Analys
1 Dec, 2023
Medimi analys

Snabbanalys Medimi 2023

Uppdaterad:
1 Dec, 2023

Investeringscase

Löser ett globalt samhällsproblem
Människors bristande förmåga att inte bara ta rätt medicin utan också vid rätt tidpunkt och i rätt dos kostar samhället stora summor och skördar många liv. I bara USA uppskattas bristande medicinsk följsamhet leda till kostnader för samhället om upp till 300 Mdr USD årligen. Dessutom leder dålig följsamhet till att över 200 000 människor dör varje år i Europa. Genom Medimis lösning finns förutsättningar att öka följsamheten hos personer med av läkare utskrivna läkemedel. Bolaget har nämligen utvecklat en lösning för administrering av medicin i tablettform. Lösningen heter Medimi®Smart och är en produkt med förmågan att kunna dispensera medicin enligt tidsscheman utifrån läkarens ordination. Företaget är idag i tidig kommersiell fas och har sedan 2020 marknadsfört produkten i Norden. Under 2020 och 2021 påverkades företaget negativt av coronapandemin men efter att marknaden normaliserats har företaget kunnat visa upp en hög tillväxt i omsättningen. Det har dock skett från låga nivåer och baserat på bolagets 9-månadersrapport estimerar vi en omsättning i år på 3,7 MSEK. Med månatliga betalningar från kunderna utifrån utnyttjandet av produkten finns förutsättningar till en starkt stigande omsättning när antalet utplacerade enheter ökar. Omsättningsökningen beror till stor del på framgångar i Danmark, vilket också är den marknad i Norden som har kommit längst när det kommer till digitalisering av sjukvården. Med flera pågående pilotprojekt i de andra nordiska länderna finns förutsättningar för motsvarande genombrott. 

Flera konkurrensfördelar och bra marknadspotential
Medimis affärsmodell är skalbar, vilket innebär att lönsamheten snabbt kan förbättras om företaget har en hög tillväxt. Dessutom har företagets produkt en rad olika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar. Till exempel kan vårdpersonalen ändra doseringen digitalt i stället för att behöva träffa patienten, vilket resulterar i en effektivare läkemedelshantering och en minskad risk för felmedicinering. Ett flertal rapporter och artiklar visar att Medimi®Smart bidrar till lägre feldoseringar och att det samtidigt frigörs resurser inom vården. Till exempel visade en studie som genomförts i Aalborgs kommun i Danmark att en tidsbesparing per vårdtagare kunde göras med upp till 80% genom att använda produkten. Vad gäller den adresserbara marknaden, estimerar bolaget att marknadspotentialen i Norden uppgår till ungefär 500 MSEK. Eftersom detta är ett globalt problem kan den potentiella marknaden snabbt öka vid expansion till fler länder. Exempelvis bedömer företagsledningen att en expansion till den tyska marknaden skulle innebära att marknadspotentialen ökar till mer än 2 Mdr SEK. Styrelsen och ledande befattningshavare består av personer med kunskaper inom medicinteknik, affärsutveckling samt strategiskt förändringsarbete. Företaget fick nyligen en ny VD i form av Johan Wiesel som har flera års erfarenhet kring kommersialisering av stora bolag. Han har tidigare bland annat arbetat på det välkända amerikanska medicinteknikbolaget Baxter.

Efterfrågad produkt i het sektor skapar potential
Med tanke på sjukvårdens utmaningar med en större andel äldre utav befolkningen kombinerat med behovet av att kostnadseffektivisera verksamheten tillhör Medimi ett av de bolag som enligt vår mening har stora möjligheter att gynnas av utvecklingen. I vår känslighetsanalys har vi baserat på olika antaganden om marknadsandelar som företaget skulle kunna få på den nordiska marknaden kommit fram till ett diskonterat företagsvärde om 150-500 MSEK. Till detta tillkommer det potentiella värdet av en expansion till andra länder. Dessa värden ska ställas i relation till det nuvarande börsvärdet om drygt 18 MSEK, den pågående emissionen om ungefär 27 MSEK samt de ytterligare medel som behövs för att företaget ska bli kassaflödespositivt. Vi uppskattar att Medimi har ett kapitalbehov om ytterligare ca 40 MSEK för att kunna uppnå ett positivt kassaflöde. Det finns dock potential att kapitalbehovet kan reduceras kraftig givet skalbarheten i företagets affärsmodell. Även om Medimi har mycket kvar att bevisa och riskerna inte ska underskattas tillhör aktien ett trovärdigt och intressant alternativ inom ett mycket expansivt område. 

Om Medimi

Medimi är ett medicinteknikbolag som har utvecklat ett helhetssystem för administrering av medicin i tablettform. Företagets patenterade produkt Medimi®Smart är en unik lösning som dispenserar medicin utifrån tidsscheman i enlighet med läkarens ordination. Tekniken har en rad olika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar. Detta då den bland annat möjliggör att vårdtagarens dosering kan ändras digitalt i stället för att vårdpersonalen behöver träffa patienten. Exempelvis effektiviseras läkemedelshanteringen och risken för feldosering minskar, vilket i slutändan förbättrar tillvaron för patienten samt minskar samhällskostnaderna.

Medimi har idag etablerat sig på den danska marknaden samtidigt som arbetet pågår att starta upp försäljningen i Finland, Sverige och Norge. Företagets intäktsmodell bygger framförallt på att företaget erhåller regelbundna månadsintäkter för utnyttjandet av produkten. Detta innebär i sin tur att intäkterna kommer öka successivt i takt med fler installerade enheter.

