Analys
18 Dec, 2022
Zoomability analys

Zoomability analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Zoomability Int AB utvecklar och säljer den terränggående elrullstolen Zoom Uphill (“Zoomen”) för människor med nedsatt rörelseförmåga. Zoomen är något av en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och fyrhjuling där bolagets patenterade motståndskompenserande boggyavdelare innebär att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdrift. Denna teknologi innebär att användaren kan eliminera hinder i såväl stadsmiljö som natur och därigenom uppleva en ökad självständighet och livskvalité. Genom avtal med lokala distributörer erbjuds fordonet i ca 16 länder och sedan bolaget grundades år 2011 har över 1000 fordon sålts. Zoomen monteras i Sverige. 

Konkurrensöversikt
 Action Trackchair STMagic Mobility™ Extreme X8Permobil X850 Corpus 3GTerrainHopper Overlander 4ZSZoomability Zoom Uphill®
 analys zoomability aktieanalys zoomability företrädesemisisonanalys zoomability TO1avanza zoomability analyszoomability analys
Prestanda     
TerrängGodGodGodGodGod
SandGodGodMedelGodGod
Snö/isGodGodMedelGodGod
InomhusDåligMedelMedelDåligMedel
      
Specifikationer     
 Larvfötter4x4Bakhjulsdrift4x44x4
Vikt181 kg168 kg203 kg187 kg100 kg
Räckvidd16 km20 km45 km39 km40 km
Maxhastighet6 km/h10 km/h15 km/h12 km/h20 km/h
StyrningJoystickJoystickJoystickStyreStyre
SittpositionUpprättUpprättUpprättUpprättNedsjunken
TransportmöjlighetDåligMedelMedelMedelGod
Pris13 800 USD17 500 USD17 800 USD17 800 USD10 600 USD
Källa: Zoomability     

I dagsläget är bolaget inte lönsamt vilket förklaras av den fortsatt låga produktionsvolymen samt de höga produktions- och transportkostnaderna. Genom offensiv marknadsföring och ökad produktionstakt har kostnaden för en Zoom minskat avsevärt vilket har möjliggjort en sänkt nollpunktsnivå. För att klara av en expansion tar bolaget nu in nytt kapital som huvudsakligen är öronmärkt till investeringar i sälj- och marknadsaktiviteter samt produktionen av Zoomen som har en hög kapitalbindning.

Om Zoomabilitys företrädesemission

Zoomability genomför nu en företrädesemission av units för att skala upp verksamheten. I företrädesemissionen ges befintliga aktieägare med fyra (4) innehavda aktier rätten att teckna en (1) unit där varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningspriset per unit uppgår till 10 SEK, motsvarande 2 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Teckningsserie - TO2
Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under nyttjandeperioden.
Nyttjandeperiod: 1 - 14 juni 2023
Lösenpris: 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 2,0 SEK och högst 3,5 SEK.

Teckningsserie - TO3
Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under nyttjandeperioden.
Nyttjandeperiod: 2 - 15 januari 2024
Lösenpris: 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK.

Som mest omfattar företrädesemissionen ca 1,3 miljoner units, motsvarande ca 6,3 miljoner nyemitterade aktier, vilket vid full teckning tillför bolaget ca 12,7 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner aktiveras motsvarar detta ca 3,2 miljoner nyemitterade aktier per teckningsserie samt ytterligare maximalt 11,1 och 17,4 MSEK från TO2 respektive TO3. Det finns utestående garanti- och teckningsförbindelser som omfattar ca 43 procent av emissionsbeloppet.

Företrädesemissionen medför en utspädningseffekt om ca 56 procent. Om samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas medför detta en total utspädning på ca 71 procent. 

Med likvida medel om ca 1,4 MSEK vid utgången av Q3 skulle nettolikviden från nyemissionen om 11,1 MSEK säkerställa verksamhetens kassaflöde under 2023 givet en historisk genomsnittlig förlusttakt om ca 2,5 MSEK per kvartal. Denna enklare beräkningen tar visserligen ej i beaktning bolagets aviserade tillväxtambitioner, vilket medför investeringar i OpEx från bland annat ökat behov av insatsvaror, men redogör status quo för bolagets kassaflöde. Vidhängande teckningsoptioner kan vid fullt utnyttjande längre fram i tiden addera som mest ca 28,5 MSEK till kassan. Sedan notering 12 december 2019 har Zoomability rest ca 31 MSEK från tre tidigare emissioner.

