Analys
10 Nov, 2019

TradeVenue Veckobrev v46-19

Efter en lite mer trevande avslutning på oktober kom marknaden tillbaka i förra veckan i gammal form med en uppgång på ca 2%. Ett bättre resultat från Skanska än förväntat (inom parentes noterar jag att konsensusprognosen för Skanska – ett av börsens största företag – enbart bygger på tre analytikers prognoser !!!) gladde marknaden. Att Ratos efter en följd av kvartal med besvikelser kunde visa en vändning var ett utropstecken och aktien tog ett glädjeskutt. Mer förvånande är kanske att Volvos aktiekurs steg, samma dag som konkurrenten Scania i delårsrapporten kom med mycket bistra prognoser om lastvagnsmarknaden nästa år. Detta om inte annat visar på styrkan i marknaden för närvarande. 

Expansiva Green Landscaping. Ett av börsens mer anonyma och intressanta tillskott (noterades i slutet av 2017 och på Small Caplistan i april i år) utgörs av Green Landscaping. Bolaget är Sveriges ledande aktör inom skötsel av utemiljöer och växer mycket snabbt genom förvärv men även organiskt. För ett år sedan förvärvades Svensk Markservice med en omsättning på nästan 900 MSEK. Effekterna av samgåendet börjar nu visa sig när alla resultatenheter nu integrerats. Q3 rapporten visar sålunda på en 85% ökning av omsättningen (varav drygt 5% organisk) och en justerad EBITA, som mer än fördubblades till 28,8 MSEK (14,3). Detta ledde till en EBITA-marginal som ökade till 5,9% (5,0), trots att Svensk Markservice verksamhet hade sämre marginaler (vilket var känt vid förvärvet) och en mer ”restriktiv vinstavräkning i projekt jämfört med föregående år”. I kvartalet förvärvades HD Landscapes med en omsättning på 130 MSEK och flera dialoger förs med potentiella förvärvskandidater. Även om kassaflödet för den löpande rörelsen är klart positivt – framförallt i Q3 – är dock frågan om en nyemission inte behövs om den snabba expansionen ska fortsätta. Ett eget kapital på 220 MSEK och immateriella tillgångar på 570 MSEK samt en nettoskuld i relation till justerad EBITDA om 3,1x (på rullande 12-månadersbasis) gör att utrymmet borde vara relativt begränsat. Även om en EV/EBITA om strax under 20X (enligt min prognos på årets vinst) kanske inte pekar på en direkt undervärderad aktie men det borde finnas mer synergier att få fram och  framgångsrika förvärvsmaskiner har höga värderingar på Stockholmsbörsen. 

Vad händer i Stendörren? Fastighetsbolag brukar vara förhållandevis lätta att prognostisera resultatutvecklingen för och bolag verksamma inom samma fastighetssegment och/eller geografiska områden har oftast en mycket likartad utveckling. Stendörren har en mycket intressant fastighetsportfölj i Stockholmsområdet inom framförallt logistik med GreenHub Bro som juvelen i kronan och en stor projektportfölj med byggrätter. Bolaget har dock under en följd av kvartal stuckit ut bland fastighetsbolagen och i alla fall de tre senaste kvartalsrapporterna avvikit negativt från analytikernas prognoser och i fem av de senaste sju kvartalen återfinns extraordinära kostnader. Q3 rapporten visar till exempel på att jämförbara hyresintäkter ökade med 5% samtidigt som motsvarande fastighetskostnader ökade med hela 37% och centraladministrationskostnaderna sköt i höjden. Är resultatutvecklingen bara en följd av en mängd sammanfallande negativa omständigheter eller av att det finns diverse ”hål” att täcka från tidigare huvudägare/ledning och att nuvarande huvudägare i form av EQT (40% av kapitalet och 58% av rösterna) inte har något större intresse av att ”smeta ut” dessa under ett antal år?  Hur som helst en rapport utan diverse extraordinära kostnader skulle nog välkomnas av aktiemarknaden. 

Vändning för Bredband2. Bolaget kom i veckan med en rapport som marknaden tyckte om och aktien handlades under dagen upp 8 % och står nu 35 % högre än för tre månader sedan. Detta efter en svag kursutveckling under det första halvåret. Både privatförsäljningen (70 %) och den till företag växer tvåsiffrigt och helt organiskt. Stora företagskunder har tillkommit som bland annat djurvårdsföretaget AniCura. Kritikerna pekar ofta på den krympande bruttomarginalen i Bredband2, som sedan toppen 2013 minskat elva procentenheter till ca 34 % i år. Denna tycks nu i alla fall för tillfället ha stabiliserats efter en tid av höjda avgifter för att kompensera nätägarna för en aggressiv infrastrukturutrullning. Samtidigt har dock rörelsemarginalen ökat nästan två procentenheter under samma period till över 7 % YTD och uppgick till 9,7 % i Q3 (!!), vilket visar på affärsmodellens skalbarhet. Bolagets soliditet har minskat och uppgår till 23 % men den räntebärande skulden är dock noll och bolaget har en kassa om 130 MSEK, vilket bara den räcker till att dela ut 4x den utdelning som lämnades för 2018. Den nuvarande utdelningen, som för närvarande motsvarar en direktavkastning om ca 4% borde således betraktas som säker. Oron över företagets låga prissättningsförmåga är befogad, men konjunkturstabila organiskt ökande intäkter (snitt 3 % Q/Q), med en nettokassa, skalbar affärsmodell och en FCF-marginal som sedan 2015 varje år varit över 10 % (mot exempelvis defensiva Axfoods 5 %) talar för bolaget förmåga att generera pengar. Prislappen EV/FCF 15x för 2019E och 13x för 2020E framstår i ljuset av detta som inte speciellt utmanande.

Omsättningstillväxten fortsätter i New Wave. Ännu en gång lyckades New Wave i kvartalet visa på tillväxt. Detta kvartal med 9% varav 5% i lokala valutor – visserligen en hårsmån lägre än tidigare under året - men samtidigt det 21:a kvartalet i rad med omsättningstillväxt. Att dessutom försäljningskanalen Detaljhandel – med tanke på branschens problem - hade en försäljningstillväxt på hela 11% visar på styrkan i företagets erbjudande. En något sämre bruttomarginal 45,2% (46,2) kompenserades av att andra kostnader som andel av omsättningen sjönk och resultatet efter finansnetto (i och med införandet av IFRS redovisning blir detta jämförelsemått enligt min mening mest relevant) steg till 112 MSEK (106). New Waves lagersituation är alltid föremål för många kommentarer och en ökning av varulagret med ca 500 MSEK till 3,8 mdr SEK kan tyckas som oroväckande även om det är att beakta att ca 30% av detta beror på valutakursförändringar. Ett nytt produktsortiment förklarar en stor del av resten och som VD Torsten Jansson konstaterar ”att utgående lagervärde alltid speglar vad vi tror om försäljningen framåt, inte vad vi sålt för bakåt”. I rapporten skriver dock VD att ambitionen framåt är att lagret ska öka långsammare än försäljningen för att stärka balansräkningen. Även ett ökat fokus på rörelsemarginalen under 2020 signaleras när de satsningar på bland annat personal som gjorts under året ger utdelning. Om Torsten Jansson lyckas med ovanstående dvs bättre kassaflöde och högre marginaler och inte bara tillväxt borde New Wave stå inför en helt annan värdering än dagens.

 

Även om rapportperioden för de största bolagen är över räknar jag till nästan exakt 100 bolag inklusive de noterade på First North och Spotlight som ska rapportera denna vecka. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!

 

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.