Press
20 Jul, 2023

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 augusti 2023 kl 14.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

Uppdaterad:
20 Jul, 2023

AKTIEÄGARNA I DIVIDEND SWEDEN AB KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 21 AUGUSTI 2023 KL 14.00 I BOLAGETS LOKAL PÅ KUNGSGATAN 29, 9 TR I STOCKHOLM.

 Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 11 augusti 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sitt deltagande senast den 15 augusti 2023 till Bolaget antingen via e-post till info@dividendsweden.se eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 augusti 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 15 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

I Dividend Sweden finns 75 242 360 aktier, varav 559 998 A-aktier med tio röster per aktie och 74 682 362 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 80 282 342. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i NOSIUM AB (publ)
  9. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 oktober-30 september till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta en period om 15 månader. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2023.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra nuvarande § 11 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Nuvarande lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober - 30 september.

Föreslagen lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8 - Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i NOSIUM AB (publ)

Bolaget har avtalat med NOSIUM AB (publ) ("Nosium") om utdelning av 3 272 726 aktier, 654 545 teckningsoptioner TO1 och 654 545 teckningsoptioner TO2 i Nosium för att skapa ett bredare ägande i Nosium. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Dividend Sweden AB bestående av 3 272 726 aktier, 654 545 teckningsoptioner TO1 och 654 545 teckningsoptioner TO2 i Nosium.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Nosium för varje 23 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen samt att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 teckningsoption TO1 och 1 teckningsoption TO2 i Nosium för varje 115 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 augusti 2023. 

Upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se, senast två veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-extra-bolagsstamma-augusti-2023.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.