750 MEURO med en fast kupong om 1% och med en löptid på 7,5 år. Detta tillsammans med synergier från samgåendet med Hemfosa väntas lyfta resultatet med 400 MSEK under den närmaste 12-månadersperioden. Lyckas sedan SBB under året erhålla en BBB+rating finns förutsättningar att sänka den genomsnittliga räntenivån ytterligare och minska finansnettot. SBB handlas idag med en premie om ca 10% i förhållande till substansvärdet (EPRA NAV) men även utan fortsatt sänkta avkastningskrav och uppvärdering av fastigheter finns möjlighet till fortsatt värdetillväxt. Detta genom det stora innehavet av byggrätter och möjlighet att höja värdet på hyresfastighetsbeståndet via renoveringar. 

Kort om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)
Ordförande: Lennart Schuss
VD: Ilija Batljan
CFO: Eva-Lotta Stridh
Lista: First North Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.