Snabbanalys

Marknad

Marknaden för Zoomen faller in i gränssnittet mellan elektriska rullstolar och eldrivna terränggående fordon. Efterfrågan på denna typ av medicintekniska hjälpmedel följer till stor del samhällsutvecklingen, däri antalet individer som drabbas av mobilitetsnedsättande skador, sjukdomar och ålderssvaghet samt trender att bland annat röra sig ute i naturen. Då prisbilden för terränggående elrullstolar ligger inom ramen för lyxvaror innebär det att en fullskalig global spridning förutsätter en växande medelklass i utvecklingsländer. Teknikbolaget Centaur Robotics som utvecklar självbalanserande persontransportmedel för personer med mobilitetssvårigheter uppskattar att marknaden för fyrhjulsdrivna rullstolar ska växa med en CAGR på ca 11 procent mellan år 2020 och 2027 för att vid slutet av perioden uppgå till ca 2,8 MdSEK.

Wheelchair Foundation uppskattar antalet individer i behov av rullstol till ca 132 miljoner världen över där Zoomability valt att fokusera på marknaden för Europa och USA. Zoomabilitys viktigaste kund har historiskt sett varit The Independence Fund, vilket är en välgörenhetsorganisation i USA för krigsskadade veteraner. Av bolagets totala försäljning har ungefär hälften av alla fordon hittills gått till den amerikanska marknaden. Bland människorna som befinner sig i en rullstolsburen tillvaro identifieras fyra större orsaker; multipel skleros (MS), ryggmärgsskadade, amputerade och krigsveteraner. 

En hög tröskel för många potentiella kunder är priset för Zoomen. För närvarande håller fordonet på att testas mot elrullstolsdirektivet EN12184, vilket är ett i ledet av bolagets satsningar för att få försäljningspriset subventionerat på fler marknader. Zoomen har sedan tidigare klassificerats som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt EU-direktivet MDR 2017/745 vilket möjliggjort att Zoomabilitys kunder i vissa länder helt eller delvis kan få fordonet finansierat av staten. Exempelvis erbjuder Region Stockholm delfinansiering av Zoomen med bidrag på ca 26 TSEK (vilket motsvarar ca 20 procent av försäljningspriset) och i Region Kalmar finns förutsättningar att få fordonet kostnadsfritt. Utvecklingen i Sverige och andra länder väntas bana väg för att få andra myndigheter och försäkringsbolag att delfinansiera fordonet. För att erhålla motsvarande klassificering i USA, där betydande försäljningstillväxt finns att hämta, krävs det att amerikanska läkemedelsbolaget FDA godkänner Zoomen som en medicinteknisk produkt av klass 2 enligt rullstolsdirektivet EN12184.

Finansiell översikt

För årets första tre kvartal redovisar Zoomability en omsättning om 4,9 MSEK (3,5) vilket motsvarar en tillväxt om 40 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. I detta stod omsättningen för det tredje kvartalet om ca 1,4 MSEK (0,7) för ett stort bidrag med en tillväxt på ca 88 procent, detta under bolagets historiskt sett svagaste kvartal. Årets tillväxt ska ses mot en stagnerande omsättning då pandemiåren orsakade stora problem för marknadsföringen vid fysiska event och leveranser.

Bolagets största kostnadspost är de insatsvaror och transportrelaterade kostnader som behövs för att tillverka Zoomen, vilka uppgick till ca 3,5 MSEK (2,9) under första tre kvartalen 2022. För perioden innebar detta en bruttomarginal om ca 29 procent att sätta i relation till bruttomarginalen för helåret 2021 om ca 6 procent. Med löner och övriga rörelsekostnader som vid utgången av tredje kvartalet uppgick till ca 2,2 respektive 5,7 MSEK för året framgår att försäljningsvolymen måste öka avsevärt för att nå ett positivt kassaflöde.

Prognos 

Trots pandemin lyckades Zoomability bibehålla tidigare försäljningsnivåer, vilket vi menar indikerar en viss basnivå i omsättningen. Företagets förmåga att aktivt marknadsföra produkten har inte bara begränsats av pandemin utan även av kapitalbrist. Med den effekt som deltagande i mässor och andra event tidigare haft på försäljningen tror vi att detta är en mycket viktig faktor för försäljningstillväxten.

