Analys
28 Oct, 2019

XVIVO Perfusion analys

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Försäljningen ökar med 33 % under tredje kvartalet 
- Xvivo fortsätter att ta steg i rätt riktning 
- Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar

Rapportkommentar.
Försäljningen ökar med 33 % under tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till ca 54 MSEK (41) under Q3-19, motsvarande en total ökning om 33 % och 26 % i lokala valutor. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 9 MSEK (5), motsvarande en marginal om 17 % (13). Tillväxten under kvartalet var stark, men likväl något lägre än vad vi tidigare estimerat. Viktigt att nämna är att rörelseresultatet har påverkats positivt av en återföring (2,3 MSEK) av tidigare gjord kostnadsreservering avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige. För Q4-19 estimerar vi en tillväxt om 15 % till 67 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 14 MSEK. 

Xvivo fortsätter att ta steg i rätt riktning. Under Q3-19 har två viktiga XPS-försäljningar genomförts. Den första försäljningen är till Lung Bioengineerings nyinvigda andra EVLP-center (Jacksonville, Florida), den andra XPS-försäljningen är till Peking, vilken är den näst största och den mest snabbväxande lungtransplantationskliniken i Kina. Antalet lungtransplantationer ökar snabbt i Kina och landet antas om 2-3 år bli bland de största marknaderna i världen. Lanseringen av Perfadex Plus, bolagets ready to use-produkt för preservering av lungor, går enligt plan i Europa och USA, och under kvartalet erhölls europeiskt patentgodkännande. Xvivo arbetar dessutom för fullt med förberedelserna för att starta upp multicenterstudierna med bolagets produkt för hjärtpreservation i Europa, USA och Australien/Nya Zeeland.

Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar. Fokus för lungtransplantationsområdet är att fortsätta utöka installationsbasen av bolagets EVLP-maskiner, framför allt i Europa och på bolagets nya marknader. Inom hjärttransplantation är fokus på att få myndighetsgodkännanden inom multicenterstudierna, där EU-studien ligger först i tiden. Sedan slutet av augusti har aktien sjunkit ca 10 %, likväl värderas fortfarande Xvivo till EV/S 13x på vår omsättningsprognos om 304 MSEK för år 2020. Men antalet bolag som förväntas kunna öka omsättningen de närmaste åren med 30-35 % är också mycket begränsat.

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Försäljningen ökar med 22 % under andra kvartalet
- Viktig milstolpe – har erhållit första PMA-godkännande 
- Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar

Rapportkommentar Q2-19

Försäljningen ökar med 22 % under andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till ca 56 MSEK (46) under Q2-19, motsvarande en total ökning om 22 % och 15 % i lokala valutor. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca 2 MSEK (4), motsvarande en rörelsemarginal om 3 % (9). Tillväxten var något lägre än vi estimerat, likaså lönsamheten. Rörelseresultatet har dock belastats av en kostnadsreservering om 4 MSEK (3) avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda. Justerat för denna reservering uppgick EBIT till ca 6 MSEK (7). Med Q2-rapporten presenterad väljer vi att behålla vår försäljningsprognos om 240 MSEK för 2019, motsvarande en tillväxt om 28 %, men reviderar ner EBIT-resultatet från 23 MSEK till 16 MSEK. Detta är bland annat en följd av de stora investeringar som Xvivo gör i sitt FoU-arbete, samt nödvändiga kapacitetsförstärkningar av resurser för regulatoriska frågor och kvalitetssäkringar. Som nämnt ovan har kostnader avseende aktieprogram tillkommit under året, något som belastar EBIT-resultatet och som också bidrar till vår reviderade prognos för helåret. 

Viktig milstolpe – har erhållit första PMA-godkännande. En av de absolut viktigaste milstolparna för bolaget är att Xvivo under 2019 erhållit ett första PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA. Det innebär att produkterna XPSTM och STEEN SolutionsTM kan användas utan begränsningar på den amerikanska marknaden för evaluering av donerade lungor. PMA-godkännandet innebär även att USA-klinikernas kostnadsersättningsprocess underlättas, vilket i sin tur minskar införsäljningströsklarna för Xvivos produkter. 

Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar. Xvivo aktien fortsätter att ha en hög värdering, EV/S 18x på vår prognos om 240 MSEK i försäljning år 2019. Aktien har dock kommit ner under juli månad när marknadsvärdet (MC) krympt från ca 5,2 mdSEK till ca 4,5 mdSEK, men likväl fortsätter marknadens förväntningar vara höga men återspeglar bolagets unika ställning. Fokus framåt inom lungtransplantationsområdet är att fortsätta utöka installationsbasen av bolagets EVLP-maskiner, samt förfina tekniken. Inom hjärttransplantation är målsättningen att påbörja en multicenterstudie under 2019 på minst en av bolagets primära marknader. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Omsättning och EBIT under förväntan
- FDA-godkännande för varm perfusion i linje med förväntan
- Höga förväntningar

Rapportkommentar Q1-19

Omsättning och EBIT under förväntan. Omsättningen uppgick till ca 47,7 MSEK (42) under Q1-19, motsvarande en ökning om 12 % (lokal valuta) i jämförelse med Q1-18. Detta var en betydligt lägre tillväxttakt än vi och marknaden beräknat. Till följd av ändrad segmentsmix med en större andel varm perfusion ökade dock bruttomarginal till 77 % (71). Detta är positivt då Xvivo investerar i varm perfusion som ett substitut till nuvarande kall perfusion. EBIT påverkades negativt av bland annat högre FoU-kostnader och kostnader för bonusprogram, och uppgick till -1,9 MSEK (3,1) under kvartalet. Justerat för kostnader hänförligt till nämnt bonusprogram uppgick EBIT till 3,7 MSEK (3,1).

Till följd av Q1-rapporten väljer vi att revidera ner vår omsättningsprognos för 2019, från 263 MSEK till 240 MSEK. Vi bedömer dock att värdedrivarna är fortsatt starka och intakta, men att det kommer ta något längre tid för varm perfusion att bli standard vid lungtransplantationer än tidigare beräknat. Vi väljer också att sänka vårt EBIT estimat för helåret till 23 MSEK, vilket skulle innebära en EBIT-marginal om ca 9 % för helåret 2019. Vårt tidigare estimat var 63 MSEK.

FDA-godkännande för varm perfusion i linje med förväntan. Xvivo har erhållit FDA-godkännande för XPS och Steen Solutions. Detta bidrar till att möjliggöra tillväxt inom varm perfusion. Under kvartalet utgjorde segmentet varm perfusion 43 % av försäljningen (exklusive kapitalvaror), vilket kan jämföras med 35 % Q1-18. Då Xvivo har ca 90 % i marknadsandel inom kall perfusion och segmentet endast förväntas växa med ca 4 % per år är varm perfusion värdedrivaren för Xvivo. Genom varm perfusion ökar antalet användbara organ, vilket ger läkarna vid transplantationstillfället möjligheten till bättre förutsättningar och därmed skapar ökat patientvärde. Vidare estimeras Xvivo investera cirka 40 MSEK 2019 i forskning och utveckling, vilket förväntas utveckla och komplettera den nuvarande produktfloran och skapar potential på längre sikt.

Höga förväntningar. Med den stora tillväxtpotentialen i varm perfusion har Xvivo länge tillhört ett av de högst värderade bolagen på Stockholmsbörsen. Baserat på vår prognos för 2019 och 2020 med en genomsnittlig tillväxt om ca 30% per år värderas bolaget på en multipel om EV/S 19x respektive 14x. Det finns enligt vår mening inga skäl att till följd av rapporten och den nedskruvade prognosen för 2019 ändra den långsiktiga bilden av företaget och aktien.

Finansiell kassaflödesanalys, del 1

Finansiell kassaflödesanalys, del 2

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2018 (Läs den fullständiga analysen här)

- Starkt avslut på 2018 ett bevis på Xvivos förmåga och position inom perfusion
- Varm perfusion estimeras nå exponentiell tillväxt under prognosperioden
- Hög värdering ställer stora krav på att den positiva utveckling fortsätter

Rapportkommentar

Starkt avslut på 2018 ett bevis för Xvivos förmåga och position inom perfusion. Xvivo avslutade 2018 starkt med en omsättning på 187,9 MSEK för helåret och en EBIT-marginal om ca 8 %. Xvivo uppvisade en tillväxt kring 40 % i fjärde kvartalet och affärsområdet varm perfusion ökade omsättningen med över 50 %. Framgent väntas kall perfusion, Xvivos mest mogna affärsområde med en marknadsandel över 90 %, agera kassako. Kassaflödet från kall perfusion väntas investerasi varm perfusion och utvecklingsportföljen.

