Press
9 Jan, 2024

SensoDetect AB: SensoDetect Aktiebolag beslutar om en riktad emission av units till garanter.

Uppdaterad:
23 Jan, 2024

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

SensoDetect Aktiebolag (publ) ("SensoDetect" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO2, som beslutades av styrelsen den 31 oktober 2023 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 30 november 2023 ("Företrädesemissionen"). SensoDetect har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 november 2023 och i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, beslutat om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units) till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,758849 SEK per unit, motsvarande 0,108407 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Emissionslikviden avses betalas genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller units i Bolaget. För ingångna bottengarantiåtaganden utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Garanterna Nowo Global Fund, Andreas Bonnier och Bernhard von der Osten-Sacken har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 november 2023, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt högst 1 456 151 units. Som följd av Nowo Global Funds och Bernhard von der Osten-Sackens respektive teckningar i Företrädesemissionen är de befintlig aktieägare. Skälet till att Ersättningsemissionen delvis riktas till befintliga aktieägare är för att uppfylla Bolagets åtaganden till följd av ingångna garantiavtal. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,5 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att istället reglera garantiersättningen genom kontant utbetalning. Styrelsen är av uppfattningen att det - med beaktande av rådande marknadsförhållanden - är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Varje unit i Ersättningsemissionen består av sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammanlagt emitteras högst 1 456 151 units, motsvarande högst 10 193 057 aktier och högst 7 280 755 teckningsoptioner serie TO2. Emissionslikviden avses betalas genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen per unit är 0,758849 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,108407 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, det vill säga från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan garanterna och bolaget, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 10 193 057 aktier, till 305 188 463 aktier och aktiekapitalet ökar med högst 509 652,85 SEK, till 15 259 423,15 SEK. Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,34 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO2 som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 7 280 755 aktier, till 312 469 218 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 364 037,75 SEK, till 15 623 460,90 SEK. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 2,33 procent. Den totala utspädningseffekten från både Ersättningsemissionen och vidhängande teckningsoptioner serie TO2 uppgår således till cirka 5,59 procent.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,15 SEK. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiella rådgivare och emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Ersättningsemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.