Analys
1 Jun, 2023
Analys Nodebis Applications

Analys Nodebis Applications

Uppdaterad:
1 Jun, 2023

Om Nodebis Applications

Att organiskt optimera och effektivisera resurser är oftast mycket energikrävande. Nodebis Applications erbjuder en lösning på detta problem genom att tillhandahålla innovativa digitala lösningar som hjälper företag att fatta mer informerade och effektiva beslut. Dessa lösningar inkluderar olika verktyg och applikationer som är utformade för att underlätta tillgång till viktig information och möjliggöra optimering av resursanvändningen. Som ett resultat kan beslutsfattare i privat och offentlig sektor även minska affärsrisken i beslutsprocesser. 

Koncernen Nodebis Applications

Den nuvarande koncernstrukturen tillkom under 2021 och bolaget noterades på Nordic SME i december 2022. Bolagsgruppen är huvudsakligen verksamma inom två segment: Optimizing Shared Services (OSS) och Business Information Services (BIS). 

Inom OSS är fokus på delningsekonomi där allokering och optimering av resurser därigenom kan prioriteras. Detta sker genom dotterbolagen Portify och Miljöbilscentralen i Sverige som underlättar administration av fordon och bilpoolar. 

 • Portify är ett företag som specialiserar sig på att erbjuda tjänster och lösningar för hantering av fordonsflottor. Genom sin molntjänst, Fleet Intelligence Platform, erbjuder Portify en komplett fordonsadministrationslösning för kommuner, regioner och företag med stora fordonsinnehav. Plattformen inkluderar funktioner som körjournalhantering, skadehantering, besiktningsplanering, bokningssystem för bilpooler samt moduler för miljö och säkerhet. Detta ger kunderna bättre överblick, kontroll och resursutnyttjande.
 • Miljöbilscentralen erbjuder personalbils- och tjänstebilserbjudanden till anställda inom kommun, region och stat genom löneväxling och bruttolöneavdrag. Bolaget erbjuder sig att ta ansvar för personalbilsadministration, specialförsäkringar för att öka tryggheten för arbetsgivare och anställda och tar därigenom helhetsansvaret för fordonsadministration och relaterade frågor.

Under 2022 var omsättningen inom OSS 19,4 MSEK. 

BIS erbjuder digitala beslutstödstjänster och rapportsystem för beslutsfattare inom privat och offentlig sektor. Under 2022 förvärvade Nodebis majoriteten (70%) av aktierna i Mednode där det helägda dotterbolaget Medmind ingick. Utöver detta bolag förvärvades även samtliga aktier i Bisnis Analysis och 67% av aktierna i Radsoft A/S.

 • Medmind genomför marknadsundersökningar åt nordiska läkemedelsföretag men innehar även kompetens för att erbjuda digitala lösningar inom marknadsföring och kommunikation. 
 • Bisnis Analysis tillhandahåller ett analysverktyg som underlättar beslutsprocessen. Detta gör att beslutsfattare inom företag och offentliga organisationer kan fatta välgrundade beslut baserade på omfattande analytisk information vilket även bidrar till en optimerad och strategiskt planerad verksamhet. 
 • Radsoft erbjuder digitala tjänster inom sport och trav. Bolaget har dels skapat en tjänst som underlättar systemspel, dels agerar bolaget digitalt ombud för ledande nordiska operatörer såsom Svenska Spel, ATG och Dansk Tipstjeneste för att nämna ett fåtal.

Under 2022 hade BIS en omsättning om 11,4 MSEK. 

Stärker sin position med förvärvet av Sandwall & Björn

Under 2023 förvärvade Nodebis 55% av aktierna i Sandwall & Björn med dotterbolagen Ny Media Sverige samt Svensk Företagsreklam från Alfanode, huvudägaren i Nodebis. Dessa båda bolag omsatte sammanlagt under 2022 ca 31,5 MSEK med ett EBITDA-resultat om 7,1 MSEK. De nyförvärvade tjänsterna är ett komplement till de befintliga inom BIS och adderar därmed till Nodebis existerande expertis inom området. Därutöver ger förvärven tillgång till nya databaser vilket möjliggör synergieffekter med Nodebis övriga databasleverantörer.

