Press
7 Nov, 2023

Analysguiden: ANALYS Fastpartner: Operationellt stark utveckling under Q3

Uppdaterad:
7 Nov, 2023

Stark utveckling under kvartalet med ökade hyresintäkter. På risksidan har ränteförändringar en stor påverkan på resultatet men fastighetsbolaget handlas till en markant rabatt mot substansvärdet.

Ökade hyresintäkter under Q3
Fastpartners hyresintäkter ökade i Q3 med 5,9% till 544,6 mkr och driftnettot ökade med 8,9% till 404,1 mkr. Överskottsgraden steg till 74,2% från 72,2% i Q3 2022. Däremot minskade förvaltningsresultatet minskade 23,7% till 195,6 mkr eller 1,07 kr per stamaktie, huvudsakligen på grund av högre marknadsräntor som till viss del motverkades av ökade hyresintäkter. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var –15,1 mkr för Q3 jämfört med 0,0 i Q3 2022. Finansiella poster uppgick till -238,7 mkr och bolagets resultat före skatt var 173,2 mkr. Fastpartners långsiktiga substansvärde per aktie (NRV) uppgick vid utgången av Q3 till 99,00 kr att jämföra med 106,70 kr vid utgången av Q3 2022.

Betydande exponering mot ränteförändringar
Fastpartners exponering mot ränteförändringar är signifikant, och kommande ränteförändringar från centralbanker kommer att påverka företagets resultat. En sänkning av räntan från Riksbanken skulle positivt påverka resultatet med ca 40 mkr per varje 25-baspunktersförändring. Bolaget har under inledningen av 2023 haft stort fokus på att stärka sin finansiella stabilitet, och håller likviditet för att hantera samtliga skuldförfall de kommande 24 månaderna. I juli sänkte Moody’s Fastpartners kreditbetyg från Ba1 till Ba3. Fastpartner håller dock fast vid sin målsättning att till 2025 åter nå ratingnivå Baa1.

Markant rabatt mot substansvärdet på 99 kr
Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de sex kärnmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Driftnettot har hittills under året ökat med 12,7% till följd av effektivitetsökning i förvaltningen och optimerad användning av capex. Det rullande förvaltningsresultatet ligger idag på ca 700 mkr och Fastpartner står fast vid målet att nå 1,1 mdkr till år 2025. Beräknade capex för det kommande året är ca 220 mkr, vilket skulle innebära ett nettokassaflöde på ca 500 mkr för bolaget. I dagsläget handlas bolagets aktie till en tydlig rabatt mot det långsiktiga substansvärdet 99 kr per stamaktie. Vi justerar vår riktkurs till 72 kr (tidigare 77) för Fastpartner, vilket skulle motsvara en rabatt på 27% mot rapporterad substans, i linje med hur ett urval andra noterade fastighetsbolag handlas i dagsläget.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer:

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.