12 Oct, 2023

Intervju med Risk Intelligence VD

Uppdaterad:
31 Jan, 2024

Som en del av Trade Venues samarbete med bolaget Risk Intelligence som genomför en nyemission under perioden 11-24 oktober har jag fått möjligheten att göra en intervju med bolagets VD Hans Tino Hansen. 

Risk Intelligence samlar ihop och säljer säkerhetsinformation till exempelvis fraktbolag. Det kan handla om saker som terrorrisk i en hamn eller pirater ute till havs. 

Jag ska erkänna att jag hade dålig koll på bolaget för ett par veckor sedan, men det har varit intressant att sätta sig in lite i det hela. Även om det är rätt svårt för mig som lekman att förstå och överblicka själva tjänsten, jag har som de flesta andra aldrig varit ansvarig för personal och miljarder kronor i värde ute på världshaven, så tycker jag det var ganska lätt att greppa bolagets ekonomi och övergripande strategi. 

Det är ett ganska litet bolag sett till omsättning och börsvärde med väldigt skalbar modell och en imponerande lista av befintliga kunder. Och man inser ganska snabbt att om de lyckas genomföra sin strategi för tillväxt så kommer bolaget inom några år göra stora vinster i förhållande till dagens börsvärde. Utmaningen som investerare blir alltså att avgöra om man tror att strategin och målen är troliga att uppfyllas. Jag hoppas intervjun nedan kan vara ett första steg på vägen för den som vill göra den hemläxan.

Intervju med Risk Intelligence VD

Hej Hans, och tack för att du tar dig tid att svara på lite frågor. Du är inte bara VD utan även grundare av bolaget. Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du startade bolaget Risk Intelligence?  

Det är en lång historia full av omständigheter, möjligheter och förändrade förutsättningar. Men det började med min bakgrund inom säkerhetspolitik där jag jobbade som generalsekreterare för en Europeisk organisation för unga framtida ledare som fokuserade på säkerhet inom ett brett perspektiv. Under dessa år träffade jag mycket folk från hela Europa och upplevde ett glapp mellan akademiker och praktiker. Detta glapp ville jag överbrygga med bolaget jag startade några år senare.

Det är bakgrunden och när ny lagstiftning trädde i kraft 2004 gällande sjöfartsskydd fick vi frågan om vi kunde hjälpa till med riskbedömningar. Detta var början på satsningen på den maritima verksamheten.

Ni säljer säkerhets och riskinformation till exempelvis transportföretag och offshorebolag. Exempelvis om det föreligger en förhöjd terrorrisk i en hamn eller rörelser från exempelvis rebeller eller pirater. Hur sker er informationsinhämtning? 

Våra kunder finns främst inom sjöfart, energi, offshore samt inom försäkring, men även på land hos logistikföretag som DHL och DSV. Kunderna får uppdateringar, hot- och riskbedömningar som täcker ett brett spektrum av säkerhetshot från lågnivåbrottslighet till organiserad brottslighet, pirater, upprorsrörelser, terrorism och krig. Vårt globala källnätverk har utvecklats under två decennier och omfattar allt från individer, organisationer, journalister och media, företag. 

Vi använder våra kunder med mer än 8 000 fartyg, myndigheter och internationella organisationer samt Open Source från Internet och liknande. Vi betalar inga av våra nyckelkällor utan baserar det på ett ömsesidigt intresse och utbyte av information och underrättelser över tid. Dessutom har vi några externa databaser främst på sjöfartssidan med relevant icke-säkerhetsinformation. När vi samlar in information, data eller underrättelser verifierar vi det, analyserar det och tar fram bedömningen som sedan distribueras till kunderna. 

Intervju Risk Intelligence

Hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det andra bolag som säljer exakt samma information eller hur skiljer sig annars de olika bolagens tjänster? 

