Analys
31 Jan, 2020

Xvivo Perfusion rapportkommentar Q4 2019

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- 29:e kvartalet i rad med försäljningstillväxt
- Framgångar med FDA 
- Kliniskt fokus och utblick 2020

Rapportkommentar

29:e kvartalet i rad med försäljningstillväxt. Nettoomsättningen uppgick till ca 62 MSEK (58) under Q4-19, motsvarande en ökning om 7 % men bara 0 % i lokala valutor. Försäljningen utan kapitalvaror växte dock organiskt med 6%, vilket vi bedömer att vara en minst lika viktig parameter. Det ska också noteras att jämförelsekvartalet 2018 utmärktes av en osedvanligt hög försäljning. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 9 MSEK (11), motsvarande en marginal om 13,6 % (18,0%). Den sämre marginalen ska ses i ljuset av stora planenliga kostnadsökningar för att bland annat utveckla nya indikationer. Under kvartalet har utvecklingskostnader om 17,6 MSEK (8,6) aktiverats. Gjorda investeringar i FoU och den egna organisationen under 2019 bäddar för fortsatt tillväxt under 2020.

Framgångar med FDA. Under december erhöll Xvivo en s.k. Breakthrough Device Designation av FDA, vilket kommer korta ned handläggningstiden för hela prövningsprocessen och ansökan av marknadsföringstillstånd i USA. Möjlighet finns nu för att bättre interagera med FDA vilket ger Xvivo en prioriterad granskning och interaktiv kommunikation om utveckling och kliniska prövningsprotokoll. 

Kliniskt fokus och utblick 2020. Xvivo har under 2019 flyttat fram positionerna inom lungtransplantation, vilket börjar synas i försäljningsutvecklingen. Under 2020 kommer Xvivo att fortsatt stödja transplantationsklinikerna i deras strävan att kunna behandla fler av patienterna på väntelistorna. Detta genom att fortsätta förfina och förenkla sin EVLP-teknik samt att utöka installationsbasen av maskiner i framför allt Europa och på de nya marknaderna i Asien. Inom hjärttransplantation ligger fokus på att stödja klinikerna i de tre kliniska multicenterstudierna (Europa, USA och Australien). Vi anser att Xvivos kliniska arbete utvecklas i rätt riktning, samtidigt som gjorda investeringar under föregående år skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt med bättre marginaler under 2020 och framförallt 2021. Dock, med anledning av Q4-rapporten vilken bekräftar att vi överskattade Xvivos tillväxt för 2019, väljer vi en något konservativare ansats och justerar därför vår omsättningsprognos för helåret 2020 till 265 MSEK (304). Sedan oktober har aktien stigit med ca 15 % och bolaget värderas nu till EV/S 17x på 2020 års prognos. Förväntningarna är således fortsatt höga, men ännu verkar det mesta peka i rätt riktning för Xvivo. 

Resultaträkning, MSEK

           

Prognos

Period

2018

Q1-19

Q2-19

Q3-19

Q4-19

2019

Q1-20E

Q2-20E

Q3-20E

Q4-20E

2020E

2021E

Nettoomsättning

187,9

47,7

56,4

54,3

62,4

220,8

57,2

67,7

65,2

74,9

265,0

318,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad sålda varor

-51,9

-10,7

-14,8

-15,8

-16,7

-58,0

-12,3

-17,1

-18,3

-19,3

-67,0

-80,4

(% av nettoomsättning)

28%

23%

26%

29%

27%

26%

22%

25%

28%

26%

25%

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

136,0

36,9

41,6

38,5

45,7

162,8

44,9

50,7

46,9

55,6

198,0

237,6

Bruttomarginal

72%

77%

74%

71%

73%

74%

78%

75%

72%

74%

75%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningskostnader

-47,9

-12,1

-16,0

-14,4

-18,4

-60,8

-15,1

-19,8

-17,9

-22,8

-75,6

-90,7

(% av nettoomsättning)

26%

25%

28%

26%

29%

28%

26%

29%

27%

30%

29%

29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationskostnader

-22,5

-5,4

-6,1

-6,0

-7,2

-24,7

-5,9

-6,7

-6,6

-7,8

-27,0

-26,1

(% av nettoomsättning)

-12%

-11%

-11%

-11%

-11%

-11%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU-kostnader

-47,9

-15,0

-12,9

-16,8

-18,0

-62,7

-18,5

-16,2

-20,8

-22,3

-77,8

-90,2

(% av nettoomsättning)

