Press
26 Apr, 2024
fastpartner analys

Ser mer positiva signaler på hyresmarknaden/ Analysguiden

Uppdaterad:
26 Apr, 2024

Hyresmarknaden förbättrades under kvartalet, vilket spelar Fastpartner rakt i händerna. Idag handlas bolagets aktie till en betydande rabatt. Vi höjer motiverat värde till 87 kr (tidigare 80).

Väsentligt fler lokalförfrågningar under Q1
Fastpartners hyresintäkter ökade under Q1 med 4,1% till 578,9 mkr. Driftnettot ökade med 2,3% till 383,9 mkr medan överskottsgraden minskade till 66,3% jämfört med 67,5% i Q1 2023. Förvaltningsresultatet under Q1 minskade med 25% till 138,9 mkr, främst på grund av högre marknadsräntor. Detta motverkades till viss del av ökade hyresintäkter till följd av nya hyreskontrakt. Fastpartner rapporterar en betydligt starkare hyresmarknad under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Man får betydligt fler lokalförfrågningar än tidigare, men beslutsprocesserna tar längre tid och man märker även av något fler konkurser än normalt. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick i Q1 till 118,7 mkr jämfört med -0,2 mkr under motsvarande period föregående år. Det långsiktiga substansvärdet per aktie ökade under Q1 till 96,50 kr jämfört med 95,10 kr vid årsskiftet.

Obligationslån om SEK 1,1 miljarder löstes under Q1
Fastpartner har under Q1 löst ett obligationslån på SEK 1,1 miljarder genom säkerställda banklån och likvida medel. Detta har ytterligare förbättrat bolagets finansiella ställning. Den räntebärande nettoskulden var 16,4 mdkr vid utgången av Q1, motsvarande 46% av fastighetsportföljens marknadsvärde. Genomsnittsräntan på alla lån är 4,7%. Fastpartners känslighet för ränteförändringar är betydande, och framtida justeringar av centralbankernas räntor kommer att påverka bolagets resultat. En sänkning av Riksbankens styrränta skulle påverka resultatet positivt med ca 40 mkr för varje sänkning med 25 baspunkter.

Mål att nå en överskottsgrad på 70% för helåret
Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Det rullande årliga förvaltningsresultatet ligger idag på ca 790 mkr och Fastpartner står fast vid målet att nå 1,1 mdkr till år 2025. Resultaten för Q1 visar en intäktsökning på 4,1%, drivet av indexerade hyreshöjningar och nya kontrakt. Dock har ökade kostnader för fjärrvärme och snöröjning lett till en något försämrad överskottsgrad på 66,3%. Fastpartners mål är att nå en överskottsgrad över 70% för helåret. Idag handlas bolagets aktie till en betydande rabatt mot det långsiktiga substansvärdet 96,50 kr per stamaktie. Vi höjer vårt motiverade värde till 87 kr (tidigare 80), motsvarande en rabatt i linje med hur ett urval andra noterade fastighetsbolag för närvarande värderas.
Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer.

Om oss
Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden


Motiverat värde är en uppfattning om vad bolaget borde vara värt givet Analysguidens huvudscenario. Det är inte samma sak som att aktiekursen ska spegla detta värde.

Bifogade filer
Analys Fastpartner Q1 2024

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.