Analys
14 Apr, 2020

Xvivo Perfusion rapportkommentar Q1 2020

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Hack i kurvan
- Försening av kliniska studier
- Osäkerheten stor

Rapportkommentar
Hack i kurvan
. Såsom förvarnat blev första kvartalet ett hack i kurvan efter en mycket lång rad av kvartal med försäljningstillväxt. Till följd av Covid-19 epidemin minskade transplantationsklinikerna sina inköp av främst varmperfusionsprodukter. Detta ledde till att försäljningen för Xvivo minskade totalt med 6% uttryckt i lokala valutor och uppgick till 46,5 MSEK (47,7). Varm perfusions andel av försäljningen utan kapitalvaror minskade kraftigt och uppgick bara till 27% (43) men kompenserades delvis av en bra utveckling för kall perfusion. Försäljningstappet ledde till att EBITDA (justerat för upplösning av kostnadsreserveringar för bonusprogrammet) minskade till 5,1 MSEK (8,8). Under kvartalet uppgick FOU-kostnaderna till 36% (31) av omsättningen, vilket bland annat förklaras av ökade avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader. Ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 9,2 MSEK bidrog till att de utvecklingskostnader som balanseras om 15,8 MSEK (11,7) till stor del kunde finansieras internt och kassan vid utgången av perioden var intakt om ca 160 MSEK. Till följd av den minskade efterfrågan bolaget temporärt ser framför sig genomför Xvivo ett omfattande kostnadsbesparingsprogram avseende bland annat konsulter och resor. 

Försening av kliniska studier. Bolagets studier för PrimEcc (används för att minska biverkningar vid användningen av hjärtlungmaskin) och hjärtpreservation inför transplantationer i Europa är klara för att inkludera de första patienterna. Covid-19 epidemin har dock lett till kliniker i Europa pausat alla kliniska studier. Detta innebär i sin tur att dessa studier inte kunnat startas. Företagsledningens nuvarande bedömning är att det kan ske under tredje kvartalet. Förseningen har det positiva med sig att kostnaderna för studierna (vilka kapitaliseras löpande) förskjuts framåt i tiden och minskar likviditetsåtgången. Bolaget kommer under tiden fortsätta sin forskning inom såväl hjärt- som lungtransplantation med särskilt fokus på just hjärtpreservation.

Osäkerheten stor. De länder som först drabbades av Covid-19 dvs Kina och Sydkorea har nu i april återstartat transplantationsverksamheten efter ca två och en halv månads neddragning. Vi har i vår prognos bedömt att motsvarande neddragning i Europa och USA kommer att vara under minst lika lång tid, vilket innebär att större delen av Q2 kommer att vara mycket svagt på dessa två dominerande marknader. Även efter innevarande kvartal lär efterfrågan släpa efter, när klinikernas knappa resurser används till andra områden.  Med tanke på den prioritering av livsuppehållande åtgärder hälsovårdsmyndigheterna världen över gör och den ställning som Xvivo har för att utveckla detta område finns det dock ingen anledning att sänka de långsiktiga tillväxtutsikterna. Innevarande år kommer därför att bli ett utmanande år och förseningen av de kliniska studierna gör att intäktsprognoserna förskjuts framåt. Vi sänker vår omsättningsprognos för 2020 till 177 MSEK dvs en minskning av försäljningen med ca 20% i förhållande till 2019. Vi räknar dock fortfarande med ett positivt EBITDA-resultat. För 2021 räknar vi med att omsättningen överstiger den vi tidigare prognostiserat för 2020. Baserat på vår prognos för nästa år handlas aktien i en EV/Sales multipel om 13x, vilket är en historiskt låg nivå för aktien.    

Kort om Xvivo Perfusion
Ordförande: Gösta Johannesson
VD: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.