Varm perfusion estimeras nå exponentiell tillväxt under prognosperioden. Affärsområdet varm perfusion är ett tydligt bevis på Xvivos innovationsförmåga och estimeras visa en årlig tillväxt mellan 40 – 50 %. Mycket av tillväxten förväntas vara lönsam och generera positivt kassaflöde. Under 2018 levererades 8 XPS maskiner, vilket innebär att det vid periodens utgång fanns 49 kliniker med tillgång till XPS och LS maskiner,och därmed varm perfusion.

Hög värdering ställer stora krav på att den positiva utvecklingen fortsätter. Xvivo värderas högt baserat på omsättning- och vinstmultiplar. Baserat på vår prognos värderas Xvivo kring EV/S 15x för 2019E och ca EV/S 11x 2020E. Givet antagande om årlig tillväxttakt om 40 % 2019E – 2020E, samt EBITmarginal om ca 27 % 2020E, så är marknadens och våra förväntningar höga på att Bolaget kan visa att varm perfusion har den potential som Xvivo hävdar. Den förväntade framtida tillväxten är mycket hög för ett bolag av denna storlek, vilket är ett bevis på Xvivos kompetensoch positioninom perfusion.

Ca 125 000 organtransplantationer per år globalt. Från att den första lungtransplantationen genomfördes 1963 anses detta relativt ovanliga ingrepp idag vara av karaktären standardoperation. Årligen genomförs ca 125 000 organtransplantationer globalt, varav 5 500 av dessa är lungtransplantationer och ungefär lika många är relaterade till hjärtat. Merparten av de organ som transplanteras är njurar eller levrar som tillsammans står för 90 % av det totala antalet transplantationer.

När en donator förklaras avliden plockas organet ut och läkaren genomför då en kall genomsköljning med substanser, en perfusion, vilket innebär att organet kyls ned. Syftet med perfusion är att skölja bort blod från det donerade organet som innehåller faktorer som skadar organet. Den största problematiken med organtransplantation är bristen på organ, då många organ kasseras på grund av att organen inte uppfyller förutbestämda krav, och därmed bedöms vara för riskfyllda för användning. Nyttjandegraden hos donerade organ är därmed låg, speciellt för hjärtan och lungor, där endast 20–25 % används. Detta är ett uppenbart problem och tusentals patienter avlider årligen i väntan på ett nytt organ.

Global marknad med förväntad årlig tillväxttakt om 4 %. Den globala marknaden för alla typer av perfusion väntas växa till 1 199 MUSD år 2021, från 989 MUSD år 2016, vilket skulle innebära en årlig tillväxttakt om ca 4 %. Mycket av marknadens tillväxt drivs av initiativ och forskning från stater, organisationer och företag. Den höga kostnaden associerad med organtransplantation, samt den rådande globala bristen på organ väntas delvis hindra en starkare marknadstillväxt.

Marknaden för perfusion är segmenterad efter vilken typ av organ som kräver perfusion, samt efter region. Segmentet som Xvivo är verksamma inom kallas för ex vivo organperfusion system och segmentet utgörs dels av organen, dels all teknik och innovationrelaterad till segmentet.

Nordamerika är den största och mest mogna marknaden för perfusion, följt av Europa. Asien och Stillahavsområdet väntas vara den geografiska marknaden som upplever högst tillväxt framgent. Utöver Xvivo är Getinge en ledande svensknoterad aktör inom perfusion, dock inte inom sammasegmentoch typ av perfusion som Xvivo.

Xvivo Perfusion grundades som Xvivo Transplantation Systems AB 1998 av läkaren Magnus Nilsson, som i samarbete med thoraxkirurgen Stig Steen utvecklade en teknik för lungtransplantationer. Idag är Xvivo ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet av organ, möjliggöra behandling av organ samt bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Xvivos huvudkontor ligger i Göteborg och Bolagets två dotterbolag har kontor i Lund och Denver, USA. Bolaget vill öka chanserna till överlevnad hos patienter som behöver genomgå en transplantation genom att tillhandahålla produkter som ökar tillgänglighetenpå organ med god överlevnadspotential.