Ja, på den maritima marknaden finns det konkurrenter och främst med produkter som liknar MaRisk. För hamnmarknaden skiljer det mer mellan konkurrenterna och vårt system PortRisk. De kan ta fram omdömen om samma ämne som t.ex. Ryska attacker mot en hamn i Odesa, men analysen och bedömningen blir med största sannolikhet inte densamma. Nästan alla konkurrenter till MaRisk har en plattform också. På landsidan finns ingen direkt konkurrent till LandRisk Logistics, precis som det inte fanns någon direkt konkurrent när vi lanserade MaRisk 2008, men vi förväntar oss att andra kommer in på marknaden inom de närmaste åren. Detta är något jag välkomnar eftersom en marknad med starka konkurrenter är ett hälsotecken.

Hans Tino Hansen intervju

Skalbarheten i affären är uppenbarligen stor. När ni väl samlat in informationen kan ni sälja den till fler kunder utan att kostnaderna påverkas. Jag läser på er hemsida att ni också har en väldigt låg churn, vilket betyder att varje ny kund förväntas ge en omsättning på runt 1 miljon DKK. Med denna info låter det som att fokus verkligen bör ligga på att rekrytera fler kunder. Hur ser ert arbete och strategi med marknadsföring och försäljning ut och vilka utmaningar finns? 

1 miljon DKK är det genomsnittliga förväntade livstidsvärdet för en maritim kund, som har en ARPU (Average Revenue Per Unit) på 151 000 DKK. Med 2025-strategin lanserar vi den nya plattformen i november, som kommer att öka intäktsströmmarna från 1 till 3 från Risk Intelligence System. Det betyder att vi med största sannolikhet kommer att öka försäljningen till befintliga kunder, där vi för närvarande har en NRR (Net Revenue Retention) på 116%, och till nya kunder och höja ARPU för maritima kunder. Lanseringen och utrullningen av den nya plattformen är en viktig komponent i tillväxtstrategin på den maritima sidan. 

För det andra är den andra stora komponenten partnerförsäljning, där vi under 2024 kommer att se produkter från våra partners lanseras till sina kunder och därigenom nå marknader som vi tidigare inte kunnat adressera. 

Jag ser att ni har som mål att göra ett positivt nettoresultat under slutet av 2023 och 30% omsättningstillväxt per år de kommande åren vilket låter lovande med er skalbara modell. Gör det att ni räknar med att den pågående emissionen blir den sista som ni behöver göra?  

Guidningen är positivt kassaflöde från löpande verksamheten under fjärde kvartalet 2023, och sedan positivt resultat från 2024 och framåt. Tack vare det positiva kassaflödet och en organisation som bara kommer behöva växa i mindre omfattning kommer vi – under den nuvarande 2025-strategin – inte att behöva mer finansiering om inte en strategisk möjlighet dyker upp.

Hur ska ni använda de pengar som ni nu tar in i den här emissionen?  

13 miljoner DKK till att betala av samtliga kortfristiga lån,
2 miljoner DKK till investeringar och 5-6 miljoner DKK som likviditetsreserv för framtida tillväxtmöjligheter.

Ert mål är att omsätta 50 miljoner DKK till 2025. Hur stor är den totala marknaden och vad skulle en rimlig marknadsandel och därmed omsättning för er kunna vara på längre sikt? 

TAM (Total Adresserbar Marknad) för sjöfarten är 533 Miljoner DKK globalt under 2023. Den beräknas vara 1 050 mil DKK 2027. En fördubbling av vår marknadsandel till cirka 10 % bör vara möjlig. På den landbaserade sidan är TAM 620 miljoner DKK och beräknas växa till 1 220 miljoner. Här borde 5 % till 10 % också vara möjligt på lång sikt.

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 10 oktober har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. En (1) aktie ger en (1) uniträtt där tretton (13) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit som består av (12) nya aktier. 
  • Teckningsperiod: 11 oktober - 24 oktober 2023
  • Handel med uniträtter: 11 - 20 oktober 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 18,4 MDKK 
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 15,8 MDKK
  • Antal aktier före emission: 15 338 389 
  • Antal aktier efter emission: 29 496 901
  • Utspädning: 48% vid 100% fulltecknande
  • Teckningskurs: 15,60 DKK per unit, vilket motsvarar 1,30 DKK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.