-26%

-31%

-23%

-31%

-29%

-28%

-32%

-24%

-32%

-30%

-29%

-28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter och kostnader

-3,6

-6,3

-4,7

1,0

-0,6

-10,7

-4,8

-5,7

1,2

-0,7

-10,0

-12,0

(% av nettoomsättning)

-2%

-13%

-8%

2%

-1%

-5%

-8%

-8%

2%

-1%

-4%

-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIT

14,0

-1,9

1,9

2,3

1,6

3,9

0,6

2,3

2,7

1,9

7,5

18,6

EBIT-marginal

7%

-4%

3%

4%

3%

2%

1%

3%

4%

3%

3%

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar kostnad för sålda varor

-0,5

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,8

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,8

-0,8

Avskrivningar administrationskostnader

-1,4

-0,5

-0,5

-0,6

-0,6

-2,2

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-2,5

-2,5

Avskrivningar forsknings- och utvecklingskostnader

-10,9

-3,0

-4,2

-4,7

-4,7

-16,6

-4,7

-4,7

-4,7

-4,7

-18,8

-18,8

Avskrivningar övriga kostnader

-4,1

-1,3

-1,3

-1,2

-1,4

-5,2

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

-5,4

-5,4

EBITDA

30,9

3,2

8,1

9,0

8,5

28,8

7,5

9,2

9,6

8,8

35,1

46,1

EBITDA-marginal

16%

7%

14%

17%

14%

13%

13%

14%

15%

12%

13%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter och kostnader

3,5

1,5

0,5

3,2

-3,8

1,4

0,3

0,3

0,3

0,3

1,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBT

17,5

-0,4

2,5

5,5

-2,2

5,3

0,9

2,7

3,1

2,3

8,9

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatt

-4,8

0,1

-0,2

-0,6

0,3

-0,4

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,9

-1,9

(% av EBT)

-28%

-23%

-9%

-10%

-15%

-7%

-21%

-7%

-8%

-13%

-11%

-9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

12,7

-0,3

2,2

4,9

-1,9

4,9

0,7

2,5

2,8

2,0

8,0

18,1

(% av nettoomsättning)

7%

-1%

4%

9%

-3%

2%

1%

4%

4%

3%

3%

6% 

 

Balansräkning, MSEK

   

Prognos

Period

2018

2019

2020E

2021E

Tillgångar

 

 

 

 

Goodwill

65,6

65,8

65,8

65,8

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

0,0

266,5

325,2

390,2

Övriga immateriella tillgångar

214,1

6,2

6,8

7,5

Materiella anläggningstillgångar

15,6

23,6

29,0

29,0

Finansiella anläggningstillgångar

13,6

12,5

13,2

13,8

Summa anläggningstillgångar

308,9

374,6

439,9

506,3

 

 

 

 

 

Varulager

36,4

43,9

52,2

62,7

Kortfristiga fordringar

54,2

56,1

58,3

70,0

Likvida medel

187,1

159,9

97,9

34,1

Summa omsättningstillgångar

277,7

259,9

208,4

166,7

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

586,6

634,5

648,3

673,0

 

 

 

 

 

Eget kapital och Skulder

 

 

 

 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare

540,5

577,5

585,5

603,6

Långfristiga räntebärande skulder

0,0

2,2

2,2

2,2

Långfristiga icke räntebärande skulder

3,6

2,2

2,2

2,2

Kortfristiga räntebärande skulder

0,0

3,4

3,4

3,4

Kortfristiga icke räntebärande skulder

42,6

49,2

55,1

61,7

Summa eget kapital och skulder

586,6

634,5

648,3

673,0

 

 

Kassaflöde, MSEK

   

Prognos

Period

2018

2019

2020E

2021E

Resultat efter finansiella poster

17,5

5,3

8,9

19,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

15,3

28,9

30,2

30,2

Betald skatt

0,6

-2,9

-0,9

-1,9

Förändring av varulager

-2,3

-8,5

-8,4

-10,4

Förändring av rörelsefordringar

-17,2

-0,5

-2,2

-11,7

Förändring av rörelseskulder

9,8

7,3

5,9

6,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23,6

29,5

33,5

32,8

 

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-53,2

-83,8

-95,5

-96,6

 

 

 

 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19,2

25,6

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-10,4

-28,8

-62,1

-63,8

 

 

 

 

 

Likvida medel vid periodens början

195,3

187,1

159,9

97,9

Kursdifferens i likvida medel

2,1

1,7

0,0

0,0

Likvida medel vid periodens slut

187,1

159,9

97,9

34,1

 

Kort om Xvivo Perfusion
Ordförande: Gösta Johannesson
VD: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.