Press
3 Apr, 2024

Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana

Uppdaterad:
4 Apr, 2024

PLATSBolagets kontor, Engelbrekts väg 6, 191 62  Sollentuna

DATUM2024-05-03

TID              15.00

KALLADEAktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. Val av styrelse och revisor;
10. Styrelsens förslag till bemyndigande;
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
a. beslut om valberedning inför årsstämman 2025

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; http://www.attana.com/investerare/ senast fredagen den 19 april.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 24 april 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.comeller skriftligen till Attana AB, Greta Arwidssons väg 21, 114 19  STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 26 april.

2024-04-03

Attana AB

Styrelsen

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup, Arne Nabseth och Sebastian Ehrnrooth lämnar beslutsförslag till punkterna;

1.  Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth

8.  Till årsstämman föreslås;

- att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

- att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera, samt till styrelsens ordförande fem basbelopp.

9.  Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;

Styrelse

- Arne Nabseth, ordförande (omval)

- Lena Jendeberg (omval)

- Rolf Lundh (omval)

- Teodor Aastrup (omval)

Revisor

- Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, Petter Gustafsson

10. Styrelsens förslag till bemyndigande.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande kapitalgränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5§ aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknadsmässiga.

11. Annat ärende

a. Till valberedning inför årsstämman 2025 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2025.

Kallelse till årsstämma i Attana AB, 556931-4106

Datum:2024-05-03

Plats:Engelbrekts väg 6, 191 62  Sollentuna

Tid:15.00

Styrelsen i Attana AB, 556931-4106, kallar härmed till årsstämma. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Attanas webbplats, www.attana.com och är också införd i Post- och Inrikes Tidningar 2024-04-05.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.