Kall perfusion. Xvivos största affärssegment sett till omsättningen är relaterad till kall perfusion och Bolagets produkt Perfadex. Förbrukningsvaran Perfadex är en vätskebaserad lösning som preserverar organ inför transplantation, vilket innebär att blodkärlen sköljs igenom så att lungan kan förvaras utanför kroppen tills operation sker. Produkten har i dagsläget en marknadsandel om ca 90 %. Enligt Xvivo uppgår intäkten per Perfadex till 12 000 SEK per operation. Under 2018 lanserades Perfadex Plus, produkten har lanserats i Europa och har marknadsföringstillstånd i USA. Uppgraderingen ska förenkla användningen i processen för kall perfusion. Xvivo estimerar att produkten kommer vara tillgänglig på större marknader inom ett år. Segmentet kall perfusion antas växa stabilt med en årlig tillväxttakt om ca 5–7 %, drivet av att antalet lungtransplantationer i världen ökar. Detta ger Xvivo stabila och återkommande intäkter, samt kassaflöde som kan finansiera mer expansiva affärsområdenoch utvecklingsprojekt,samtidigtsomXvivo skapar en högre patientnytta.

Varm perfusion, STEEN Solution, XPS och LS. Den framtida tillväxten förväntas primärt utgöras av segmentet varm perfusion, där produkterna STEEN Solution, XPS och LS ingår. Metoden innebär att organet hålls ”levande” utanför kroppen, samtidigt som det sköljs igenom. Metoden utvecklades för att kunna öka antalet användbara organ och ge läkarna vid transplantationstillfället möjligheten till bättre förutsättningar. Xvivo uppskattar att värdet per transplantation uppgår till 50 000 – 150 000 SEK. Produkten STEEN Solution möjliggör ett utökat användande av lungor, och Xvivo uppskattar att fem till tio gånger fler lungtransplantationer kan genomföras om organ från hjärtdöda patienter kan användas. Produkterna XPS och LS är maskiner som används i samband med varm perfusion, dessa benämns av Xvivo som kapitalvaror. XPS utvecklades för att underlätta och standardisera användandet av STEEN Solution. Denna maskin ger transplantationsteamet full kontroll över processen. Maskinen möjliggör bl.a. röntgen och mätning av syrenivå, där data samlas in under processens gång. I samband med förvärvet av Vivoline 2016 förstärktes produktportföljen med LS, vilket är en evalueringsmaskin för lunga samt efterföljande engångsartiklar. Under 2018 levererades 8 XPS maskiner, vilket innebär att det vid periodens utgång fanns 49 kliniker med tillgång till XPS och LS maskiner, och därmed varm perfusion. En ökad efterfrågan av Xvivos kapitalvaror får medföljande effekt av ökad försäljningav förbrukningsvaror,ett lönsamtsegment.

Utvecklingsportfölj. Xvivos utvecklingsportfölj består av PrimECC, hjärt-preservation och isolerad vävnadsterapi, samt lever- och njurtransplantation. Samtliga områdena har tydliga säkerhets- och förbättringsmöjligheter för patienter som genomgår transplantationer av olika slag, marknaden för metoderna bedöms ha betydande potentialför Xvivo framgent.

Xvivo avslutade året starkt, vilket skapar goda möjligheter för ökad tillväxt under 2019E. Under 2019 estimeras Xvivos tillväxttakt öka och uppnå en exponentiell tillväxt med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 40 % 2018E – 2020E. Den tillkommande tillväxten framgent förväntas primärt utgöras av segmentet varm perfusion. Inom kall perfusion har Xvivo redan en stark och stabil marknadsposition och estimeras därför växa i linje med marknaden som helhet (5-7 % per år). Xvivos dominanta position inom kall perfusion (ca 90 % marknadsandel) förväntas skapa intäktssynergier för affärsområdet varm perfusion, detta då Xvivo kan driva en stor del av försäljningen via redan etablerade försäljningskanaler och befintliga avtal med sjukhus. Den kraftiga tillväxten under prognosperioden som sträcker sig till 2020 möjliggörs även till stor del av samarbetet med United Therapeutics. Samarbetet skapar betydande distributionsmöjligheter för Xvivos affärssegment varm perfusion, med tillhörande kapitalvaroroch förbrukningsvaror.

Marginalförbättring driven av stabila intäkter från kall perfusion, samt tillväxt inom varm perfusion. Kostnader hänförliga till administration, försäljning och FoU förväntas inte öka i samma takt som omsättningen framgent. EBIT-marginalen estimeras växa från ca 7,5 % 2018A till ca 27 % 2020E, vilket drivs av att omsättningen växer snabbare än vad kostnaderna ökar, något som skapar en operationell hävstång. Nettovinstmarginalen estimerasutvecklasfrån ca 8,4 % 2018 till ca 21 % 2020.

Kort om XVIVO Perfusion
Ordförande: Gösta Johannesson
VD: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.