Finansiell översikt och prognos

Under 2022 ökade omsättningen med ungefär 90% till 2,1 MSEK där denna ökning kan förklaras av stor ökning av antalet installerade enheter. Trots att Medimi uppvisade en hög tillväxt under året minskade företaget kostnaderna marginellt till 17,4 MSEK, jämfört med föregående år. Minskningen av kostnaderna kan huvudsakligen hänföras till en bättre kostnadsstruktur samt minskade kostnader för administration och juridik. Det är dock viktigt att notera att vissa redovisningsmässiga ändringar gjordes avseende avskrivningar på maskiner. Under de första nio månaderna i år fortsatte bolaget den fina utvecklingen med ett ökat antal installerade enheter i framför allt Danmark. Detta, tillsammans med en förbättrad produktmix resulterade i en omsättning om 2,7 MSEK. Detta kan jämföras med 1,5 MSEK i jämförelseperioden. Till följd av omsättningstillväxten och en god kostnadkontroll, lyckades företaget uppnå en något lägre rörelseförlust om -10,4 (-11,1) MSEK.  

Företaget har kommunicerat att de estimerar att omsättningen kommer att öka med ungefär 100% per år under 2023 och 2024, till 4 MSEK respektive 8 MSEK. Enligt vår bedömning är omsättningsmålet om 8 MSEK rimligt att uppnå nästa år, till följd av expansionen på den danska marknaden. Det kan nämnas att två danska kommuner har erhållit statliga medel för att implementera Medimis lösning under de kommande tre åren med driftsstart i början på 2024. Dessutom har företaget nyligen skrivit avtal för samtliga kommuner i Region Midtjylland i Danmark, där avtalet gör det möjlighet för kommunerna att göra avrop på Medimi®Smart. Regionen har idag ca 1,3 miljoner invånare vilket motsvarar ungefär 20% av Danmarks totala befolkning. Till det kommer så de pågående pilotprojekten i övriga nordiska länder som på sikt bör leda till ökad försäljning.

Mot den bakgrunden estimerar vi att företaget kommer att öka försäljningen med ytterligare 80% under 2025, vilket skulle leda till en omsättning om drygt 14 MSEK. Till följd av omsättningstillväxten och företagets skalbarhet estimerar vi att rörelseförlusten kommer att minska till -10,9 MSEK 2025. Vi bedömer att Medimi behöver en omsättning om ca 50 MSEK för att börja redovisa vinst och ha ett positivt kassaflöde, vilket enligt vår bedömning ligger ett antal år framåt i tiden.

MSEK202120222023E2024E2025E
Nettoomsättning1,12,13,77,914,2
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor0,70,00,00,00,0
Övriga rörelseintäkter0,00,00,00,00,0
Summa1,82,13,77,914,2
      
Råvaror och förnödenheter-2,4-1,5-1,7-3,2-5,6
Övriga externa kostnader-6,5-5,2-6,1-6,3-6,5
Personalkostnader-8,9-9,5-8,8-9,0-9,2
EBITDA-16,0-14,1-12,9-10,6-7,1
EBITDA-marginal-1455%-671%-349%-135%-50%
      
Avskrivningar-0,3-0,6-1,2-2,2-3,8
Nedskrivningar0,0-0,70,00,00,0
EBIT-16,3-15,4-14,1-12,8-10,9
EBIT-marginal-1485%-731%-382%-163%-77%
      
Finansnetto0,0-0,1-0,1-0,3-0,3
EBT-16,4-15,4-14,2-13,1-11,2
EBT-marginal-1486%-733%-385%-166%-79%
      
Skatt0,00,00,00,00,0
      
Årets resultat-16,4-15,4-14,2-13,1-11,2
Vinstmarginal-1486%-733%-385%-166%-79%

Finansiering

Medimi genomför för närvarande en emission om ungefär 22 MSEK efter emissionskostnader, där detta kapitaltillskott huvudsakligen kommer att användas till att finansiera företagets pågående etablering och kommersialisering på den nordiska marknaden. Vid utgången av Q3 hade företaget en kassa på drygt 2 MSEK vilket tillsammans med ett lån på 2,5 MSEK upptaget efter kvartalsskiftet samt en framgångsrik företrädesemission innebär att kassan ökar till ungefär 27 MSEK. Företaget har kommunicerat att dessa likvida medel kommer räcka en bra bit in i 2025. Baserat på våra prognoser bedömer vi dock att ett ytterligare kapitaltillskott om ca 40 MSEK behövs för att bolaget ska bli kassaflödespositivt. 

Känslighetsanalys

Adresserbar marknad (MSEK)500    
Marknadsandel15%20%25%30%35%
Försäljning75100125150175
Bruttoresultat med antagandet om en bruttomarginal om 60%45607590105
Vinst vid ett estimat om ytterligare kostnader om 20 MSEK2540557085
      
Antagande | Uppnår marknadsandelen 2028     
Terminalvärde 2028 (diskonteringsränta 11,8% med tillväxtterm 3%)284455625795966
Nuvärde terminalvärde (diskonteringsränta 11,8%)145233320407495

Vi har i vår känslighetsanalys antagit att Medimi år 2028 skulle kunna uppnå en marknadsandel i Norden på mellan 15% och 35%. Baserat på bolagets uppskattning om en bruttomarginal kring 60% och vårt antagande om övriga rörelsekostnader om 20 MSEK får vi fram ovanstående diskonterade företagsvärde

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 21 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 23 november - 7 december 2023
  • Handel med teckningsrätter: 23 november - 4 december 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 26,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 22,1 MSEK
  • Antal aktier före emission: 567 991 634
  • Antal aktier efter emission: 1 451 534 168
  • Utspädning: ca 61% vid 100% fulltecknande:
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 11 MSEK
  • Teckningskurs: 0,03 SEK 

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.