Vi räknar i vår prognos med att bolaget i föreliggande nyemission når en teckningsgrad om 100 procent. Med ny säljpersonal, ett breddat distributionsnät samt en uppluckrad marknad för medicintekniska hjälpmedel anser vi det rimligt att tro att försäljningen kan stiga markant. Vi räknar med en försäljningstillväxt på 30 procent 2023 som därefter följs av en kraftig tillväxt när bolaget kan skörda frukten av de resurser som allokeras till marknadsföring. 

Den högre omsättningen kommer i vår prognos att medföra lägre kostnader för komponentinköp som mot slutet av prognosperioden leder till en bruttomarginal om 45 procent. Ett klart förbättrat bruttoresultat kommer dock att delvis ätas upp av de ökade marknadsföringskostnaderna. Vår prognos antyder att förutsättningar finns för att rörelsen under 2025 kassaflödesmässigt kommer att vara positiv. 

 20212022E2023E2024E2025E
Nettoomsättning4.86.514.932.849.2
Övriga rörelseintäkter0.10.00.10.10.1
Intäkter4.96.615.032.849.2
  23.39%30.00%40.00%45.00%
Råvaror och förnödenheter-4.6-5.0-10.4-19.7-27.0
Bruttomarginal4%23%30%40%45%
      
Övriga externa kostnader-4.3-7.2-5.0-5.5-6.0
Personalkostnader-3.2-3.0-5.8-7.0-8.2
Övriga rörelsekostnader-0.3-0.20.3-0.4-0.4
Rörelseresultat-12.5-15.4-21.0-32.5-41.6
      
EBITDA-7.6-8.8-6.00.37.6
EBITDA-marginal-156%-135%-40%1%15%
      
Avskrivningar-2.0-2.0-2.0-1.0-1.0
      
EBIT-9.6-10.8-8.0-0.76.6
EBIT-marginal-197%-166%-54%-2%13%
      
Finansnetto0.20.00.00.00.0
      
EBT-9.4-10.8-8.0-0.76.6
EBT-marginal-194%-166%-54%-2%13%
      
Skatt0.00.00.00.01.4
Resultat-9.4-10.8-8.0-0.75.2
MSEK     

Värdering

Zoomability kommer efter emissionen befinna sig i en unik situation. Man har en egen patenterad produkt som fått ett mycket gott mottagande på alla marknader och som täcker in en specialnisch. Mobilitetslösningar för rullstolsburna är inte enbart fri från konjunkturpåverkan utan har en hög strukturell tillväxt med en tillväxttakt som enligt många är på väg att öka till följd av olika lagförslag. Vi bedömer därför att marknaden kommer fokusera på Zoomabilitys försäljningsutveckling och låta resultatutvecklingen komma i andra hand så länge som likvida medel finns för att täcka förlusterna. 

Med ett börsvärde före genomförd nyemission om ca 10 MSEK, värderas varje omsättningskrona under den senaste tolvmånadersperioden till ca 1.5x. För ett nischat väletablerat bolag inom den medicintekniska branschen som enligt vår prognos under de närmaste tre åren kommer att ha en genomsnittlig tillväxt om 115 procent och är på väg mot lönsamhet anser vi det lågt. Av värderingsjämförelsen nedan med bolag verksamma inom en något vidare marknad för medicintekniska hjälpmedel med exponering mot fysiska nedsättningar framgår att peer-gruppen handlas till betydligt högre värderingsmultiplar. Om Zoomability kom att handlas till en omsättningskrona om så bara 10-20x, knappt hälften mot sina peers, hade detta motsvarat, enligt våra estimat, ett börsvärde på ca 330-660 MSEK år 2024E vilket visar på den uppvärderingspotential som finns i bolaget . Trots den utspädning som emissionen innebär för Zoomability-aktien kommer motsvarande P/S-värdering om två år att ha sjunkit till 0,6x vilket i ljuset av ovan framstår som mycket försiktigt. I och med att Zoomability växer i storleksordning torde intresset för uppköp från andra bolag i branschen öka. Då brukar också helt andra multiplar vara aktuella.

BolagsnamnBörsvärde (MSEK)EV/SP/SEV/EBITDAP/EBITDAOmsättningstillväxtVinstmarginal
AdderaCare1200.50.45421%0
Duearity120nmnmneg.neg.nmnm
iZafe476863neg.neg.147%neg.
Medimi432124neg.neg.104%neg.
BellPal Holding185354neg.neg.nmneg.
Zoomability213.43.4neg.neg.33%neg.
Tendo143561354neg.neg.nmneg.
Medelvärde5584250540.80
Median433739540.70
Rullande 12 månaders genomsnitt
Källa: Börsdata

 

 

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.