Press
12 Jan, 2024

Attana: Attana genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med avslutad företrädesemission

Uppdaterad:
15 Jan, 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Attana AB (publ) ("Bolaget" eller "Attana") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 29 november 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier, till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nya aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är, genom förhandlingar med garanterna, fastställd till 0,08 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nya aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 5 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 1800 000 nya aktier. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nya aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,578 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning. 

Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,08 SEK per aktie genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 144 000 SEK till tre garanter. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Attana med 1800 000 aktier, från 386175 759 aktier till 387975 759 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 800 SEK, från 2317054,554 SEK till 2327854,554 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,46 procent.

Rådgivare
EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Ersättningsemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Ersättningsemissionen.

För mer information kontakta:

Marcus Söderberg, VD

Attana AB

Tel: +46708 86 23 00

E-post: marcus.soderberg@attana.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom kontaktpersonens försorg den 12 januari 2024 klockan [xx.xx] CET.

Om Attana AB

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ettin vitrodiagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns påwww.attana.comeller kontaktasales@attana.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Attana i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME regelverk.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.