Nodebis uppger att tillväxten under Q1 2023 exklusive förvärv uppgick till 40% jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar om inte annat på den starka tillväxt som marknaden upplever för närvarande, vilket kan bädda för en stadig marginalexpansion i och med skalfördelarna i bolagets digitala tjänster. Med nyligen genomförda förvärv och en ökad omsättning, strävar Nodebis efter att öka rörelsemarginalen betydligt genom att erbjuda produkter och tjänster som är överlägsna konkurrenternas. Efter förvärvet av Sandwall & Björn bedömer koncernen att de har potential att omsätta minst 110 MSEK i slutet av 2026. Företaget har redan uppnått positiva resultat inom sina befintliga verksamhetssegment och söker fortsatt efter mogna och lönsamma företag att förvärva.

Marknad

Nodebiskoncernen opererar i de nordiska länderna samt Tyskland och Spanien. Kundbasen utgörs framför allt av kommuner och regioner men även andra privata aktörer.

Bolaget estimerar att den svenska marknaden för BIS uppgår till ca 3 MdSEK årligen. UC och Bisnode som är de största aktörerna, bedöms tillsammans ha ca två tredjedelar av marknaden. Nodebis ser möjligheter att växa inom resterande tredjedel samt att utmana de större aktörerna. Med sina befintliga tjänster uppskattar Nodebis en totalt adresserbar marknad om ca 500 MSEK i Sverige där ambitionen är att uppnå en marknadsandel uppåt 25%.

Den potentiella marknaden för OSS utgörs av Sveriges samtliga regioner och kommuner samt offentliga och privata organisationer med stora fordonsflottor. Koncernen har idag avtal med fyra regioner, ca 100 kommuner och två stora privata företag. Målsättningen är att koncernens tjänster ska anses vara så förmånliga att minst 50% av landets kommuner och regioner väljer att vara kunder.  Med den rådande elektrifieringsprocess samt en ambitiös klimatpolitik i landet är Nodebis väl positionerat i takt med att den offentliga sektorn och näringslivet ställer om.

Om Nodebis företrädesemission

Nodebis genomför en företrädesemission för att säkra kapital för sin tillväxtstrategi och möjliggöra attraktiva förvärv. Företrädesemissionen syftar också till att öka intresset för aktien, locka större och mer engagerade aktieägare samt skapa förutsättningar för ökad ägarspridning och likviditet. En framgångsrik emission säkerställer en fortsatt expansion, sänkta kapitalkostnader och möjlighet till fortsatt utdelning för aktieägarna.

Vid ingången av Q2 2023 hade Nodebis en kassa om ca 16,2 MSEK. Vid fullteckning av emissionen stärks Nodebis kassa med ytterligare 22,9 MSEK före emissionskostnader. Detta gör att bolaget enligt vår bedömning skulle få en kassa på ca 36 MSEK vid full teckning av emissionen men efter bedömd kostnad för emissionen. Koncernen kommer således få en betydande kassa för att genomföra sin strategi.  

Företrädesemissionen i sammandrag: 

 • Villkor: För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare fyra 
  (4) teckningsrätter, varav sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Emissionsbelopp: 22,9 MSEK.
 • Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie.
 • Antal aktier före erbjudandet: 38 106 289.
 • Antalet aktier efter erbjudandet: 59 881 311.
 • Utspädningseffekt: 36,36 procent.
 • Teckningsperiod: 24 maj - 7 juni 2023.

