Analys
15 Jul, 2019

Xvivo Perfusion rapportkommentar Q2 2019

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Försäljningen ökar med 22 % under andra kvartalet
- Viktig milstolpe – har erhållit första PMA-godkännande 
- Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar

Rapportkommentar Q2-19

Försäljningen ökar med 22 % under andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till ca 56 MSEK (46) under Q2-19, motsvarande en total ökning om 22 % och 15 % i lokala valutor. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca 2 MSEK (4), motsvarande en rörelsemarginal om 3 % (9). Tillväxten var något lägre än vi estimerat, likaså lönsamheten. Rörelseresultatet har dock belastats av en kostnadsreservering om 4 MSEK (3) avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda. Justerat för denna reservering uppgick EBIT till ca 6 MSEK (7). Med Q2-rapporten presenterad väljer vi att behålla vår försäljningsprognos om 240 MSEK för 2019, motsvarande en tillväxt om 28 %, men reviderar ner EBIT-resultatet från 23 MSEK till 16 MSEK. Detta är bland annat en följd av de stora investeringar som Xvivo gör i sitt FoU-arbete, samt nödvändiga kapacitetsförstärkningar av resurser för regulatoriska frågor och kvalitetssäkringar. Som nämnt ovan har kostnader avseende aktieprogram tillkommit under året, något som belastar EBIT-resultatet och som också bidrar till vår reviderade prognos för helåret. 

Viktig milstolpe – har erhållit första PMA-godkännande. En av de absolut viktigaste milstolparna för bolaget är att Xvivo under 2019 erhållit ett första PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA. Det innebär att produkterna XPSTM och STEEN SolutionsTM kan användas utan begränsningar på den amerikanska marknaden för evaluering av donerade lungor. PMA-godkännandet innebär även att USA-klinikernas kostnadsersättningsprocess underlättas, vilket i sin tur minskar införsäljningströsklarna för Xvivos produkter. 

Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar. Xvivo aktien fortsätter att ha en hög värdering, EV/S 18x på vår prognos om 240 MSEK i försäljning år 2019. Aktien har dock kommit ner under juli månad när marknadsvärdet (MC) krympt från ca 5,2 mdSEK till ca 4,5 mdSEK, men likväl fortsätter marknadens förväntningar vara höga men återspeglar bolagets unika ställning. Fokus framåt inom lungtransplantationsområdet är att fortsätta utöka installationsbasen av bolagets EVLP-maskiner, samt förfina tekniken. Inom hjärttransplantation är målsättningen att påbörja en multicenterstudie under 2019 på minst en av bolagets primära marknader. 

Kort om Xvivo Perfusion
Ordförande: Gösta Johannesson
VD: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.