18 Feb, 2023

Bredband2 och Bahnhof

Uppdaterad:
18 Feb, 2023

Jag äger två renodlade bredbandsoperatörer – Bahnhof samt Bredband2. Till mångt och mycket är bolagen lika, men det finns vissa diskrepanser. Bland annat har Bahnhof varit mer duktiga på att växa med lönsamhet, medan Bredband2 har haft en mer brokig tillväxt som främst bestått av förvärv. Att förvärva är inte dåligt, men det kommer med det där ”om och men” – går det förvärvade bolaget att införliva i den redan befintliga verksamheten? På pappret kan det verka som en lätt, snabb och smidig aktion, men hur ofta är det just friktionsfritt? Mer ofta än sällan tenderar införlivningar av nya, förvärvade bolag ta mer tid, pengar och energi i anspråk än vad ledning kalkylerat för.  

För en vecka sedan rapporterade Bredband2 och jag har tidigare skrivit om bolaget. Vidare skrev jag en uppdaterad analys tidigare i veckan. De växer och får fler kunder, men de har fortsatta utmaningar med sina marginaler. ”Caset” i Bredband2 är just det – kan de stärka sina marginaler förtjänar de att värderas upp. Relativt Bahnhof ligger de här efter. Starka finanser, en erfaren ledning samt starka kassaflöden talar för bolaget, men risken är desto större här iom. nämnda marginaler. Att höja dem men utan att förlora kunder (som står för intäkter/kassaflöden) kommer vara deras stora utmaning framgent.

Bahnhof Q4 2022
Bahnhof Q4 2022

”År 2022 präglas av positiv organisk tillväxt och stärkta nettomarginaler. Bahnhof förbättrar rörelseresultatet med drygt 21 procent jämfört med år 2021. Omsättningen ökar med 8 procent till 1731 Mkr, vilket på årsbasis är en förbättring med drygt 126 Mkr.” (Jon Karlung, VD, från bokslutskommuniké 2022)

Bahnhof är mycket mer duktiga på att fortsätta växa med en bibehållen och stigande lönsamhet. Detta gör också att de är högre värderade än nyss nämnda Bredband2 och givet historiken, insynsägande, ledningens bevisade kompetens et cetera bedömer jag att den är berättigad. 

Idag handlas Bahnhof till ett P/E om 22,5, medan de vid utgången av Q4 2021 samt 2020 handlades till ett P/E om 26,8 respektive 30,6(!). Absolut var det andra tider då, likväl är det högt för ett bolag som inte är att jämföra med andra, mer tillväxtfokuserade bolag. 

EV/EBIT, som tar hänsyn till skulderna, är idag 15,6, medan det 2021 samt 2020 var 19,2 respektive 21,3. Relativt dessa historiska siffror är bolaget mycket billigare idag i såväl absoluta som relativa termer, då såväl omsättning och vinst som det fria kassaflödet samt det egna kapitalet har vuxit. Vidare är man fortsatt skuldfria(!). 

Jag har sammanställt dessa data nedan. Samtliga siffror avser miljoner kronor (mkr) och beträffande vinsten har jag lagt in vinsten per aktie (VPA) inom parentes. 

 OmsättningVinstFritt kassaflödeEget kapitalNettoskuld/EBITDA
20201 472 136 (1,3)96,4380-1,4
20211 604146 (1,4)176447-1,8
20221 730179 (1,7)247541-1,6

 

Jag har en liten position i Bahnhof och har i veckan utökat denna. Således är det tal om att snitta upp sig, något som ofta är mer kognitivt ansträngande än att snitta ned sig. Jag är ödmjuk till att bolaget handlas till en relativt hög värdering och att det finns en fallhöjd. Mot detta ställer jag många motiv, såsom hur jag bedömer bolaget vara en vinnare på flera, flera års sikt och är mer tryggt i utmanande tider, likt dessa vi nu lever i. Vidare tillhandahåller de en produkt som idag måste betraktas som lika essentiell som den föda vi dagligen inmundigar.

Här finns även en ledning där VD är grundare och även största ägare. Man kommunicerar även hur man ämnar växa sin omsättning med 10 % samt ha en rörelsemarginal om 12 % under 2023, vilket jag bedömer som rimligt givet att skiten ej träffar fläkten.

Utöver detta är ovan redovisade nyckeltal och siffror ett lika viktigt motiv, vilket även det faktum att man byter lista under 2023, från idag Spotlight Market till OMX. Detta kommer leda till att fler får upp ögonen för aktien (observera vikten att skilja bolag och dess aktie). Det kommer också göra att fonder som idag, på grund av regler med mera, inte kan investera i bolaget kan göra just det – investera (i bolaget).

Starka kassaflöden, skuldfritt, ett rykte om att vara bästa bredbandsoperatör, stabil ledning, bibehållna och växande marginaler i en värld där fokus gått från lånefinansierad tillväxt till kostnadskontroll och tillväxt med lönsamhet? I en värld som alltmer fortsätter bli lika digitaliserad som Gabriel Mellqvist än mer förknippas med semlor (snart kommer nog SAOB uppdateras och under begreppet kommer det står: ”se: Gabriell Mellqvist”)?

I år har bolaget även lagt som förslag till årsstämman att dels höja 2021 års utdelning om 1 krona per aktie till 1,25 krona. Per aktie samt att det ska bjudas på en extrautdelning om 50 öre per aktie. Detta leder till att årets utdelning, givet att den godkänns, är 1,75 kronor per aktie. Relativt en aktiekurs på 37,5 kronor motsvarar det en direktavkastning om 4,6 %. Exklusive extrautdelningen är direktavkastningen 3,3 %. Historiken för bolagets utdelningar är inget annat än imponerande.

2017-2018 höjdes utdelningen med 12 %

2018-2019 höjdes utdelningen med 7,1 %

2019-2020 höjdes utdelningen med 25 %

2020-2021 höjdes utdelningen med 33 % (OBS: corona ledde till än mer kraftig och snabb tillväxt etc.).

Givet de data som idag föreligger är jag och ämnar fortsätta så vara långsiktig ägare i detta kvalitetsbolag. Rätt eller fel? Som alltid är glaset halvfullt beroende på perspektiv.

Varför ska jag inte fortsätta investera i Bahnhof?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.