Prognos: Kraftig tillväxt och positiva utsikter för lönsamhet

För verksamhetsåret 2022 omsatte Nodebis ca 31,4 MSEK (1,8). Under Q1 2023 mer än fördubblades omsättningen i förhållande till motsvarande period förra året och uppgick till 11,8 MSEK (5,2), varav den organiska tillväxten var 40%. Det uppdateraterade målet är som tidigare nämnts att efter förvärvet av Sandwall & Björn nå en nettoomsättning om ca 110 MSEK vid slutet av 2026. Omsättningsprognosen för innevarande år är 60 MSEK. Denna framstår enligt vår bedömning som en mycket försiktig prognos, då intäkterna under 2022 från den då befintliga verksamheten samt Sandwall & Björns dito (baserade på historiska siffror) uppgick till sammanlagt ca 62 MSEK (vilket visserligen inkluderar en mindre del internfakturering). Enligt vår prognos kommer därför Nodebis att nå en nettoomsättning om 66 MSEK 2023, dvs ca 10% högre än bolagets egen prognos. Historiskt har återkommande intäkter (ARR) uppgått till ca 70%, en siffra vi tror - till följd av årets förvärv – kommer att öka. Detta skapar en oerhörd stabilitet i verksamheten och en bra utgångspunkt för vidare expansion. Vi har i vår prognos utgått från att omsättningen under 2024 stiger med 25%, för att sedan avta längre fram. Fortfarande en mycket hög siffra men troligen inte omöjligt att nå med tanke på tillväxten i marknaden. Vi ser det därför inte omöjligt att koncernen redan år 2025 kan nå en omsättning på närmare 100 MSEK.

Vi förutspår att den pågående expansionen snabbt kommer att ta bolaget till lönsamma nivåer genom dotterbolagens skalbara affärsmodeller, samtidigt som synergier mellan de olika verksamheterna börjar ge effekt. Till det kommer att Sandwall & Björn historiskt sett har visat en betydligt bättre lönsamhet än Nodebis. De förbättrade marginaler (EBITDA-marginal ca 5%) som redovisades i Q1 2023 är enligt vår mening ett tecken på att verksamhetens resultatutveckling är på rätt väg. Bolagets egen bedömning är att resultatet före skatt kommer att uppgå till ca 4,5 MSEK, vilket enligt vår kalkyl skulle innebära en EBITDA-marginal om ca 12%. Vi har i vår prognos landat på en något lägre marginal men som framgår av ovan en högre omsättning, vilket leder till ett marginellt lägre resultat än det som bolaget själva prognostiserat. År 2024 blir det första året med samtliga dotterbolag integrerade och det verkliga testet lönsamhetsmässigt. Med en fortsatt kraftig tillväxt och kostnader som stiger betydligt långsammare har vi prognostiserat med EBITDA-marginaler som stiger till 16% respektive 21% under år 2024 och 2025. Bolagets egen prognos om att år 2026 nå ett resultat före skatt om ca 20 MSEK år 2026 skulle därmed vara inom räckhåll.

Prognos Nodebis Applications
*Koncernen bildades 2021
aktieanalys Nodebis Applications
*Emissionskostnader antas vara 3 MSEK.

Värdering

Nodebis Applications är en mycket expansiv företagsgrupp men där fokus enligt vår mening har varit att växa skyndsamt men samtidigt kontrollerat. Genom förvärv har koncernens ursprungliga kompetensområden förstärkts med lönsamma dotterbolag. Prognosen för 2023 känns därmed enligt vår mening förhållandevis säker. Nuvarande börskurs efter emissionen innebär enligt denna prognos en värdering av EV/Sales på 0,4x samt en EV/EBITDA om 4x. Därtill ska tilläggas att bolagets utdelningspolitik innebär att bolaget ska betala en årlig utdelning om 0,10 SEK per aktie, vilket för närvarande ger en direktavkastning om hela ca 10%. Förväntningarna på denna företagsgrupp känns med dessa ”relativt” säkra siffror som begränsade. Skulle dessutom våra prognoser för 2024 och 2025 infrias indikerar det en mycket låg värdering på bolaget inom ett område med mycket stor potential.

Analys Nodebis Applications och värdering

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.