Analys
28 Oct, 2019

Xvivo Perfusion rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Försäljningen ökar med 33 % under tredje kvartalet 
- Xvivo fortsätter att ta steg i rätt riktning 
- Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar

Rapportkommentar.
Försäljningen ökar med 33 % under tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till ca 54 MSEK (41) under Q3-19, motsvarande en total ökning om 33 % och 26 % i lokala valutor. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 9 MSEK (5), motsvarande en marginal om 17 % (13). Tillväxten under kvartalet var stark, men likväl något lägre än vad vi tidigare estimerat. Viktigt att nämna är att rörelseresultatet har påverkats positivt av en återföring (2,3 MSEK) av tidigare gjord kostnadsreservering avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige. För Q4-19 estimerar vi en tillväxt om 15 % till 67 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 14 MSEK. 

Xvivo fortsätter att ta steg i rätt riktning. Under Q3-19 har två viktiga XPS-försäljningar genomförts. Den första försäljningen är till Lung Bioengineerings nyinvigda andra EVLP-center (Jacksonville, Florida), den andra XPS-försäljningen är till Peking, vilken är den näst största och den mest snabbväxande lungtransplantationskliniken i Kina. Antalet lungtransplantationer ökar snabbt i Kina och landet antas om 2-3 år bli bland de största marknaderna i världen. Lanseringen av Perfadex Plus, bolagets ready to use-produkt för preservering av lungor, går enligt plan i Europa och USA, och under kvartalet erhölls europeiskt patentgodkännande. Xvivo arbetar dessutom för fullt med förberedelserna för att starta upp multicenterstudierna med bolagets produkt för hjärtpreservation i Europa, USA och Australien/Nya Zeeland.

Lägre värdering men fortsatt höga förväntningar. Fokus för lungtransplantationsområdet är att fortsätta utöka installationsbasen av bolagets EVLP-maskiner, framför allt i Europa och på bolagets nya marknader. Inom hjärttransplantation är fokus på att få myndighetsgodkännanden inom multicenterstudierna, där EU-studien ligger först i tiden. Sedan slutet av augusti har aktien sjunkit ca 10 %, likväl värderas fortfarande Xvivo till EV/S 13x på vår omsättningsprognos om 304 MSEK för år 2020. Men antalet bolag som förväntas kunna öka omsättningen de närmaste åren med 30-35 % är också mycket begränsat.

Kort om XVIVO Perfusion
Ordförande: Gösta Johannesson
VD: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.