29 May, 2023

Nodebis Application - företrädesemission

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Nodebis företrädesemission
-samarbete-

Nodebis Applications (NODE)

Nodebis, eller Nodebis Applications som det kompletta namnet lyder är ett bolag verksamt inom IT-branschen. Nodebis är genom sina dotterbolag, specialiserade på att utveckla digitaliseringstjänster för beslutsstöd och applikationer för tillgänglighet, optimering av resurser mm. Nodebis digitala lösningar används av både små- och medelstora företag  samt av offentliga aktörer. Verksamheten bedrivs mestadels inom Sverige. Nodebis Applications verksamhet bedrivs till stor del via deras dotterbolag, där de som sagt tillhandahåller digitaliseringstjänster som har för avsikta att höja produktiviteten och minska affärsrisken i de bolag som använder tjänsterna.

Nodebis verksamhet är indelad i två huvudsakliga verksamhetsområden:

Optimizing Shared Services, OSS: digitala tjänster för delningsekonomins behov av allokering och optimering av resurser i tid och rum, främst för fordonsadministration och pool-bilar.

Verksamheten inom OSS utgörs av dotterbolagen Portify och Miljöbilscentralen i Sverige. Portify och Miljöbilscentralen är verksamma inom fordonsadministration och fleet management med kommuner och regioner som största kundsegment.

Business Information Services, BIS: digitala beslutsstödstjänster och rapporter för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Verksamheten inom BIS utgörs av dotterbolagen Bisnis Analys, Medmind samt Radsoft. Bisnis Analys tillhandahåller ett webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för beslutfattare i näringsliv och kommuner.  Tjänsten säljs via årsabonnemang och ger obegränsad användning. Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar till i första hand Nordens läkemedelsföretag men erbjuder även digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens. Radsoft erbjuder digitala tjänster för systemspel och är digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom sportspel och trav.

Förvärv

Nodebis har en förvärvsmodell som bygger på att de köper bolag som de tror kan bidra positivt till verksamheten och dessa förvärv skall beskostas till 50% med egna aktier, 25% med eget kapital och 25% belåning. De ser gärna att nyckelpersoner i de förvärvade bolagen behåller en del av sina aktier en längre period vid förvärv av entreprenörsföretag. De bolag de söker är företrädesvis bolag som nått en viss mognad och lönsamhet och som har en tydlig produkt eller tjänsteägare som även har en ägarandel av viss signifikans. De utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater och genom att konsolidera mindre aktörer på marknaden för digitala beslutsstödslösningar räknar de med att kunna växa snabbare än marknaden.

Nodebis i siffror

Nodebis är ett förhållandevis ungt bolag och därför kan siffrorna nästan se ut att vara lite för bra för att vara sanna och man ska nog inte räkna med samma brutala tillväxt framöver men första kvartalet noterade Nodebis en ökning av nettomsättningen med 126% varav organisk tillväxt var 40%. Tack vare dessa fina ökningar kunde resultatet förbättras från -1,6 miljoner SEK till -4 SEK. 

Aktien: 

  • Direktavkastning 7,21%
  • P/E-tal −18,57
  • P/S-tal 1,75

Rutinerad ledning

Ledningen i bolaget består av en samling väl utbildade personer och även om inte bolaget redovisar styrelsens och ledningens ägande i bolaget så kan vi konstatera att bara tack vara styrelseordförande Lars Save som personligen äger 1,4% av bolaget, och kontrollerar ytterligare 51% via bolaget via Alfanode AB så uppnår Bisnode en bra position inom den sk pilotskolan. Lars är även styrelseordförande för spotlightnoterade Amnode.

Vidare återfinner vi Johan Sandvall i såväl styrelsen som på ägarlistan där han innehar en hedrande andraplats bland storägarna med sina 13,9%. En förbättringspotential som vi skickar med till bolaget är att uppdatera styrelseinformationen på hemsidan med ledning och styrelses ägande.

VD är Lena Sundvik.

Företrädesemission

Just nu genomför Nodebis en företrädesemission där högst 21.775.022 st aktier skall emitteras. Vid fullt utnyttjande kommer den tillföra bolaget 22,9 miljoner SEK före emissionskostnader.

Tidplan för företrädesemissionen:

  • Avstämningsdag: 22 maj 2023
  • Teckningsperiod: 24 maj– 7 juni 2023
  • Handel i teckningsrätter: 24 maj – 1 juni 2023
  • Offentliggörande av utfall: Omkring den 9 juni 2023

Villkor för företrädesemissionen:

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter, och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,05 SEK per aktie. Aktiekuren idag är 1,11 kr och det pågår just nu handel med teckningsrätterna. 

Rådgivare i företrädesemissionen är Eminova Fondkommission.

Bakgrund till företrädesemissionen

I samband med förvärvet av Sandwall & Björn Holding AB togs ett lån upp till en ränta på STIBOR plus 8 procent. Kapitalskulden på detta lån är 18 miljoner SEK och denna skuld (säljarrevers) har bolaget för avsikt att minska i samband med förträdesemissionen.

Våra tankar

För oss är Nodebis Applications en förhållandevis ny bekantskap och vi tycker bolaget ser intressant ut när det kommer till deras verksamhet och deras nisch. Vi ställer oss en aning frågande rent principiellt till att ta in pengar i en nyemission samtidigt som man faktiskt delar ut lite pengar i utdelning. I det här fallet skall dock emissionslikviden delvis användas till att minska företagets lån som delvis är hänförligt till förvärvet av Sundwall & Björn Holding AB vilket kan se som förmildrande även om en del av likviden även kan komma att användas för att säkerställa ”en fortlöpande utdelningskapacitet”. Tittar vi på kursen på såväl teckningsrätterna som aktien så är den rejält volatil och vi tror att den som kan räkna och som har lite is i maken kan hitta sätt att komma in förhållandevis billigt i Nodebis i och kring denna företrädesemission.

Disclaimer

Detta är ett inlägg som ingår som en del i ett samarbete mellan investeringsplattformen TradeVenue och Nodebis Application men orden och åsikterna är Aktiepappas egna och ingen annans.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.